Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-06-02 93.6 dB 09:18:54 25.5 dB 00:07:58 71.7 dB 74.0 dB 69.5 dB 74.8 dB 52.7 dB 0.0 dB
2020-06-01 95.0 dB 12:01:04 24.3 dB 00:46:04 72.3 dB 74.5 dB 70.2 dB 75.2 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-05-31 97.5 dB 15:43:37 23.4 dB 00:42:52 72.1 dB 74.4 dB 70.3 dB 75.8 dB 58.8 dB 0.0 dB
2020-05-30 99.6 dB 17:40:29 27.9 dB 01:26:08 72.0 dB 74.1 dB 70.7 dB 75.1 dB 58.5 dB 0.0 dB
2020-05-29 92.7 dB 18:14:02 23.8 dB 00:54:50 32.2 dB 74.2 dB 70.6 dB 75.1 dB 58.5 dB 0.0 dB
2020-05-28 89.0 dB 16:12:30 26.3 dB 00:14:49 31.1 dB 74.0 dB 69.2 dB 74.7 dB 56.4 dB 0.0 dB
2020-05-27 95.7 dB 08:16:13 23.2 dB 02:04:52 71.4 dB 73.7 dB 69.1 dB 74.3 dB 58.4 dB 0.0 dB
2020-05-26 90.1 dB 12:38:38 23.9 dB 02:05:09 31.2 dB 74.4 dB 69.5 dB 75.0 dB 57.3 dB 0.0 dB
2020-05-25 92.8 dB 14:44:26 24.6 dB 02:19:31 32.2 dB 74.7 dB 70.9 dB 75.8 dB 58.9 dB 0.0 dB
2020-05-24 99.4 dB 13:15:56 26.7 dB 01:14:13 72.3 dB 74.4 dB 71.6 dB 75.8 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-05-23 91.2 dB 17:01:15 26.8 dB 04:50:16 71.8 dB 73.8 dB 71.0 dB 74.8 dB 59.3 dB 0.0 dB
2020-05-22 94.1 dB 11:33:11 26.5 dB 04:02:39 33.3 dB 74.2 dB 71.3 dB 75.0 dB 56.7 dB 0.0 dB
2020-05-21 93.8 dB 08:11:17 32.8 dB 04:20:53 71.5 dB 73.9 dB 68.3 dB 74.7 dB 60.1 dB 0.0 dB
2020-05-20 95.0 dB 11:22:23 23.6 dB 03:16:32 32.3 dB 73.6 dB 69.5 dB 74.4 dB 57.0 dB 0.0 dB
2020-05-19 92.3 dB 18:23:19 24.6 dB 01:34:59 30.7 dB 73.6 dB 68.4 dB 74.5 dB 54.7 dB 0.0 dB
2020-05-18 92.0 dB 13:23:53 25.9 dB 02:11:38 71.2 dB 73.6 dB 68.3 dB 74.4 dB 52.7 dB 0.0 dB
2020-05-17 100.2 dB 13:07:46 23.8 dB 03:37:50 71.5 dB 73.7 dB 70.7 dB 74.8 dB 56.3 dB 0.0 dB
2020-05-16 100.8 dB 17:55:58 31.4 dB 01:10:34 32.4 dB 73.8 dB 70.7 dB 74.8 dB 55.8 dB 0.0 dB
2020-05-15 94.8 dB 17:07:44 24.0 dB 02:33:57 71.5 dB 73.8 dB 69.7 dB 74.9 dB 56.3 dB 0.0 dB
2020-05-14 92.9 dB 16:35:03 26.9 dB 04:11:12 31.4 dB 73.2 dB 68.3 dB 74.0 dB 53.6 dB 0.0 dB
2020-05-13 91.2 dB 07:21:11 24.9 dB 03:38:23 31.1 dB 73.4 dB 67.9 dB 74.1 dB 55.4 dB 0.0 dB
2020-05-12 96.7 dB 14:11:28 25.0 dB 02:12:55 31.3 dB 73.1 dB 68.7 dB 73.9 dB 53.2 dB 0.0 dB
2020-05-11 95.7 dB 16:49:11 25.2 dB 00:24:48 71.0 dB 73.4 dB 67.7 dB 74.2 dB 52.6 dB 0.0 dB
2020-05-10 103.2 dB 15:49:01 28.6 dB 00:55:18 71.7 dB 73.8 dB 71.1 dB 75.1 dB 45.7 dB 0.0 dB
2020-05-09 98.3 dB 15:07:07 31.2 dB 04:22:35 29.7 dB 73.7 dB 69.5 dB 74.7 dB 41.3 dB 0.0 dB
2020-05-08 94.8 dB 17:40:13 23.7 dB 00:44:10 30.0 dB 73.4 dB 68.2 dB 74.2 dB 43.2 dB 0.0 dB
2020-05-07 97.1 dB 17:20:14 32.0 dB 04:23:57 70.7 dB 73.2 dB 67.2 dB 74.0 dB 51.0 dB 0.0 dB
2020-05-06 92.5 dB 02:56:24 24.4 dB 01:52:23 68.8 dB 71.0 dB 67.4 dB 72.4 dB 52.8 dB 0.0 dB
2020-05-05 90.8 dB 11:56:03 25.8 dB 03:55:29 70.1 dB 72.7 dB 66.3 dB 73.5 dB 42.3 dB 76.6 dB
2020-05-04 92.1 dB 13:17:24 29.2 dB 01:01:57 29.8 dB 72.9 dB 64.9 dB 73.8 dB 39.3 dB 70.6 dB
2020-05-03 92.6 dB 01:36:57 25.6 dB 00:24:42 67.2 dB 69.2 dB 65.8 dB 70.5 dB 46.0 dB 0.0 dB
2020-05-02 89.7 dB 13:14:05 26.5 dB 00:40:57 27.8 dB 69.6 dB 64.7 dB 70.8 dB 37.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 69.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 25.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 52.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.