Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-07-04 93.8 dB 11:42:27 47.8 dB 02:40:51 71.2 dB 73.3 dB 0.0 dB 74.0 dB 65.2 dB 80.6 dB
2020-07-03 101.7 dB 06:36:40 47.7 dB 00:55:13 33.7 dB 74.4 dB 72.1 dB 75.4 dB 65.4 dB 0.0 dB
2020-07-02 99.0 dB 16:15:30 47.8 dB 00:11:37 34.5 dB 73.6 dB 71.3 dB 74.2 dB 66.4 dB 0.0 dB
2020-07-01 90.7 dB 06:46:16 47.8 dB 16:22:23 34.6 dB 73.3 dB 71.2 dB 74.0 dB 66.6 dB 0.0 dB
2020-06-30 96.1 dB 10:33:21 48.3 dB 00:43:17 72.4 dB 73.7 dB 70.9 dB 74.3 dB 66.1 dB 0.0 dB
2020-06-29 93.1 dB 09:23:13 48.5 dB 00:04:20 33.1 dB 74.0 dB 72.0 dB 74.7 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-06-28 100.8 dB 16:11:38 47.5 dB 17:15:53 34.2 dB 72.7 dB 71.6 dB 73.6 dB 67.7 dB 0.0 dB
2020-06-27 90.3 dB 10:47:56 48.3 dB 01:06:40 34.9 dB 73.3 dB 71.4 dB 74.1 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-06-26 98.7 dB 15:38:13 48.3 dB 00:01:12 34.5 dB 73.9 dB 71.7 dB 74.7 dB 66.8 dB 0.0 dB
2020-06-25 92.3 dB 12:01:42 48.4 dB 01:05:35 34.4 dB 73.7 dB 71.5 dB 74.6 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-06-24 95.6 dB 12:39:10 48.4 dB 00:03:58 35.0 dB 74.1 dB 71.7 dB 74.8 dB 66.7 dB 0.0 dB
2020-06-23 91.8 dB 12:24:07 48.3 dB 04:04:55 35.4 dB 75.4 dB 73.7 dB 76.5 dB 67.0 dB 0.0 dB
2020-06-22 93.1 dB 12:41:55 48.5 dB 02:02:31 34.1 dB 73.7 dB 71.1 dB 74.4 dB 67.3 dB 0.0 dB
2020-06-21 91.8 dB 11:47:09 48.6 dB 02:52:41 34.3 dB 73.0 dB 72.0 dB 73.9 dB 65.7 dB 0.0 dB
2020-06-20 92.7 dB 14:14:37 48.5 dB 03:37:06 72.1 dB 73.7 dB 71.4 dB 74.6 dB 65.7 dB 0.0 dB
2020-06-19 94.1 dB 14:13:06 48.3 dB 00:04:34 33.7 dB 73.9 dB 72.1 dB 74.5 dB 65.0 dB 0.0 dB
2020-06-18 95.0 dB 08:00:16 48.4 dB 03:07:20 34.4 dB 74.0 dB 71.7 dB 74.7 dB 65.8 dB 0.0 dB
2020-06-17 90.4 dB 09:12:27 48.7 dB 00:11:36 34.3 dB 74.0 dB 71.2 dB 74.8 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-06-16 96.5 dB 12:59:57 48.5 dB 03:39:54 72.5 dB 73.9 dB 72.2 dB 74.8 dB 66.5 dB 0.0 dB
2020-06-15 96.1 dB 14:17:19 48.4 dB 01:21:50 34.0 dB 74.0 dB 71.6 dB 74.9 dB 66.1 dB 0.0 dB
2020-06-14 92.0 dB 07:19:11 48.4 dB 03:00:20 71.4 dB 72.7 dB 71.8 dB 73.8 dB 65.5 dB 0.0 dB
2020-06-13 93.2 dB 11:48:53 48.5 dB 00:40:46 34.1 dB 73.9 dB 72.4 dB 75.1 dB 67.3 dB 0.0 dB
2020-06-12 90.2 dB 15:49:58 48.5 dB 01:53:36 33.9 dB 75.1 dB 71.7 dB 76.1 dB 64.9 dB 0.0 dB
2020-06-11 95.4 dB 13:17:16 48.6 dB 02:17:45 72.9 dB 74.8 dB 71.3 dB 75.8 dB 64.8 dB 0.0 dB
2020-06-10 91.5 dB 14:50:21 48.6 dB 03:00:53 33.9 dB 73.5 dB 71.0 dB 74.2 dB 63.9 dB 0.0 dB
2020-06-09 89.2 dB 14:04:31 48.6 dB 00:06:28 72.0 dB 73.5 dB 71.1 dB 74.4 dB 65.3 dB 0.0 dB
2020-06-08 93.9 dB 11:15:40 48.7 dB 02:22:28 33.8 dB 73.6 dB 71.0 dB 74.5 dB 66.2 dB 0.0 dB
2020-06-07 94.0 dB 13:55:29 47.6 dB 14:55:11 71.4 dB 72.6 dB 71.4 dB 73.8 dB 65.9 dB 0.0 dB
2020-06-06 93.1 dB 10:12:42 48.4 dB 00:09:55 34.5 dB 73.2 dB 70.9 dB 74.1 dB 64.3 dB 0.0 dB
2020-06-05 99.9 dB 07:05:37 48.6 dB 01:59:34 72.2 dB 74.0 dB 71.4 dB 74.6 dB 64.1 dB 0.0 dB
2020-06-04 96.3 dB 14:36:19 48.9 dB 00:10:51 33.9 dB 74.0 dB 70.8 dB 74.8 dB 64.6 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 80.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 47.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 65.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.