Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-01-22 85.6 dB 08:09:01 27.9 dB 03:58:48 59.8 dB 65.7 dB 0.0 dB 65.9 dB 24.7 dB 69.2 dB
2020-01-21 91.2 dB 08:39:01 27.6 dB 04:16:10 27.5 dB 66.5 dB 61.2 dB 67.5 dB 30.9 dB 0.0 dB
2020-01-20 89.4 dB 14:44:42 31.3 dB 05:28:18 27.7 dB 66.5 dB 60.1 dB 67.4 dB 43.4 dB 0.0 dB
2020-01-19 91.7 dB 07:29:26 29.9 dB 03:05:47 27.5 dB 64.7 dB 64.4 dB 66.6 dB 39.4 dB 0.0 dB
2020-01-18 89.1 dB 15:59:13 33.1 dB 04:57:21 26.3 dB 65.5 dB 60.7 dB 67.0 dB 47.2 dB 0.0 dB
2020-01-17 90.4 dB 08:28:39 32.6 dB 01:08:14 27.0 dB 66.7 dB 58.5 dB 67.6 dB 42.7 dB 0.0 dB
2020-01-16 90.3 dB 18:17:35 24.9 dB 03:15:48 26.3 dB 66.7 dB 58.3 dB 67.7 dB 45.8 dB 0.0 dB
2020-01-15 88.2 dB 12:33:30 24.2 dB 03:22:14 27.1 dB 66.6 dB 58.9 dB 67.6 dB 28.9 dB 0.0 dB
2020-01-14 89.9 dB 15:50:13 25.5 dB 05:02:41 26.5 dB 66.3 dB 57.9 dB 67.3 dB 41.0 dB 0.0 dB
2020-01-13 91.4 dB 16:30:21 27.2 dB 00:01:41 26.2 dB 66.5 dB 62.1 dB 67.5 dB 33.5 dB 0.0 dB
2020-01-12 90.7 dB 15:19:16 23.1 dB 00:18:40 62.1 dB 64.2 dB 59.7 dB 65.8 dB 45.1 dB 0.0 dB
2020-01-11 97.2 dB 13:29:34 25.0 dB 00:59:36 26.8 dB 65.6 dB 60.4 dB 66.8 dB 42.6 dB 0.0 dB
2020-01-10 93.4 dB 15:28:28 24.7 dB 01:40:10 27.2 dB 66.9 dB 61.1 dB 67.9 dB 37.6 dB 0.0 dB
2020-01-09 92.1 dB 17:50:13 27.6 dB 14:31:05 28.6 dB 66.2 dB 60.0 dB 67.3 dB 47.5 dB 0.0 dB
2020-01-08 92.8 dB 17:18:05 33.1 dB 18:29:55 24.6 dB 66.3 dB 58.5 dB 67.4 dB 40.8 dB 0.0 dB
2020-01-07 88.2 dB 17:25:32 39.0 dB 18:18:26 29.6 dB 65.8 dB 57.1 dB 66.8 dB 50.0 dB 0.0 dB
2020-01-06 93.3 dB 17:08:03 36.7 dB 00:15:12 27.9 dB 66.5 dB 59.9 dB 67.5 dB 47.1 dB 0.0 dB
2020-01-05 91.0 dB 12:21:35 24.4 dB 04:20:51 61.3 dB 63.6 dB 58.7 dB 65.1 dB 40.0 dB 0.0 dB
2020-01-04 90.8 dB 16:01:08 26.2 dB 04:56:39 62.5 dB 65.1 dB 58.2 dB 66.0 dB 45.5 dB 0.0 dB
2020-01-03 87.8 dB 15:54:16 27.6 dB 04:35:23 27.5 dB 65.7 dB 59.9 dB 66.7 dB 48.5 dB 0.0 dB
2020-01-02 88.6 dB 14:33:17 32.3 dB 00:04:58 62.8 dB 65.4 dB 57.9 dB 66.3 dB 45.1 dB 0.0 dB
2020-01-01 91.4 dB 17:18:09 27.8 dB 04:41:30 26.1 dB 63.8 dB 57.8 dB 65.9 dB 46.6 dB 0.0 dB
2019-12-31 90.4 dB 04:00:38 30.0 dB 07:20:21 61.7 dB 64.2 dB 58.0 dB 65.2 dB 46.0 dB 0.0 dB
2019-12-30 87.4 dB 17:49:15 33.9 dB 01:04:24 26.3 dB 66.8 dB 59.6 dB 68.0 dB 42.8 dB 0.0 dB
2019-12-29 87.8 dB 16:02:27 27.9 dB 04:28:58 27.6 dB 64.6 dB 59.0 dB 66.1 dB 47.2 dB 0.0 dB
2019-12-28 88.2 dB 15:37:57 26.0 dB 02:53:01 62.6 dB 65.1 dB 58.4 dB 66.3 dB 45.4 dB 0.0 dB
2019-12-27 96.2 dB 17:52:01 28.4 dB 04:18:32 27.0 dB 66.4 dB 58.8 dB 67.2 dB 46.2 dB 0.0 dB
2019-12-26 93.2 dB 15:56:25 24.2 dB 03:21:50 62.6 dB 65.3 dB 58.1 dB 66.8 dB 31.7 dB 0.0 dB
2019-12-25 86.3 dB 15:22:30 25.5 dB 18:28:56 61.3 dB 63.6 dB 59.1 dB 64.8 dB 44.7 dB 0.0 dB
2019-12-24 88.9 dB 00:22:34 24.4 dB 06:06:18 28.9 dB 64.3 dB 57.5 dB 65.4 dB 46.5 dB 0.0 dB
2019-12-23 93.1 dB 17:58:57 28.0 dB 06:03:52 27.5 dB 66.7 dB 59.6 dB 67.7 dB 51.1 dB 0.0 dB
2019-12-22 98.5 dB 11:10:08 25.5 dB 02:29:08 28.8 dB 65.0 dB 60.2 dB 66.0 dB 48.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:



  L24 = 69.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 59.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 65.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 85.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 65.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 24.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.