Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-12-02 87.8 dB 16:08:28 32.4 dB 04:53:36 68.0 dB 69.9 dB 0.0 dB 71.1 dB 54.5 dB 77.4 dB
2023-12-01 87.6 dB 16:51:25 33.8 dB 02:41:09 68.8 dB 70.9 dB 66.2 dB 71.8 dB 55.2 dB 0.0 dB
2023-11-30 92.0 dB 02:14:05 32.1 dB 00:52:48 30.7 dB 71.4 dB 65.9 dB 72.4 dB 55.5 dB 0.0 dB
2023-11-29 92.7 dB 13:37:00 30.5 dB 02:28:01 70.0 dB 72.2 dB 66.1 dB 73.2 dB 55.0 dB 0.0 dB
2023-11-28 88.8 dB 09:54:04 32.5 dB 00:47:29 30.9 dB 72.0 dB 66.5 dB 72.8 dB 53.9 dB 0.0 dB
2023-11-27 90.1 dB 11:40:26 31.1 dB 03:51:02 30.5 dB 71.2 dB 65.5 dB 72.0 dB 52.4 dB 0.0 dB
2023-11-26 93.0 dB 12:55:45 36.9 dB 10:09:42 69.1 dB 70.7 dB 63.0 dB 72.0 dB 59.5 dB 0.0 dB
2023-11-25 88.2 dB 12:01:07 34.6 dB 00:59:08 0.0 dB 72.3 dB 59.5 dB 73.7 dB 55.9 dB 0.0 dB
2023-11-24 91.7 dB 13:55:49 32.1 dB 04:18:12 30.9 dB 71.4 dB 66.7 dB 72.3 dB 54.4 dB 0.0 dB
2023-11-23 88.6 dB 17:18:51 32.1 dB 01:59:19 69.6 dB 71.7 dB 66.1 dB 72.8 dB 55.2 dB 0.0 dB
2023-11-22 89.8 dB 10:08:54 34.2 dB 04:40:33 31.0 dB 71.7 dB 66.1 dB 72.9 dB 56.0 dB 0.0 dB
2023-11-21 94.1 dB 11:37:41 31.4 dB 04:57:34 69.6 dB 71.8 dB 65.5 dB 72.9 dB 53.6 dB 0.0 dB
2023-11-20 87.9 dB 14:50:55 31.4 dB 01:21:18 69.3 dB 71.5 dB 65.8 dB 72.6 dB 55.3 dB 0.0 dB
2023-11-19 92.1 dB 16:29:01 31.8 dB 06:11:07 29.8 dB 70.8 dB 66.9 dB 72.1 dB 57.9 dB 0.0 dB
2023-11-18 89.5 dB 15:44:24 33.1 dB 02:03:24 68.9 dB 71.0 dB 66.4 dB 71.9 dB 58.8 dB 0.0 dB
2023-11-17 88.0 dB 10:15:07 31.6 dB 02:30:36 32.4 dB 72.6 dB 67.9 dB 73.7 dB 55.4 dB 0.0 dB
2023-11-16 93.2 dB 11:18:47 30.9 dB 02:38:32 31.7 dB 72.3 dB 66.9 dB 73.3 dB 55.9 dB 0.0 dB
2023-11-15 91.5 dB 16:27:50 33.3 dB 00:23:49 32.2 dB 72.5 dB 67.8 dB 73.4 dB 57.9 dB 0.0 dB
2023-11-14 92.7 dB 15:30:46 31.1 dB 02:39:29 69.9 dB 72.0 dB 67.1 dB 73.2 dB 54.0 dB 0.0 dB
2023-11-13 88.1 dB 10:04:55 30.7 dB 04:33:08 70.0 dB 72.1 dB 67.0 dB 73.2 dB 57.9 dB 0.0 dB
2023-11-12 93.9 dB 15:30:46 30.9 dB 04:40:17 70.0 dB 72.0 dB 69.1 dB 73.4 dB 57.7 dB 0.0 dB
2023-11-11 97.8 dB 16:25:39 34.4 dB 04:30:17 32.1 dB 72.0 dB 67.2 dB 72.8 dB 57.9 dB 0.0 dB
2023-11-10 95.1 dB 09:31:42 30.2 dB 03:07:54 33.0 dB 72.5 dB 68.0 dB 73.5 dB 57.8 dB 0.0 dB
2023-11-09 94.7 dB 18:27:01 30.6 dB 02:12:55 70.5 dB 72.7 dB 67.6 dB 73.7 dB 56.4 dB 0.0 dB
2023-11-08 90.0 dB 14:54:48 27.8 dB 04:33:35 71.3 dB 73.6 dB 68.1 dB 74.2 dB 56.0 dB 0.0 dB
2023-11-07 93.3 dB 09:18:05 32.1 dB 04:30:39 69.9 dB 71.9 dB 67.3 dB 73.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2023-11-06 90.2 dB 15:56:46 27.5 dB 02:40:56 31.3 dB 72.0 dB 66.8 dB 73.0 dB 57.8 dB 0.0 dB
2023-11-05 92.1 dB 17:41:00 32.4 dB 04:15:15 31.8 dB 71.7 dB 67.8 dB 72.7 dB 57.0 dB 0.0 dB
2023-11-04 87.7 dB 17:38:13 28.0 dB 05:17:11 30.0 dB 72.2 dB 66.3 dB 73.1 dB 58.7 dB 0.0 dB
2023-11-03 89.5 dB 15:33:00 27.4 dB 02:39:52 69.9 dB 72.0 dB 67.8 dB 73.1 dB 57.7 dB 0.0 dB
2023-11-02 91.7 dB 15:24:27 31.7 dB 01:57:37 31.5 dB 72.2 dB 66.6 dB 73.4 dB 56.4 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = 77.4 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.0 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 69.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 87.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 54.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.