Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-08-14 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 68.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 70.6 dB 63.5 dB 0.0 dB
2020-08-13 90.7 dB 11:44:07 48.2 dB 04:27:37 72.7 dB 74.3 dB 72.1 dB 75.1 dB 65.9 dB 0.0 dB
2020-08-12 93.4 dB 00:12:01 48.3 dB 03:43:56 34.5 dB 74.6 dB 71.9 dB 75.2 dB 66.3 dB 0.0 dB
2020-08-11 90.4 dB 08:46:56 48.5 dB 04:27:49 72.5 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.8 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-08-10 93.3 dB 11:09:36 48.4 dB 03:00:43 72.5 dB 74.0 dB 71.6 dB 74.8 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-08-09 96.2 dB 13:11:36 48.2 dB 05:34:55 35.2 dB 72.8 dB 71.1 dB 73.6 dB 67.7 dB 0.0 dB
2020-08-08 108.5 dB 17:30:57 48.2 dB 03:56:22 35.7 dB 74.7 dB 73.9 dB 75.3 dB 68.4 dB 0.0 dB
2020-08-07 98.6 dB 10:55:54 48.4 dB 03:03:20 34.9 dB 74.7 dB 73.4 dB 75.6 dB 67.2 dB 0.0 dB
2020-08-06 91.9 dB 16:47:57 48.2 dB 03:01:14 73.4 dB 74.5 dB 75.4 dB 75.1 dB 67.8 dB 0.0 dB
2020-08-05 96.2 dB 03:04:02 48.0 dB 05:41:12 34.9 dB 75.5 dB 71.8 dB 76.9 dB 66.6 dB 0.0 dB
2020-08-04 94.4 dB 01:45:37 48.3 dB 04:00:30 34.7 dB 74.2 dB 71.4 dB 75.1 dB 66.6 dB 0.0 dB
2020-08-03 103.7 dB 12:41:40 48.3 dB 02:40:34 34.7 dB 74.5 dB 71.3 dB 75.0 dB 66.9 dB 0.0 dB
2020-08-02 96.5 dB 14:58:22 47.8 dB 15:37:01 35.4 dB 72.9 dB 72.2 dB 74.1 dB 67.4 dB 0.0 dB
2020-08-01 93.1 dB 16:07:26 48.0 dB 03:56:24 35.2 dB 73.8 dB 71.7 dB 74.7 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-07-31 92.5 dB 14:28:46 48.1 dB 00:45:43 72.6 dB 74.2 dB 71.7 dB 75.0 dB 66.0 dB 0.0 dB
2020-07-30 99.4 dB 07:01:18 47.9 dB 16:23:51 34.7 dB 74.1 dB 71.8 dB 74.9 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-07-29 100.3 dB 07:05:45 48.3 dB 02:11:18 72.6 dB 74.2 dB 71.7 dB 74.9 dB 66.0 dB 0.0 dB
2020-07-28 93.8 dB 10:31:27 48.2 dB 01:10:16 34.5 dB 73.9 dB 71.8 dB 74.9 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-07-27 91.1 dB 18:25:36 48.4 dB 00:14:20 35.1 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.9 dB 67.8 dB 0.0 dB
2020-07-26 93.1 dB 17:37:01 48.2 dB 01:28:32 71.7 dB 72.8 dB 71.4 dB 73.9 dB 68.1 dB 0.0 dB
2020-07-25 96.0 dB 17:48:11 48.0 dB 05:02:50 35.5 dB 74.0 dB 73.9 dB 75.2 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-07-24 92.2 dB 07:44:42 47.9 dB 02:46:28 34.6 dB 74.3 dB 72.6 dB 75.2 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-07-23 93.2 dB 13:50:13 48.3 dB 02:07:08 72.4 dB 73.8 dB 71.7 dB 74.6 dB 66.1 dB 0.0 dB
2020-07-22 92.2 dB 17:11:26 48.4 dB 00:27:41 72.5 dB 73.9 dB 71.4 dB 74.6 dB 66.9 dB 0.0 dB
2020-07-21 98.0 dB 11:33:55 48.4 dB 01:15:01 34.4 dB 74.1 dB 71.4 dB 74.7 dB 66.0 dB 0.0 dB
2020-07-20 98.9 dB 17:25:39 48.1 dB 00:05:07 34.0 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.5 dB 67.2 dB 0.0 dB
2020-07-19 97.2 dB 09:29:56 48.4 dB 04:40:55 72.1 dB 72.8 dB 71.7 dB 73.8 dB 67.6 dB 0.0 dB
2020-07-18 91.1 dB 11:35:01 48.2 dB 01:42:05 34.6 dB 76.3 dB 73.7 dB 77.3 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-07-17 113.1 dB 12:01:31 48.4 dB 01:15:31 73.8 dB 75.6 dB 71.7 dB 74.5 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-07-16 95.0 dB 11:22:25 48.5 dB 02:30:56 72.5 dB 74.1 dB 71.5 dB 74.9 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-07-15 92.0 dB 08:12:46 48.2 dB 02:04:44 35.1 dB 74.1 dB 72.0 dB 75.0 dB 67.1 dB 0.0 dB
2020-07-14 96.5 dB 08:36:29 48.5 dB 00:12:44 34.2 dB 73.9 dB 71.9 dB 74.6 dB 65.9 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.