Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-12-11 91.3 dB 05:27:03 31.9 dB 04:20:33 71.2 dB 74.6 dB 0.0 dB 74.9 dB 63.1 dB 80.2 dB
2019-12-10 92.4 dB 11:08:33 29.8 dB 02:09:17 34.9 dB 74.6 dB 70.9 dB 75.4 dB 67.0 dB 0.0 dB
2019-12-09 95.7 dB 09:23:20 29.7 dB 04:46:50 34.2 dB 74.7 dB 71.0 dB 75.6 dB 66.4 dB 0.0 dB
2019-12-08 93.3 dB 07:48:40 29.4 dB 02:21:52 72.0 dB 73.7 dB 69.4 dB 74.7 dB 65.5 dB 0.0 dB
2019-12-07 92.4 dB 15:52:24 29.1 dB 03:51:14 73.1 dB 74.9 dB 72.1 dB 75.9 dB 66.2 dB 0.0 dB
2019-12-06 92.2 dB 12:26:04 30.4 dB 04:31:35 73.0 dB 74.8 dB 72.0 dB 75.7 dB 65.0 dB 0.0 dB
2019-12-05 92.6 dB 06:33:36 29.1 dB 03:23:21 73.1 dB 74.8 dB 71.9 dB 75.8 dB 65.8 dB 0.0 dB
2019-12-04 96.1 dB 10:57:51 30.7 dB 04:07:57 34.6 dB 74.5 dB 71.8 dB 75.4 dB 67.2 dB 0.0 dB
2019-12-03 94.5 dB 08:32:18 29.7 dB 01:36:20 74.9 dB 76.7 dB 73.9 dB 78.0 dB 67.7 dB 0.0 dB
2019-12-02 90.0 dB 15:55:25 31.2 dB 02:32:11 73.1 dB 74.6 dB 72.3 dB 75.4 dB 67.7 dB 0.0 dB
2019-12-01 97.1 dB 10:44:40 29.9 dB 03:16:31 35.2 dB 73.3 dB 71.5 dB 74.2 dB 66.7 dB 0.0 dB
2019-11-30 92.0 dB 09:04:10 49.3 dB 18:18:38 35.1 dB 74.6 dB 71.5 dB 75.6 dB 66.9 dB 0.0 dB
2019-11-29 92.4 dB 15:44:59 46.7 dB 01:20:05 73.2 dB 74.8 dB 71.9 dB 75.6 dB 67.3 dB 0.0 dB
2019-11-28 90.3 dB 07:30:58 48.7 dB 15:32:10 72.5 dB 74.1 dB 70.4 dB 75.1 dB 66.8 dB 0.0 dB
2019-11-27 93.1 dB 14:46:14 30.1 dB 02:01:19 33.6 dB 74.1 dB 71.1 dB 74.8 dB 66.3 dB 0.0 dB
2019-11-26 92.1 dB 07:11:47 48.7 dB 00:00:32 34.9 dB 74.4 dB 71.5 dB 75.3 dB 67.6 dB 0.0 dB
2019-11-25 90.2 dB 13:13:41 48.4 dB 00:04:23 34.4 dB 74.0 dB 71.2 dB 74.7 dB 66.2 dB 0.0 dB
2019-11-24 92.2 dB 13:29:12 48.1 dB 15:03:07 71.6 dB 73.1 dB 70.6 dB 73.9 dB 65.6 dB 0.0 dB
2019-11-23 91.7 dB 10:05:08 49.6 dB 03:00:57 33.9 dB 74.0 dB 70.5 dB 75.1 dB 65.9 dB 0.0 dB
2019-11-22 92.5 dB 14:59:28 48.1 dB 03:31:10 33.6 dB 76.2 dB 71.0 dB 77.1 dB 65.9 dB 0.0 dB
2019-11-21 92.3 dB 14:45:43 48.9 dB 00:10:52 34.4 dB 74.2 dB 72.1 dB 75.4 dB 65.6 dB 0.0 dB
2019-11-20 97.0 dB 11:01:36 46.9 dB 03:59:24 35.9 dB 75.3 dB 72.5 dB 76.4 dB 67.4 dB 0.0 dB
2019-11-19 90.0 dB 10:28:43 48.0 dB 03:58:44 34.2 dB 74.2 dB 71.5 dB 75.0 dB 65.8 dB 0.0 dB
2019-11-18 92.0 dB 10:45:57 46.9 dB 01:26:58 34.8 dB 74.1 dB 71.2 dB 75.0 dB 66.5 dB 0.0 dB
2019-11-17 93.2 dB 15:38:04 29.6 dB 03:27:11 33.9 dB 72.9 dB 71.1 dB 73.8 dB 65.9 dB 0.0 dB
2019-11-16 91.8 dB 14:28:09 29.5 dB 03:40:00 72.3 dB 74.0 dB 71.1 dB 74.8 dB 65.6 dB 0.0 dB
2019-11-15 94.1 dB 00:47:57 45.7 dB 01:42:01 34.2 dB 74.5 dB 71.0 dB 75.1 dB 66.7 dB 0.0 dB
2019-11-14 91.2 dB 11:49:48 46.1 dB 01:21:27 34.8 dB 75.6 dB 71.7 dB 76.8 dB 64.9 dB 0.0 dB
2019-11-13 91.6 dB 10:36:35 46.5 dB 02:09:09 33.6 dB 74.7 dB 70.9 dB 75.4 dB 65.8 dB 0.0 dB
2019-11-12 102.7 dB 10:22:21 30.1 dB 01:34:32 34.5 dB 74.2 dB 71.4 dB 74.8 dB 67.4 dB 0.0 dB
2019-11-11 97.6 dB 11:29:47 28.8 dB 02:51:59 35.1 dB 74.8 dB 71.8 dB 75.6 dB 66.5 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 80.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 63.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.