Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-09-23 97.6 dB 11:28:53 28.2 dB 03:42:01 71.2 dB 74.0 dB 0.0 dB 74.5 dB 55.8 dB 80.4 dB
2020-09-22 105.4 dB 16:56:49 30.0 dB 04:53:08 73.1 dB 75.4 dB 70.7 dB 75.9 dB 59.7 dB 0.0 dB
2020-09-21 93.2 dB 14:19:03 33.1 dB 04:41:25 32.7 dB 74.4 dB 70.1 dB 75.1 dB 60.7 dB 0.0 dB
2020-09-20 98.4 dB 12:04:52 31.3 dB 04:40:49 33.3 dB 74.8 dB 70.5 dB 76.0 dB 61.6 dB 0.0 dB
2020-09-19 109.1 dB 08:04:32 37.8 dB 05:10:30 33.7 dB 74.9 dB 70.7 dB 75.1 dB 61.5 dB 0.0 dB
2020-09-18 90.8 dB 18:04:53 31.0 dB 04:01:57 34.0 dB 74.8 dB 71.5 dB 75.6 dB 59.5 dB 0.0 dB
2020-09-17 96.1 dB 17:47:13 31.3 dB 06:21:32 33.4 dB 74.0 dB 70.4 dB 74.6 dB 59.6 dB 0.0 dB
2020-09-16 97.8 dB 17:19:18 34.5 dB 06:15:49 33.9 dB 74.1 dB 70.2 dB 74.9 dB 60.3 dB 0.0 dB
2020-09-15 98.6 dB 16:19:59 35.8 dB 06:07:41 32.7 dB 74.4 dB 70.4 dB 75.1 dB 59.0 dB 0.0 dB
2020-09-14 101.2 dB 17:54:41 33.1 dB 05:55:25 35.3 dB 75.3 dB 70.8 dB 75.9 dB 62.6 dB 0.0 dB
2020-09-13 100.0 dB 09:56:08 38.1 dB 07:05:53 33.7 dB 76.5 dB 72.1 dB 77.5 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-09-12 96.0 dB 13:17:06 33.6 dB 06:09:48 34.8 dB 76.0 dB 72.8 dB 77.0 dB 64.3 dB 0.0 dB
2020-09-11 95.5 dB 15:02:57 30.9 dB 05:22:39 35.2 dB 75.8 dB 72.7 dB 76.4 dB 63.6 dB 0.0 dB
2020-09-10 98.3 dB 09:13:35 30.4 dB 05:35:57 73.6 dB 75.4 dB 72.9 dB 76.1 dB 62.5 dB 0.0 dB
2020-09-09 99.3 dB 17:10:55 32.4 dB 05:58:32 73.5 dB 75.6 dB 72.0 dB 76.3 dB 63.7 dB 0.0 dB
2020-09-08 95.9 dB 12:39:02 34.2 dB 04:06:59 34.4 dB 76.1 dB 72.8 dB 76.7 dB 64.5 dB 0.0 dB
2020-09-07 96.2 dB 13:24:33 29.5 dB 04:36:47 35.3 dB 77.4 dB 75.0 dB 78.2 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-09-06 96.3 dB 14:06:32 34.3 dB 06:07:25 36.1 dB 76.8 dB 75.1 dB 77.7 dB 66.6 dB 0.0 dB
2020-09-05 98.2 dB 09:59:56 33.7 dB 05:15:00 74.6 dB 76.4 dB 74.3 dB 77.2 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-09-04 94.8 dB 08:38:03 37.8 dB 06:00:45 36.2 dB 77.1 dB 74.4 dB 78.5 dB 64.2 dB 0.0 dB
2020-09-03 97.6 dB 15:55:09 33.6 dB 06:03:01 73.7 dB 75.5 dB 73.4 dB 76.2 dB 65.0 dB 0.0 dB
2020-09-02 93.1 dB 06:39:24 31.6 dB 04:27:14 35.7 dB 75.4 dB 73.0 dB 76.2 dB 64.4 dB 0.0 dB
2020-09-01 101.1 dB 10:46:12 34.9 dB 05:26:18 35.2 dB 75.6 dB 73.7 dB 76.3 dB 64.4 dB 0.0 dB
2020-08-31 101.4 dB 18:24:19 35.4 dB 05:31:01 74.5 dB 76.4 dB 73.3 dB 76.9 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-08-30 101.7 dB 15:55:04 37.4 dB 06:08:53 75.6 dB 77.5 dB 75.0 dB 78.3 dB 67.4 dB 0.0 dB
2020-08-29 96.7 dB 16:37:28 33.0 dB 06:12:03 36.5 dB 76.8 dB 74.8 dB 77.6 dB 66.4 dB 0.0 dB
2020-08-28 90.8 dB 16:18:43 51.8 dB 16:24:56 35.9 dB 76.5 dB 74.8 dB 77.2 dB 71.9 dB 0.0 dB
2020-08-27 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-26 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-25 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-24 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB
2020-08-23 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 80.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 97.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 55.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.