Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-10-22 90.5 dB 13:08:17 24.3 dB 01:14:35 70.4 dB 72.8 dB 0.0 dB 73.7 dB 35.1 dB 79.7 dB
2019-10-21 91.7 dB 14:32:05 24.6 dB 02:13:07 70.8 dB 73.2 dB 67.1 dB 74.1 dB 53.5 dB 0.0 dB
2019-10-20 99.5 dB 18:25:36 23.7 dB 02:53:08 70.1 dB 72.3 dB 67.9 dB 73.3 dB 56.0 dB 0.0 dB
2019-10-19 93.7 dB 14:30:28 23.2 dB 00:32:10 31.6 dB 72.5 dB 68.0 dB 73.5 dB 54.6 dB 0.0 dB
2019-10-18 96.3 dB 11:35:35 24.1 dB 03:44:59 71.1 dB 73.5 dB 68.8 dB 74.3 dB 53.3 dB 0.0 dB
2019-10-17 94.1 dB 08:58:47 24.5 dB 04:58:02 70.7 dB 73.1 dB 68.2 dB 73.9 dB 53.5 dB 0.0 dB
2019-10-16 94.0 dB 11:51:14 25.6 dB 04:20:50 71.0 dB 73.4 dB 67.6 dB 74.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2019-10-15 90.9 dB 13:40:40 26.6 dB 05:34:43 30.9 dB 73.1 dB 67.7 dB 73.9 dB 45.8 dB 0.0 dB
2019-10-14 96.7 dB 17:21:00 27.7 dB 03:56:54 33.5 dB 73.2 dB 67.9 dB 73.8 dB 56.7 dB 0.0 dB
2019-10-13 97.9 dB 15:10:45 25.1 dB 03:44:03 70.5 dB 72.6 dB 68.4 dB 73.9 dB 57.2 dB 0.0 dB
2019-10-12 96.6 dB 12:53:23 26.8 dB 04:50:41 32.3 dB 72.6 dB 69.6 dB 73.4 dB 57.5 dB 0.0 dB
2019-10-11 102.0 dB 16:32:40 29.1 dB 06:19:32 31.7 dB 73.5 dB 69.2 dB 74.1 dB 53.5 dB 0.0 dB
2019-10-10 95.9 dB 12:33:01 25.5 dB 04:32:26 71.0 dB 73.0 dB 70.8 dB 73.9 dB 52.8 dB 0.0 dB
2019-10-09 89.2 dB 13:50:08 28.6 dB 05:32:39 70.7 dB 73.0 dB 67.2 dB 73.9 dB 61.4 dB 0.0 dB
2019-10-08 89.4 dB 13:44:50 35.2 dB 03:03:26 31.0 dB 73.7 dB 66.5 dB 74.8 dB 55.2 dB 0.0 dB
2019-10-07 90.4 dB 08:26:24 26.2 dB 04:19:45 30.5 dB 72.9 dB 67.3 dB 73.7 dB 57.4 dB 0.0 dB
2019-10-06 96.3 dB 13:55:31 26.2 dB 04:12:43 30.2 dB 72.6 dB 68.1 dB 73.6 dB 56.7 dB 0.0 dB
2019-10-05 90.9 dB 06:23:56 32.1 dB 12:39:47 31.4 dB 72.2 dB 67.8 dB 73.1 dB 58.7 dB 0.0 dB
2019-10-04 100.0 dB 16:47:05 32.9 dB 06:34:27 32.1 dB 73.8 dB 68.5 dB 74.4 dB 57.8 dB 0.0 dB
2019-10-03 99.7 dB 14:01:17 27.4 dB 05:15:49 32.6 dB 73.4 dB 69.0 dB 74.2 dB 55.2 dB 0.0 dB
2019-10-02 101.9 dB 11:53:02 32.2 dB 04:38:17 71.2 dB 73.6 dB 67.4 dB 74.2 dB 57.7 dB 0.0 dB
2019-10-01 93.8 dB 16:46:59 31.9 dB 06:13:36 31.3 dB 73.1 dB 67.8 dB 73.8 dB 54.9 dB 0.0 dB
2019-09-30 101.0 dB 10:16:19 26.4 dB 05:54:55 30.3 dB 73.7 dB 68.3 dB 74.3 dB 59.1 dB 0.0 dB
2019-09-29 94.5 dB 07:34:27 25.4 dB 03:48:16 71.2 dB 73.2 dB 69.6 dB 74.4 dB 61.6 dB 0.0 dB
2019-09-28 100.5 dB 15:25:10 25.5 dB 02:39:37 33.3 dB 73.4 dB 69.7 dB 73.9 dB 61.5 dB 0.0 dB
2019-09-27 103.1 dB 15:39:57 32.2 dB 05:17:51 32.7 dB 74.2 dB 69.3 dB 74.5 dB 55.3 dB 0.0 dB
2019-09-26 97.6 dB 13:52:47 30.0 dB 05:23:48 32.7 dB 73.5 dB 68.9 dB 74.3 dB 56.7 dB 0.0 dB
2019-09-25 89.5 dB 15:38:02 28.3 dB 05:36:34 32.5 dB 74.7 dB 69.5 dB 75.6 dB 58.5 dB 0.0 dB
2019-09-24 92.1 dB 14:34:30 29.0 dB 05:26:53 71.7 dB 74.1 dB 69.1 dB 74.7 dB 60.1 dB 0.0 dB
2019-09-23 87.5 dB 14:33:01 24.8 dB 04:28:05 31.7 dB 74.8 dB 70.2 dB 75.7 dB 62.2 dB 0.0 dB
2019-09-22 103.7 dB 16:38:43 28.0 dB 04:29:31 72.3 dB 74.4 dB 71.0 dB 75.1 dB 63.3 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 79.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 70.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 72.8 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 73.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 35.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.