Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-08-22 98.9 dB 16:49:03 35.0 dB 05:36:59 67.9 dB 69.5 dB 69.0 dB 70.2 dB 59.1 dB 74.3 dB
2019-08-21 97.5 dB 16:37:11 32.0 dB 05:35:14 32.3 dB 69.5 dB 66.8 dB 70.2 dB 59.9 dB 0.0 dB
2019-08-20 93.6 dB 14:52:32 31.1 dB 04:46:54 32.5 dB 69.4 dB 67.2 dB 70.2 dB 60.0 dB 0.0 dB
2019-08-19 104.2 dB 02:33:30 32.0 dB 05:24:34 68.3 dB 69.9 dB 67.6 dB 70.5 dB 61.0 dB 74.8 dB
2019-08-18 95.1 dB 17:35:58 34.4 dB 06:42:37 69.0 dB 70.6 dB 69.0 dB 71.5 dB 62.2 dB 75.5 dB
2019-08-17 92.2 dB 15:31:47 31.3 dB 05:53:56 68.4 dB 70.1 dB 67.7 dB 70.9 dB 61.4 dB 74.9 dB
2019-08-16 91.0 dB 13:55:36 34.8 dB 05:45:52 68.2 dB 69.8 dB 68.5 dB 70.6 dB 60.4 dB 74.7 dB
2019-08-15 95.0 dB 13:40:16 33.1 dB 05:56:43 67.8 dB 69.5 dB 67.7 dB 70.2 dB 59.5 dB 74.3 dB
2019-08-14 92.5 dB 07:31:02 36.6 dB 06:19:11 67.6 dB 69.2 dB 67.7 dB 70.1 dB 60.0 dB 74.0 dB
2019-08-13 94.1 dB 18:26:23 38.9 dB 06:16:13 67.7 dB 69.5 dB 67.2 dB 70.1 dB 59.2 dB 74.2 dB
2019-08-12 100.2 dB 14:13:08 37.0 dB 05:33:24 68.2 dB 70.0 dB 67.3 dB 70.4 dB 61.6 dB 74.8 dB
2019-08-11 99.5 dB 12:47:20 33.6 dB 06:01:14 69.2 dB 70.8 dB 69.3 dB 71.6 dB 62.0 dB 75.7 dB
2019-08-10 94.5 dB 16:59:18 36.9 dB 04:58:31 68.8 dB 70.4 dB 68.7 dB 71.0 dB 62.4 dB 75.3 dB
2019-08-09 94.7 dB 08:37:31 36.6 dB 05:33:07 68.6 dB 70.2 dB 68.7 dB 70.8 dB 60.1 dB 75.0 dB
2019-08-08 92.7 dB 13:20:11 32.2 dB 05:30:18 68.2 dB 69.9 dB 67.9 dB 70.7 dB 60.6 dB 74.8 dB
2019-08-07 98.0 dB 09:41:12 34.1 dB 04:50:10 68.3 dB 69.9 dB 68.4 dB 70.7 dB 60.7 dB 74.8 dB
2019-08-06 91.1 dB 18:16:03 34.1 dB 04:32:48 67.8 dB 69.6 dB 67.2 dB 70.3 dB 60.0 dB 74.3 dB
2019-08-05 98.2 dB 09:55:23 37.3 dB 04:51:30 68.4 dB 69.9 dB 68.3 dB 70.6 dB 60.5 dB 74.9 dB
2019-08-04 99.4 dB 13:02:01 38.9 dB 05:59:38 69.1 dB 71.0 dB 68.1 dB 71.9 dB 61.2 dB 75.6 dB
2019-08-03 93.0 dB 14:29:22 34.0 dB 05:41:17 68.5 dB 70.2 dB 67.9 dB 71.1 dB 61.8 dB 75.0 dB
2019-08-02 93.8 dB 17:21:21 32.4 dB 05:11:25 68.3 dB 69.8 dB 68.6 dB 70.6 dB 59.5 dB 74.7 dB
2019-08-01 92.2 dB 09:17:02 32.4 dB 05:36:15 67.8 dB 69.5 dB 67.2 dB 70.2 dB 60.2 dB 74.2 dB
2019-07-31 106.1 dB 13:06:10 31.2 dB 05:45:41 67.9 dB 69.7 dB 68.0 dB 70.2 dB 59.7 dB 74.5 dB
2019-07-30 93.5 dB 13:35:18 28.2 dB 05:12:44 67.6 dB 69.4 dB 67.1 dB 70.0 dB 59.3 dB 74.1 dB
2019-07-29 95.4 dB 06:29:31 36.0 dB 05:19:15 68.1 dB 70.0 dB 66.8 dB 70.6 dB 61.3 dB 74.7 dB
2019-07-28 98.0 dB 12:21:13 33.0 dB 05:08:53 69.2 dB 70.9 dB 69.2 dB 71.7 dB 62.2 dB 75.7 dB
2019-07-27 100.1 dB 00:12:24 35.0 dB 05:06:09 68.8 dB 70.3 dB 68.8 dB 71.2 dB 62.2 dB 75.3 dB
2019-07-26 95.1 dB 00:19:43 30.8 dB 05:19:52 68.5 dB 69.9 dB 68.8 dB 70.6 dB 60.5 dB 74.9 dB
2019-07-25 97.2 dB 15:13:20 34.3 dB 04:25:59 68.1 dB 69.6 dB 68.8 dB 70.3 dB 59.9 dB 74.5 dB
2019-07-24 100.5 dB 06:52:49 29.4 dB 04:58:42 68.1 dB 69.8 dB 68.0 dB 70.7 dB 59.5 dB 74.6 dB
2019-07-23 94.3 dB 14:31:33 30.1 dB 04:07:09 67.7 dB 69.5 dB 66.6 dB 70.2 dB 60.5 dB 74.1 dB
2019-07-22 99.6 dB 17:42:07 29.4 dB 03:40:46 68.3 dB 70.0 dB 67.6 dB 70.6 dB 60.8 dB 74.8 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:



  L24 = 74.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 69.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 69.0 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 98.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 35.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 59.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.