Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-04 93.7 dB 12:27:00 45.6 dB 02:31:11 67.2 dB 69.7 dB 0.0 dB 70.3 dB 57.3 dB 76.5 dB
2020-07-03 92.3 dB 16:42:51 44.6 dB 14:45:48 32.2 dB 70.5 dB 69.3 dB 72.0 dB 59.1 dB 0.0 dB
2020-07-02 94.6 dB 18:00:59 42.8 dB 11:22:55 30.7 dB 70.5 dB 67.8 dB 71.3 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-07-01 96.7 dB 14:50:21 43.5 dB 02:11:18 31.6 dB 70.6 dB 69.2 dB 71.9 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-06-30 94.3 dB 15:51:39 45.4 dB 01:20:10 68.7 dB 70.6 dB 67.5 dB 71.5 dB 55.8 dB 0.0 dB
2020-06-29 95.9 dB 13:47:48 45.7 dB 00:02:20 31.7 dB 70.5 dB 67.5 dB 72.1 dB 58.4 dB 0.0 dB
2020-06-28 93.2 dB 14:04:59 45.9 dB 01:04:00 32.8 dB 70.0 dB 73.0 dB 71.8 dB 57.1 dB 0.0 dB
2020-06-27 100.5 dB 16:46:17 45.9 dB 03:15:36 31.9 dB 70.3 dB 70.1 dB 70.8 dB 59.1 dB 0.0 dB
2020-06-26 98.9 dB 12:39:40 45.9 dB 01:04:25 31.5 dB 71.0 dB 69.9 dB 71.9 dB 57.7 dB 0.0 dB
2020-06-25 95.6 dB 17:18:56 45.9 dB 01:00:47 69.5 dB 70.9 dB 70.9 dB 72.0 dB 57.9 dB 0.0 dB
2020-06-24 101.5 dB 14:59:20 46.2 dB 02:00:21 31.4 dB 71.0 dB 68.6 dB 71.8 dB 57.5 dB 0.0 dB
2020-06-23 90.7 dB 14:57:03 46.6 dB 15:02:24 31.5 dB 71.7 dB 67.7 dB 72.7 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-06-22 95.5 dB 17:13:20 50.1 dB 03:47:12 69.0 dB 70.8 dB 67.1 dB 71.8 dB 57.5 dB 0.0 dB
2020-06-21 100.4 dB 15:37:45 48.0 dB 00:08:16 31.9 dB 71.4 dB 71.4 dB 72.9 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-06-20 103.8 dB 11:31:36 48.9 dB 00:25:47 70.4 dB 72.1 dB 71.1 dB 72.8 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-06-19 100.8 dB 00:17:01 48.1 dB 00:32:15 32.6 dB 70.8 dB 69.3 dB 72.0 dB 56.9 dB 0.0 dB
2020-06-18 94.9 dB 08:03:42 48.4 dB 01:07:52 68.9 dB 70.7 dB 68.0 dB 71.8 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-06-17 98.9 dB 17:20:39 48.5 dB 02:11:04 31.5 dB 71.3 dB 68.2 dB 72.4 dB 56.1 dB 0.0 dB
2020-06-16 92.9 dB 09:19:36 48.9 dB 00:00:48 69.0 dB 70.7 dB 68.7 dB 71.7 dB 55.8 dB 0.0 dB
2020-06-15 95.1 dB 15:50:06 48.4 dB 01:00:55 31.0 dB 70.7 dB 69.1 dB 72.2 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-06-14 101.8 dB 15:28:50 48.6 dB 01:01:08 69.7 dB 71.5 dB 70.7 dB 71.9 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-06-13 89.4 dB 08:50:01 49.2 dB 07:02:30 31.7 dB 70.3 dB 68.5 dB 71.7 dB 58.7 dB 0.0 dB
2020-06-12 90.6 dB 08:47:47 48.4 dB 00:04:23 69.4 dB 71.2 dB 68.4 dB 72.4 dB 57.6 dB 0.0 dB
2020-06-11 97.1 dB 14:07:45 48.6 dB 00:10:14 70.1 dB 71.7 dB 70.7 dB 72.9 dB 58.9 dB 0.0 dB
2020-06-10 106.8 dB 09:39:21 47.8 dB 03:43:55 31.1 dB 72.6 dB 68.4 dB 71.9 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-06-09 103.6 dB 09:35:28 48.1 dB 14:21:58 69.6 dB 71.8 dB 66.7 dB 72.0 dB 55.7 dB 0.0 dB
2020-06-08 96.8 dB 09:18:51 48.5 dB 00:09:44 69.5 dB 70.7 dB 71.4 dB 72.0 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-06-07 100.8 dB 14:20:23 47.5 dB 00:00:16 69.7 dB 70.7 dB 70.7 dB 72.7 dB 57.6 dB 0.0 dB
2020-06-06 98.5 dB 16:38:39 48.0 dB 18:27:08 69.1 dB 70.7 dB 70.3 dB 71.5 dB 57.6 dB 0.0 dB
2020-06-05 107.3 dB 08:33:25 48.9 dB 15:13:52 70.2 dB 71.8 dB 67.7 dB 71.5 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-06-04 108.2 dB 15:38:34 48.5 dB 12:48:45 70.6 dB 72.9 dB 68.1 dB 71.8 dB 55.9 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = 76.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 69.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 45.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 57.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.