Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-11-13 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 56.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 60.2 dB 38.6 dB 0.0 dB
2019-11-12 104.0 dB 11:30:31 24.3 dB 00:51:47 29.5 dB 73.5 dB 64.4 dB 74.3 dB 49.8 dB 0.0 dB
2019-11-11 92.2 dB 14:44:38 24.3 dB 03:40:37 29.8 dB 73.4 dB 67.1 dB 74.2 dB 52.8 dB 0.0 dB
2019-11-10 94.9 dB 15:08:01 23.7 dB 04:13:40 30.9 dB 72.6 dB 66.2 dB 74.1 dB 57.0 dB 0.0 dB
2019-11-09 94.4 dB 10:42:03 23.3 dB 02:05:18 32.1 dB 72.9 dB 66.0 dB 73.7 dB 56.6 dB 0.0 dB
2019-11-08 95.4 dB 15:35:33 24.3 dB 02:58:31 30.5 dB 73.5 dB 67.1 dB 74.2 dB 51.6 dB 0.0 dB
2019-11-07 92.0 dB 14:05:46 24.2 dB 03:59:56 30.7 dB 73.3 dB 66.0 dB 74.2 dB 52.0 dB 0.0 dB
2019-11-06 91.8 dB 17:15:35 23.9 dB 01:18:08 70.6 dB 73.0 dB 66.5 dB 73.9 dB 55.9 dB 0.0 dB
2019-11-05 101.2 dB 11:01:35 22.6 dB 04:46:36 70.5 dB 73.0 dB 65.8 dB 73.6 dB 46.1 dB 0.0 dB
2019-11-04 89.5 dB 14:14:05 25.7 dB 00:50:38 30.8 dB 73.1 dB 65.2 dB 74.0 dB 56.5 dB 0.0 dB
2019-11-03 90.0 dB 13:28:51 26.5 dB 05:20:23 32.1 dB 72.3 dB 67.2 dB 73.6 dB 54.3 dB 0.0 dB
2019-11-02 89.1 dB 16:46:31 32.2 dB 10:23:50 70.0 dB 72.2 dB 68.6 dB 73.2 dB 53.7 dB 0.0 dB
2019-11-01 93.0 dB 13:50:09 39.4 dB 03:16:44 32.7 dB 73.6 dB 68.4 dB 74.6 dB 53.1 dB 0.0 dB
2019-10-31 88.4 dB 12:12:26 29.3 dB 02:41:45 33.1 dB 73.6 dB 67.4 dB 74.6 dB 43.1 dB 0.0 dB
2019-10-30 92.9 dB 16:07:27 24.7 dB 03:23:50 29.5 dB 73.4 dB 67.6 dB 74.3 dB 56.4 dB 0.0 dB
2019-10-29 91.6 dB 12:47:49 22.9 dB 01:31:36 32.3 dB 73.3 dB 65.5 dB 74.3 dB 38.1 dB 0.0 dB
2019-10-28 89.9 dB 14:41:39 22.9 dB 02:04:02 29.4 dB 73.2 dB 67.8 dB 74.0 dB 58.1 dB 0.0 dB
2019-10-27 100.8 dB 11:53:43 25.3 dB 01:11:35 32.7 dB 73.3 dB 67.4 dB 67.5 dB 63.8 dB 0.0 dB
2019-10-26 94.2 dB 14:58:06 24.9 dB 00:49:23 70.2 dB 72.5 dB 68.1 dB 73.7 dB 54.8 dB 0.0 dB
2019-10-25 91.5 dB 13:38:21 23.4 dB 03:16:46 31.9 dB 73.5 dB 68.4 dB 74.4 dB 53.2 dB 0.0 dB
2019-10-24 91.2 dB 14:23:47 24.5 dB 05:20:42 31.8 dB 73.3 dB 68.3 dB 74.3 dB 53.8 dB 0.0 dB
2019-10-23 97.8 dB 13:32:19 24.7 dB 04:33:12 30.9 dB 73.3 dB 69.0 dB 74.2 dB 53.3 dB 0.0 dB
2019-10-22 90.5 dB 13:08:17 24.3 dB 01:14:35 32.1 dB 73.0 dB 66.9 dB 73.8 dB 40.4 dB 0.0 dB
2019-10-21 91.7 dB 14:32:05 24.6 dB 02:13:07 70.8 dB 73.2 dB 67.1 dB 74.1 dB 53.5 dB 0.0 dB
2019-10-20 99.5 dB 18:25:36 23.7 dB 02:53:08 70.1 dB 72.3 dB 67.9 dB 73.3 dB 56.0 dB 0.0 dB
2019-10-19 93.7 dB 14:30:28 23.2 dB 00:32:10 31.6 dB 72.5 dB 68.0 dB 73.5 dB 54.6 dB 0.0 dB
2019-10-18 96.3 dB 11:35:35 24.1 dB 03:44:59 71.1 dB 73.5 dB 68.8 dB 74.3 dB 53.3 dB 0.0 dB
2019-10-17 94.1 dB 08:58:47 24.5 dB 04:58:02 70.7 dB 73.1 dB 68.2 dB 73.9 dB 53.5 dB 0.0 dB
2019-10-16 94.0 dB 11:51:14 25.6 dB 04:20:50 71.0 dB 73.4 dB 67.6 dB 74.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2019-10-15 90.9 dB 13:40:40 26.6 dB 05:34:43 30.9 dB 73.1 dB 67.7 dB 73.9 dB 45.8 dB 0.0 dB
2019-10-14 96.7 dB 17:21:00 27.7 dB 03:56:54 33.5 dB 73.2 dB 67.9 dB 73.8 dB 56.7 dB 0.0 dB
2019-10-13 97.9 dB 15:10:45 25.1 dB 03:44:03 70.5 dB 72.6 dB 68.4 dB 73.9 dB 57.2 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 60.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.