Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-04 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 66.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 72.9 dB 39.7 dB 0.0 dB
2020-04-03 90.2 dB 15:51:02 27.6 dB 04:16:36 69.3 dB 71.6 dB 68.1 dB 72.8 dB 39.4 dB 0.0 dB
2020-04-02 88.2 dB 13:23:00 36.9 dB 01:47:40 29.6 dB 71.5 dB 65.7 dB 72.8 dB 47.6 dB 0.0 dB
2020-04-01 89.8 dB 09:59:49 31.4 dB 02:49:37 29.2 dB 71.5 dB 63.2 dB 72.5 dB 43.7 dB 0.0 dB
2020-03-31 90.0 dB 10:22:35 22.2 dB 01:16:47 69.1 dB 71.6 dB 63.0 dB 72.9 dB 41.0 dB 0.0 dB
2020-03-30 98.2 dB 17:19:32 24.8 dB 01:51:18 35.4 dB 71.5 dB 68.0 dB 72.6 dB 37.5 dB 0.0 dB
2020-03-29 91.9 dB 14:53:14 25.6 dB 04:38:45 65.5 dB 66.5 dB 67.5 dB 69.6 dB 33.0 dB 0.0 dB
2020-03-28 98.5 dB 18:01:18 25.2 dB 01:59:59 67.3 dB 69.1 dB 66.6 dB 70.5 dB 34.6 dB 0.0 dB
2020-03-27 88.9 dB 09:28:13 33.3 dB 03:10:00 68.8 dB 71.3 dB 65.8 dB 72.5 dB 39.0 dB 0.0 dB
2020-03-26 88.5 dB 13:45:28 37.9 dB 00:11:16 26.8 dB 71.0 dB 65.3 dB 72.2 dB 51.8 dB 0.0 dB
2020-03-25 87.4 dB 18:06:40 42.4 dB 10:39:07 28.7 dB 71.0 dB 62.5 dB 71.9 dB 57.8 dB 0.0 dB
2020-03-24 90.0 dB 13:35:55 47.2 dB 00:26:41 32.7 dB 72.1 dB 67.0 dB 73.1 dB 61.2 dB 0.0 dB
2020-03-23 89.5 dB 17:53:15 33.1 dB 02:27:12 69.1 dB 71.6 dB 66.1 dB 72.7 dB 47.0 dB 0.0 dB
2020-03-22 86.3 dB 11:15:07 23.3 dB 04:37:07 26.0 dB 66.8 dB 61.6 dB 68.3 dB 33.2 dB 0.0 dB
2020-03-21 95.0 dB 15:43:45 26.6 dB 05:05:12 34.6 dB 69.2 dB 63.7 dB 70.6 dB 53.5 dB 0.0 dB
2020-03-20 98.8 dB 16:47:56 30.4 dB 03:48:22 32.4 dB 72.4 dB 68.8 dB 73.3 dB 41.9 dB 0.0 dB
2020-03-19 97.5 dB 12:24:17 31.3 dB 02:10:50 30.1 dB 71.9 dB 65.2 dB 72.9 dB 41.7 dB 0.0 dB
2020-03-18 88.1 dB 10:24:19 27.1 dB 02:26:01 31.7 dB 72.2 dB 64.4 dB 73.2 dB 36.4 dB 0.0 dB
2020-03-17 99.7 dB 12:48:12 29.3 dB 02:13:12 70.1 dB 72.5 dB 66.4 dB 73.6 dB 40.0 dB 0.0 dB
2020-03-16 88.3 dB 18:06:04 35.5 dB 01:59:09 29.0 dB 72.4 dB 66.1 dB 73.2 dB 47.0 dB 0.0 dB
2020-03-15 88.0 dB 10:13:48 32.0 dB 00:06:43 29.9 dB 72.3 dB 67.6 dB 74.0 dB 53.4 dB 0.0 dB
2020-03-14 94.6 dB 09:30:49 24.4 dB 00:32:10 29.4 dB 71.9 dB 65.6 dB 73.0 dB 55.1 dB 0.0 dB
2020-03-13 90.6 dB 14:19:28 24.5 dB 05:33:42 31.4 dB 73.2 dB 67.9 dB 74.1 dB 50.9 dB 0.0 dB
2020-03-12 90.9 dB 16:04:01 23.3 dB 04:09:35 70.6 dB 73.0 dB 68.2 dB 73.8 dB 54.3 dB 0.0 dB
2020-03-11 90.8 dB 13:02:43 26.9 dB 00:57:37 29.2 dB 73.1 dB 69.0 dB 74.1 dB 52.8 dB 0.0 dB
2020-03-10 89.0 dB 12:51:39 25.3 dB 03:31:33 70.2 dB 72.8 dB 66.2 dB 73.7 dB 41.0 dB 0.0 dB
2020-03-09 92.9 dB 12:58:22 24.8 dB 00:14:05 70.4 dB 72.9 dB 67.5 dB 73.9 dB 53.9 dB 0.0 dB
2020-03-08 92.7 dB 09:41:50 23.4 dB 01:16:13 68.5 dB 70.9 dB 66.4 dB 72.1 dB 53.8 dB 0.0 dB
2020-03-07 92.9 dB 14:35:07 23.8 dB 02:01:36 30.2 dB 71.8 dB 67.4 dB 72.9 dB 56.1 dB 0.0 dB
2020-03-06 91.1 dB 12:18:56 23.8 dB 05:01:49 31.4 dB 73.4 dB 66.4 dB 74.3 dB 45.9 dB 0.0 dB
2020-03-05 90.2 dB 09:35:01 23.7 dB 00:03:21 28.9 dB 73.2 dB 65.0 dB 74.2 dB 45.3 dB 0.0 dB
2020-03-04 89.9 dB 11:30:41 24.4 dB 04:54:39 29.7 dB 73.1 dB 65.1 dB 73.9 dB 54.2 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 39.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.