Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-04 99.3 dB 11:16:38 27.3 dB 03:10:26 72.6 dB 75.3 dB 0.0 dB 76.2 dB 63.6 dB 82.0 dB
2020-07-03 92.9 dB 10:13:45 28.7 dB 04:31:34 35.6 dB 75.5 dB 75.1 dB 76.3 dB 64.4 dB 0.0 dB
2020-07-02 96.2 dB 10:21:32 27.3 dB 01:22:18 35.0 dB 75.1 dB 73.3 dB 75.9 dB 62.9 dB 0.0 dB
2020-07-01 101.9 dB 12:35:02 28.2 dB 03:22:48 34.7 dB 75.3 dB 73.0 dB 75.8 dB 66.4 dB 0.0 dB
2020-06-30 105.6 dB 18:22:43 25.3 dB 01:53:56 73.4 dB 75.2 dB 73.1 dB 75.7 dB 62.6 dB 0.0 dB
2020-06-29 96.9 dB 09:36:40 25.6 dB 02:27:15 34.7 dB 75.4 dB 72.3 dB 75.9 dB 64.0 dB 0.0 dB
2020-06-28 102.6 dB 12:09:14 30.1 dB 01:47:18 35.2 dB 77.1 dB 75.8 dB 78.3 dB 65.4 dB 0.0 dB
2020-06-27 94.4 dB 06:56:03 27.4 dB 03:46:11 36.2 dB 75.7 dB 73.6 dB 76.8 dB 64.8 dB 0.0 dB
2020-06-26 99.6 dB 15:26:12 33.5 dB 04:31:35 35.1 dB 75.3 dB 73.9 dB 75.8 dB 61.3 dB 0.0 dB
2020-06-25 90.9 dB 16:58:18 23.8 dB 04:04:30 72.5 dB 74.3 dB 72.2 dB 75.3 dB 62.3 dB 0.0 dB
2020-06-24 89.4 dB 17:26:22 25.4 dB 03:51:48 34.4 dB 74.6 dB 71.6 dB 75.4 dB 61.4 dB 0.0 dB
2020-06-23 93.8 dB 16:07:48 23.8 dB 03:10:45 32.9 dB 74.4 dB 70.9 dB 75.2 dB 60.2 dB 0.0 dB
2020-06-22 90.6 dB 12:24:10 27.7 dB 04:05:22 72.7 dB 74.9 dB 70.8 dB 75.6 dB 62.3 dB 0.0 dB
2020-06-21 100.1 dB 18:22:51 31.0 dB 03:09:21 34.1 dB 75.8 dB 73.1 dB 77.0 dB 64.3 dB 0.0 dB
2020-06-20 96.7 dB 15:17:55 28.1 dB 03:10:08 73.2 dB 75.1 dB 72.7 dB 76.2 dB 63.0 dB 0.0 dB
2020-06-19 91.4 dB 09:33:47 26.0 dB 01:24:38 34.3 dB 74.4 dB 72.4 dB 75.2 dB 62.3 dB 0.0 dB
2020-06-18 99.3 dB 12:56:40 24.5 dB 03:10:22 72.3 dB 74.4 dB 71.3 dB 75.1 dB 60.9 dB 0.0 dB
2020-06-17 94.7 dB 08:33:00 25.0 dB 04:11:00 32.9 dB 74.6 dB 70.7 dB 75.4 dB 61.5 dB 0.0 dB
2020-06-16 95.0 dB 14:16:29 24.9 dB 03:48:17 72.1 dB 74.4 dB 70.3 dB 75.0 dB 60.4 dB 0.0 dB
2020-06-15 92.1 dB 15:03:53 25.2 dB 01:04:03 32.3 dB 75.0 dB 70.9 dB 75.7 dB 60.6 dB 0.0 dB
2020-06-14 100.4 dB 18:29:35 26.3 dB 04:01:34 73.5 dB 75.6 dB 72.0 dB 76.8 dB 63.2 dB 0.0 dB
2020-06-13 94.3 dB 10:33:09 24.9 dB 01:51:43 33.9 dB 74.6 dB 72.1 dB 75.5 dB 63.0 dB 0.0 dB
2020-06-12 93.0 dB 10:41:45 24.7 dB 03:18:58 73.0 dB 74.9 dB 72.9 dB 75.8 dB 60.4 dB 0.0 dB
2020-06-11 96.4 dB 10:19:07 23.6 dB 03:09:58 72.4 dB 74.6 dB 70.7 dB 75.2 dB 60.2 dB 0.0 dB
2020-06-10 93.8 dB 15:57:06 23.8 dB 02:41:07 33.0 dB 74.6 dB 71.8 dB 75.5 dB 58.8 dB 0.0 dB
2020-06-09 97.0 dB 18:26:08 24.6 dB 02:33:40 72.1 dB 74.4 dB 70.3 dB 75.2 dB 58.3 dB 0.0 dB
2020-06-08 95.0 dB 16:58:44 26.6 dB 03:49:06 72.5 dB 74.5 dB 71.1 dB 75.2 dB 60.3 dB 0.0 dB
2020-06-07 101.7 dB 15:14:04 26.0 dB 03:37:09 73.7 dB 75.7 dB 73.1 dB 77.2 dB 62.9 dB 0.0 dB
2020-06-06 101.2 dB 16:56:30 24.3 dB 02:48:15 72.6 dB 74.5 dB 72.3 dB 75.5 dB 63.0 dB 0.0 dB
2020-06-05 90.6 dB 18:01:06 22.9 dB 03:52:50 72.6 dB 74.6 dB 71.9 dB 75.4 dB 61.1 dB 0.0 dB
2020-06-04 94.9 dB 13:48:24 23.6 dB 01:42:56 72.2 dB 74.4 dB 70.9 dB 75.2 dB 59.1 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 82.0 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 75.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 99.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 27.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 76.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.