Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-10-22 90.5 dB 13:08:17 24.3 dB 01:14:35 63.7 dB 66.4 dB 0.0 dB 67.1 dB 25.2 dB 73.0 dB
2019-10-21 91.7 dB 14:32:05 24.6 dB 02:13:07 64.3 dB 66.7 dB 60.6 dB 67.6 dB 47.0 dB 0.0 dB
2019-10-20 99.5 dB 18:25:36 23.7 dB 02:53:08 63.7 dB 65.8 dB 61.4 dB 66.7 dB 49.5 dB 0.0 dB
2019-10-19 93.7 dB 14:30:28 23.2 dB 00:32:10 28.4 dB 66.0 dB 61.6 dB 67.2 dB 47.9 dB 0.0 dB
2019-10-18 96.3 dB 11:35:35 24.1 dB 03:44:59 64.6 dB 67.0 dB 62.3 dB 67.9 dB 46.3 dB 0.0 dB
2019-10-17 94.1 dB 08:58:47 24.5 dB 04:58:02 64.2 dB 66.6 dB 61.8 dB 67.4 dB 46.8 dB 0.0 dB
2019-10-16 94.0 dB 11:51:14 25.6 dB 04:20:50 64.6 dB 66.9 dB 61.1 dB 67.7 dB 49.5 dB 0.0 dB
2019-10-15 90.9 dB 13:40:40 26.6 dB 05:34:43 27.6 dB 66.5 dB 61.1 dB 67.5 dB 39.5 dB 0.0 dB
2019-10-14 96.7 dB 17:21:00 27.7 dB 03:56:54 30.2 dB 66.6 dB 61.4 dB 67.2 dB 50.2 dB 0.0 dB
2019-10-13 97.9 dB 15:10:45 25.1 dB 03:44:03 64.0 dB 66.1 dB 61.9 dB 67.4 dB 50.3 dB 0.0 dB
2019-10-12 96.6 dB 12:53:23 26.8 dB 04:50:41 29.1 dB 66.1 dB 63.1 dB 66.9 dB 50.7 dB 0.0 dB
2019-10-11 102.0 dB 16:32:40 29.1 dB 06:19:32 28.6 dB 67.0 dB 62.8 dB 67.7 dB 46.8 dB 0.0 dB
2019-10-10 95.9 dB 12:33:01 25.5 dB 04:32:26 64.6 dB 66.6 dB 64.5 dB 67.5 dB 46.6 dB 0.0 dB
2019-10-09 89.2 dB 13:50:08 28.6 dB 05:32:39 64.3 dB 66.5 dB 60.7 dB 67.4 dB 55.0 dB 0.0 dB
2019-10-08 89.4 dB 13:44:50 35.2 dB 03:03:26 27.8 dB 67.3 dB 60.0 dB 68.3 dB 48.7 dB 0.0 dB
2019-10-07 90.4 dB 08:26:24 26.2 dB 04:19:45 27.2 dB 66.5 dB 60.8 dB 67.4 dB 50.8 dB 0.0 dB
2019-10-06 96.3 dB 13:55:31 26.2 dB 04:12:43 26.9 dB 66.1 dB 61.7 dB 67.4 dB 50.6 dB 0.0 dB
2019-10-05 90.9 dB 06:23:56 32.1 dB 12:39:47 28.2 dB 65.7 dB 61.3 dB 66.6 dB 52.3 dB 0.0 dB
2019-10-04 100.0 dB 16:47:05 32.9 dB 06:34:27 28.8 dB 67.3 dB 62.0 dB 67.8 dB 51.5 dB 0.0 dB
2019-10-03 99.7 dB 14:01:17 27.4 dB 05:15:49 29.5 dB 67.0 dB 62.5 dB 67.8 dB 48.7 dB 0.0 dB
2019-10-02 101.9 dB 11:53:02 32.2 dB 04:38:17 64.7 dB 67.2 dB 61.0 dB 67.8 dB 51.1 dB 0.0 dB
2019-10-01 93.8 dB 16:46:59 31.9 dB 06:13:36 28.1 dB 66.7 dB 61.3 dB 67.5 dB 48.5 dB 0.0 dB
2019-09-30 101.0 dB 10:16:19 26.4 dB 05:54:55 27.0 dB 67.3 dB 61.8 dB 67.9 dB 52.7 dB 0.0 dB
2019-09-29 94.5 dB 07:34:27 25.4 dB 03:48:16 64.8 dB 66.8 dB 63.1 dB 67.9 dB 55.2 dB 0.0 dB
2019-09-28 100.5 dB 15:25:10 25.5 dB 02:39:37 30.0 dB 66.9 dB 63.2 dB 67.4 dB 55.2 dB 0.0 dB
2019-09-27 103.1 dB 15:39:57 32.2 dB 05:17:51 29.3 dB 67.7 dB 62.9 dB 68.2 dB 48.5 dB 0.0 dB
2019-09-26 97.6 dB 13:52:47 30.0 dB 05:23:48 29.5 dB 67.1 dB 62.5 dB 67.7 dB 50.1 dB 0.0 dB
2019-09-25 89.5 dB 15:38:02 28.3 dB 05:36:34 29.2 dB 68.2 dB 63.1 dB 69.1 dB 51.8 dB 0.0 dB
2019-09-24 92.1 dB 14:34:30 29.0 dB 05:26:53 65.3 dB 67.6 dB 62.6 dB 68.3 dB 53.7 dB 0.0 dB
2019-09-23 87.5 dB 14:33:01 24.8 dB 04:28:05 28.4 dB 68.3 dB 63.8 dB 69.2 dB 56.0 dB 0.0 dB
2019-09-22 103.7 dB 16:38:43 28.0 dB 04:29:31 65.8 dB 67.9 dB 64.6 dB 68.5 dB 56.9 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 73.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 63.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 66.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 67.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 25.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.