Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-23 97.6 dB 11:28:53 28.2 dB 03:42:01 64.7 dB 67.6 dB 0.0 dB 68.0 dB 49.2 dB 74.1 dB
2020-09-22 105.4 dB 16:56:49 30.0 dB 04:53:08 66.6 dB 69.0 dB 64.3 dB 69.5 dB 53.5 dB 0.0 dB
2020-09-21 93.2 dB 14:19:03 33.1 dB 04:41:25 65.6 dB 67.9 dB 63.7 dB 68.6 dB 54.3 dB 0.0 dB
2020-09-20 98.4 dB 12:04:52 31.3 dB 04:40:49 66.0 dB 68.3 dB 64.0 dB 69.4 dB 55.0 dB 0.0 dB
2020-09-19 109.1 dB 08:04:32 37.8 dB 05:10:30 30.5 dB 68.5 dB 64.1 dB 68.7 dB 55.0 dB 0.0 dB
2020-09-18 90.8 dB 18:04:53 31.0 dB 04:01:57 30.7 dB 68.4 dB 65.0 dB 69.2 dB 52.8 dB 0.0 dB
2020-09-17 96.1 dB 17:47:13 31.3 dB 06:21:32 30.0 dB 67.5 dB 64.0 dB 68.1 dB 52.9 dB 0.0 dB
2020-09-16 97.8 dB 17:19:18 34.5 dB 06:15:49 30.6 dB 67.6 dB 63.9 dB 68.3 dB 53.7 dB 0.0 dB
2020-09-15 98.6 dB 16:19:59 35.8 dB 06:07:41 29.4 dB 67.9 dB 63.9 dB 68.6 dB 52.7 dB 0.0 dB
2020-09-14 101.2 dB 17:54:41 33.1 dB 05:55:25 31.9 dB 68.8 dB 64.3 dB 69.4 dB 56.2 dB 0.0 dB
2020-09-13 100.0 dB 09:56:08 38.1 dB 07:05:53 67.8 dB 70.0 dB 65.6 dB 71.0 dB 58.4 dB 0.0 dB
2020-09-12 96.0 dB 13:17:06 33.6 dB 06:09:48 31.7 dB 69.6 dB 66.3 dB 70.5 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-09-11 95.5 dB 15:02:57 30.9 dB 05:22:39 31.9 dB 69.3 dB 66.2 dB 70.0 dB 57.2 dB 0.0 dB
2020-09-10 98.3 dB 09:13:35 30.4 dB 05:35:57 67.2 dB 69.0 dB 66.5 dB 69.6 dB 55.9 dB 0.0 dB
2020-09-09 99.3 dB 17:10:55 32.4 dB 05:58:32 67.0 dB 69.0 dB 65.5 dB 69.8 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-09-08 95.9 dB 12:39:02 34.2 dB 04:06:59 31.2 dB 69.6 dB 66.3 dB 70.2 dB 58.4 dB 0.0 dB
2020-09-07 96.2 dB 13:24:33 29.5 dB 04:36:47 32.1 dB 70.9 dB 68.5 dB 71.6 dB 60.2 dB 0.0 dB
2020-09-06 96.3 dB 14:06:32 34.3 dB 06:07:25 68.7 dB 70.3 dB 68.6 dB 71.4 dB 60.1 dB 0.0 dB
2020-09-05 98.2 dB 09:59:56 33.7 dB 05:15:00 68.1 dB 69.9 dB 67.9 dB 70.8 dB 59.3 dB 0.0 dB
2020-09-04 94.8 dB 08:38:03 37.8 dB 06:00:45 32.9 dB 70.7 dB 67.9 dB 71.9 dB 57.5 dB 0.0 dB
2020-09-03 97.6 dB 15:55:09 33.6 dB 06:03:01 67.2 dB 69.0 dB 66.9 dB 69.9 dB 58.2 dB 0.0 dB
2020-09-02 93.1 dB 06:39:24 31.6 dB 04:27:14 32.3 dB 68.9 dB 66.6 dB 69.7 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-09-01 101.1 dB 10:46:12 34.9 dB 05:26:18 31.9 dB 69.1 dB 67.1 dB 69.8 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-08-31 101.4 dB 18:24:19 35.4 dB 05:31:01 67.9 dB 69.8 dB 66.9 dB 70.5 dB 59.6 dB 0.0 dB
2020-08-30 101.7 dB 15:55:04 37.4 dB 06:08:53 69.1 dB 71.0 dB 68.6 dB 72.0 dB 60.9 dB 0.0 dB
2020-08-29 96.7 dB 16:37:28 33.0 dB 06:12:03 33.5 dB 70.3 dB 68.3 dB 71.3 dB 60.0 dB 0.0 dB
2020-08-28 90.8 dB 16:18:43 51.8 dB 16:24:56 32.7 dB 70.0 dB 68.3 dB 70.7 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-08-27 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-26 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-24 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-23 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 74.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 64.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 67.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 97.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 68.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 49.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.