Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-06-02 93.6 dB 09:18:54 25.5 dB 00:07:58 65.2 dB 67.6 dB 63.0 dB 68.5 dB 46.1 dB 0.0 dB
2020-06-01 95.0 dB 12:01:04 24.3 dB 00:46:04 66.3 dB 67.9 dB 63.7 dB 68.7 dB 51.4 dB 0.0 dB
2020-05-31 97.5 dB 15:43:37 23.4 dB 00:42:52 65.6 dB 67.9 dB 63.7 dB 69.3 dB 52.7 dB 0.0 dB
2020-05-30 99.6 dB 17:40:29 27.9 dB 01:26:08 65.5 dB 67.7 dB 64.2 dB 68.6 dB 51.9 dB 0.0 dB
2020-05-29 92.7 dB 18:14:02 23.8 dB 00:54:50 29.0 dB 67.6 dB 64.1 dB 68.5 dB 51.6 dB 0.0 dB
2020-05-28 89.0 dB 16:12:30 26.3 dB 00:14:49 27.9 dB 67.4 dB 62.6 dB 68.2 dB 49.6 dB 0.0 dB
2020-05-27 95.7 dB 08:16:13 23.2 dB 02:04:52 64.9 dB 67.2 dB 62.7 dB 67.9 dB 51.8 dB 0.0 dB
2020-05-26 90.1 dB 12:38:38 23.9 dB 02:05:09 27.9 dB 67.9 dB 63.0 dB 68.6 dB 50.4 dB 0.0 dB
2020-05-25 92.8 dB 14:44:26 24.6 dB 02:19:31 28.9 dB 68.2 dB 64.4 dB 69.4 dB 51.9 dB 0.0 dB
2020-05-24 99.4 dB 13:15:56 26.7 dB 01:14:13 65.8 dB 67.9 dB 65.1 dB 69.3 dB 51.6 dB 0.0 dB
2020-05-23 91.2 dB 17:01:15 26.8 dB 04:50:16 65.3 dB 67.4 dB 64.6 dB 68.3 dB 52.8 dB 0.0 dB
2020-05-22 94.1 dB 11:33:11 26.5 dB 04:02:39 30.1 dB 67.7 dB 64.8 dB 68.6 dB 49.9 dB 0.0 dB
2020-05-21 93.8 dB 08:11:17 32.8 dB 04:20:53 65.0 dB 67.4 dB 61.9 dB 68.2 dB 53.4 dB 0.0 dB
2020-05-20 95.0 dB 11:22:23 23.6 dB 03:16:32 29.1 dB 67.1 dB 63.1 dB 67.9 dB 50.7 dB 0.0 dB
2020-05-19 92.3 dB 18:23:19 24.6 dB 01:34:59 27.4 dB 67.1 dB 61.9 dB 68.0 dB 48.0 dB 0.0 dB
2020-05-18 92.0 dB 13:23:53 25.9 dB 02:11:38 64.7 dB 67.1 dB 61.9 dB 68.0 dB 46.6 dB 0.0 dB
2020-05-17 100.2 dB 13:07:46 23.8 dB 03:37:50 65.0 dB 67.2 dB 64.1 dB 68.3 dB 49.9 dB 0.0 dB
2020-05-16 100.8 dB 17:55:58 31.4 dB 01:10:34 29.1 dB 67.4 dB 64.1 dB 68.5 dB 49.4 dB 0.0 dB
2020-05-15 94.8 dB 17:07:44 24.0 dB 02:33:57 65.0 dB 67.3 dB 63.2 dB 68.3 dB 50.0 dB 0.0 dB
2020-05-14 92.9 dB 16:35:03 26.9 dB 04:11:12 28.1 dB 66.8 dB 61.8 dB 67.7 dB 46.8 dB 0.0 dB
2020-05-13 91.2 dB 07:21:11 24.9 dB 03:38:23 27.9 dB 66.9 dB 61.5 dB 67.7 dB 48.5 dB 0.0 dB
2020-05-12 96.7 dB 14:11:28 25.0 dB 02:12:55 28.0 dB 66.6 dB 62.3 dB 67.4 dB 46.7 dB 0.0 dB
2020-05-11 95.7 dB 16:49:11 25.2 dB 00:24:48 64.5 dB 66.9 dB 61.1 dB 67.7 dB 46.1 dB 0.0 dB
2020-05-10 103.2 dB 15:49:01 28.6 dB 00:55:18 65.2 dB 67.4 dB 64.7 dB 68.7 dB 39.1 dB 0.0 dB
2020-05-09 98.3 dB 15:07:07 31.2 dB 04:22:35 26.4 dB 67.3 dB 63.1 dB 68.3 dB 35.2 dB 0.0 dB
2020-05-08 94.8 dB 17:40:13 23.7 dB 00:44:10 26.6 dB 66.9 dB 61.7 dB 67.7 dB 36.9 dB 0.0 dB
2020-05-07 97.1 dB 17:20:14 32.0 dB 04:23:57 64.2 dB 66.8 dB 60.8 dB 67.6 dB 44.5 dB 0.0 dB
2020-05-06 92.5 dB 02:56:24 24.4 dB 01:52:23 62.3 dB 64.5 dB 60.9 dB 65.8 dB 46.0 dB 0.0 dB
2020-05-05 90.8 dB 11:56:03 25.8 dB 03:55:29 63.7 dB 66.2 dB 60.0 dB 67.1 dB 35.3 dB 70.2 dB
2020-05-04 92.1 dB 13:17:24 29.2 dB 01:01:57 26.4 dB 66.4 dB 58.4 dB 67.4 dB 32.9 dB 64.1 dB
2020-05-03 92.6 dB 01:36:57 25.6 dB 00:24:42 60.7 dB 62.8 dB 59.4 dB 64.0 dB 39.5 dB 0.0 dB
2020-05-02 89.7 dB 13:14:05 26.5 dB 00:40:57 24.5 dB 63.1 dB 58.3 dB 64.4 dB 30.8 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 65.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 67.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 63.0 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 68.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 46.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.