Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-04 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 64.5 dB 0.0 dB 0.0 dB 68.9 dB 54.8 dB 0.0 dB
2020-04-03 91.1 dB 09:23:08 29.8 dB 02:55:29 70.2 dB 72.0 dB 69.1 dB 73.3 dB 56.8 dB 0.0 dB
2020-04-02 90.2 dB 10:04:12 29.0 dB 04:46:18 30.3 dB 72.7 dB 68.1 dB 74.1 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-04-01 91.3 dB 05:49:27 28.1 dB 01:07:31 34.1 dB 74.4 dB 70.3 dB 75.6 dB 61.2 dB 0.0 dB
2020-03-31 90.0 dB 14:34:17 32.3 dB 03:27:18 70.1 dB 71.9 dB 69.5 dB 72.9 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-03-30 93.8 dB 15:49:28 28.5 dB 04:09:30 33.5 dB 72.0 dB 69.0 dB 73.3 dB 60.5 dB 0.0 dB
2020-03-29 89.4 dB 07:05:33 29.0 dB 04:08:37 68.2 dB 69.7 dB 67.6 dB 71.6 dB 58.0 dB 0.0 dB
2020-03-28 90.7 dB 13:31:38 29.1 dB 01:59:22 33.1 dB 70.6 dB 67.2 dB 72.1 dB 56.4 dB 0.0 dB
2020-03-27 92.1 dB 06:50:08 29.2 dB 03:21:43 33.6 dB 71.6 dB 68.9 dB 72.9 dB 57.4 dB 0.0 dB
2020-03-26 100.0 dB 16:06:12 31.8 dB 01:29:09 32.3 dB 72.2 dB 68.0 dB 73.0 dB 58.1 dB 0.0 dB
2020-03-25 92.6 dB 15:43:06 33.1 dB 05:06:45 33.3 dB 72.5 dB 68.9 dB 73.5 dB 58.7 dB 0.0 dB
2020-03-24 91.2 dB 07:00:24 31.8 dB 00:34:09 32.2 dB 73.0 dB 67.9 dB 73.8 dB 60.4 dB 0.0 dB
2020-03-23 92.0 dB 10:39:44 30.7 dB 03:09:07 72.7 dB 74.4 dB 71.6 dB 75.7 dB 60.8 dB 0.0 dB
2020-03-22 91.7 dB 15:29:57 48.2 dB 00:10:25 31.0 dB 70.0 dB 67.8 dB 71.9 dB 53.8 dB 0.0 dB
2020-03-21 89.5 dB 18:03:13 30.3 dB 04:45:00 31.3 dB 71.0 dB 67.4 dB 72.1 dB 60.9 dB 0.0 dB
2020-03-20 93.0 dB 03:09:21 30.1 dB 03:05:49 33.6 dB 73.0 dB 70.2 dB 73.9 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-03-19 91.6 dB 15:40:15 30.4 dB 00:28:01 30.8 dB 73.1 dB 69.5 dB 74.1 dB 62.3 dB 0.0 dB
2020-03-18 95.6 dB 18:06:49 28.6 dB 03:47:19 35.0 dB 73.3 dB 70.5 dB 74.4 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-03-17 89.5 dB 01:59:42 30.2 dB 00:27:12 71.8 dB 73.4 dB 70.1 dB 74.2 dB 63.6 dB 0.0 dB
2020-03-16 90.8 dB 12:33:58 29.7 dB 02:04:40 33.3 dB 73.4 dB 70.0 dB 74.2 dB 63.8 dB 0.0 dB
2020-03-15 92.1 dB 05:35:07 38.7 dB 18:05:55 34.2 dB 72.3 dB 69.4 dB 73.7 dB 64.7 dB 0.0 dB
2020-03-14 92.3 dB 07:20:24 48.3 dB 01:07:39 35.9 dB 72.7 dB 71.7 dB 73.8 dB 64.3 dB 0.0 dB
2020-03-13 94.9 dB 14:50:02 31.0 dB 03:45:57 34.6 dB 73.6 dB 71.2 dB 74.3 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-03-12 92.1 dB 15:43:55 35.3 dB 05:10:23 34.3 dB 73.7 dB 70.8 dB 74.5 dB 64.8 dB 0.0 dB
2020-03-11 91.1 dB 08:31:26 29.5 dB 03:26:47 34.9 dB 73.9 dB 71.1 dB 74.9 dB 65.7 dB 0.0 dB
2020-03-10 90.7 dB 17:21:02 34.6 dB 04:22:52 73.3 dB 74.9 dB 70.7 dB 75.7 dB 67.6 dB 0.0 dB
2020-03-09 94.4 dB 10:52:27 34.3 dB 03:29:46 35.4 dB 76.1 dB 70.9 dB 77.2 dB 68.8 dB 0.0 dB
2020-03-08 94.2 dB 02:53:54 49.4 dB 00:03:41 35.0 dB 74.6 dB 72.7 dB 75.8 dB 68.5 dB 0.0 dB
2020-03-07 94.7 dB 12:32:31 48.5 dB 01:41:22 34.4 dB 75.0 dB 72.8 dB 76.2 dB 67.5 dB 0.0 dB
2020-03-06 92.0 dB 16:27:15 31.4 dB 02:23:40 34.2 dB 74.1 dB 71.2 dB 75.0 dB 65.9 dB 0.0 dB
2020-03-05 92.3 dB 10:09:29 38.8 dB 03:55:07 33.9 dB 74.6 dB 71.3 dB 75.6 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-03-04 93.5 dB 10:31:01 46.4 dB 00:44:59 35.2 dB 74.7 dB 73.2 dB 76.5 dB 66.2 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 64.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 68.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 54.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.