Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-14 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 68.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 71.0 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-08-13 95.1 dB 08:16:01 35.2 dB 05:49:09 74.5 dB 76.3 dB 74.1 dB 77.1 dB 66.3 dB 0.0 dB
2020-08-12 105.3 dB 18:10:40 30.2 dB 05:49:07 74.5 dB 76.3 dB 73.8 dB 76.9 dB 66.4 dB 0.0 dB
2020-08-11 97.7 dB 16:22:01 35.1 dB 05:15:29 74.4 dB 76.0 dB 74.5 dB 76.6 dB 65.6 dB 0.0 dB
2020-08-10 92.2 dB 18:07:42 35.0 dB 05:09:32 74.8 dB 76.6 dB 73.9 dB 77.2 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-08-09 99.1 dB 14:32:17 37.4 dB 06:36:58 35.5 dB 77.5 dB 75.0 dB 78.3 dB 68.2 dB 0.0 dB
2020-08-08 94.2 dB 16:40:23 40.5 dB 05:18:25 36.4 dB 77.0 dB 74.8 dB 77.8 dB 67.7 dB 0.0 dB
2020-08-07 95.3 dB 13:23:53 42.0 dB 06:00:53 37.4 dB 76.6 dB 74.9 dB 77.3 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-08-06 94.4 dB 15:43:34 38.5 dB 05:54:12 74.4 dB 76.2 dB 74.3 dB 77.0 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-08-05 95.2 dB 11:16:50 35.9 dB 05:49:03 35.7 dB 75.9 dB 73.9 dB 76.7 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-08-04 93.8 dB 11:41:45 32.8 dB 05:14:17 74.0 dB 75.9 dB 73.4 dB 76.5 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-08-03 98.2 dB 11:30:51 33.5 dB 05:11:33 35.1 dB 76.7 dB 73.7 dB 77.2 dB 66.1 dB 0.0 dB
2020-08-02 95.6 dB 00:39:48 38.4 dB 05:15:04 75.5 dB 77.1 dB 75.5 dB 78.0 dB 68.8 dB 0.0 dB
2020-08-01 94.3 dB 16:46:07 35.4 dB 05:10:16 36.1 dB 76.8 dB 74.8 dB 77.6 dB 67.5 dB 0.0 dB
2020-07-31 104.9 dB 15:31:20 34.0 dB 05:52:47 74.9 dB 76.7 dB 74.9 dB 77.3 dB 66.0 dB 0.0 dB
2020-07-30 103.9 dB 13:11:34 28.6 dB 04:55:37 35.5 dB 76.2 dB 74.0 dB 76.7 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-07-29 94.0 dB 06:44:51 32.0 dB 05:30:36 73.9 dB 75.6 dB 74.2 dB 76.2 dB 65.0 dB 0.0 dB
2020-07-28 97.2 dB 18:23:49 32.0 dB 05:29:21 35.2 dB 75.7 dB 73.7 dB 76.5 dB 64.6 dB 0.0 dB
2020-07-27 99.4 dB 16:44:38 31.7 dB 05:10:15 35.3 dB 76.4 dB 72.7 dB 77.0 dB 65.9 dB 0.0 dB
2020-07-26 97.3 dB 14:53:41 33.3 dB 04:55:11 75.8 dB 77.5 dB 75.7 dB 78.4 dB 67.5 dB 0.0 dB
2020-07-25 102.4 dB 14:10:05 35.5 dB 05:05:19 75.4 dB 77.1 dB 75.2 dB 77.9 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-07-24 93.5 dB 18:21:59 31.3 dB 04:38:39 74.7 dB 76.4 dB 75.1 dB 77.2 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-07-23 96.1 dB 16:32:55 27.1 dB 05:09:40 74.0 dB 75.8 dB 73.8 dB 76.5 dB 64.2 dB 0.0 dB
2020-07-22 92.2 dB 13:54:17 29.1 dB 04:44:55 73.8 dB 75.5 dB 73.8 dB 76.3 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-07-21 97.9 dB 13:26:55 27.4 dB 04:38:18 35.1 dB 75.7 dB 73.4 dB 76.3 dB 64.2 dB 0.0 dB
2020-07-20 97.3 dB 13:17:19 29.6 dB 04:59:51 36.3 dB 76.2 dB 72.6 dB 76.8 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-07-19 103.9 dB 08:19:35 30.7 dB 03:15:52 75.7 dB 77.5 dB 75.8 dB 78.3 dB 67.6 dB 0.0 dB
2020-07-18 97.5 dB 18:19:34 28.3 dB 04:53:29 36.5 dB 76.6 dB 74.5 dB 77.4 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-07-17 96.4 dB 17:53:24 25.1 dB 02:43:42 74.3 dB 75.9 dB 74.8 dB 76.6 dB 64.8 dB 0.0 dB
2020-07-16 97.5 dB 18:19:44 26.5 dB 04:44:10 73.8 dB 75.6 dB 73.5 dB 76.3 dB 64.2 dB 0.0 dB
2020-07-15 94.0 dB 15:37:17 28.2 dB 04:52:05 35.1 dB 75.3 dB 73.4 dB 76.3 dB 63.4 dB 0.0 dB
2020-07-14 97.2 dB 16:52:19 33.8 dB 02:12:00 36.6 dB 75.2 dB 73.0 dB 75.9 dB 63.9 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.