Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-15 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 62.8 dB 0.0 dB 0.0 dB 69.0 dB 44.8 dB 0.0 dB
2021-06-14 99.8 dB 12:45:41 43.1 dB 00:24:41 31.2 dB 71.9 dB 67.7 dB 72.6 dB 56.0 dB 0.0 dB
2021-06-13 91.4 dB 13:42:15 43.1 dB 03:40:45 70.4 dB 71.7 dB 72.6 dB 73.5 dB 58.5 dB 0.0 dB
2021-06-12 98.8 dB 13:45:58 43.5 dB 01:59:24 69.4 dB 71.3 dB 68.6 dB 72.0 dB 57.8 dB 0.0 dB
2021-06-11 94.1 dB 08:40:56 43.4 dB 03:23:19 31.9 dB 72.1 dB 68.2 dB 73.1 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-06-10 97.4 dB 13:36:20 43.1 dB 03:39:51 69.2 dB 70.9 dB 69.2 dB 72.1 dB 57.3 dB 0.0 dB
2021-06-09 96.0 dB 11:36:16 43.1 dB 01:08:42 32.5 dB 71.4 dB 68.3 dB 72.3 dB 56.5 dB 0.0 dB
2021-06-08 99.3 dB 11:52:57 43.0 dB 00:32:56 70.1 dB 71.8 dB 70.1 dB 73.1 dB 55.7 dB 0.0 dB
2021-06-07 96.0 dB 16:50:25 42.8 dB 01:31:11 70.1 dB 71.5 dB 71.7 dB 72.4 dB 55.9 dB 0.0 dB
2021-06-06 103.2 dB 12:14:59 42.7 dB 00:19:46 32.3 dB 72.8 dB 71.2 dB 74.7 dB 58.0 dB 0.0 dB
2021-06-05 103.1 dB 15:58:59 43.0 dB 04:44:57 34.0 dB 71.7 dB 70.6 dB 72.3 dB 59.1 dB 0.0 dB
2021-06-04 93.7 dB 10:09:02 42.9 dB 02:49:22 70.0 dB 71.9 dB 68.2 dB 73.0 dB 56.5 dB 0.0 dB
2021-06-03 94.5 dB 17:23:16 43.0 dB 00:03:33 70.1 dB 71.9 dB 69.7 dB 72.9 dB 56.4 dB 0.0 dB
2021-06-02 104.2 dB 16:16:43 42.8 dB 03:25:55 30.2 dB 72.1 dB 69.1 dB 72.6 dB 56.1 dB 0.0 dB
2021-06-01 95.4 dB 11:15:13 42.9 dB 02:35:02 30.6 dB 72.0 dB 67.9 dB 72.9 dB 55.4 dB 0.0 dB
2021-05-31 98.0 dB 09:24:49 42.3 dB 00:35:54 69.8 dB 71.6 dB 68.1 dB 72.6 dB 58.6 dB 0.0 dB
2021-05-30 97.8 dB 10:14:53 42.3 dB 02:47:25 31.8 dB 71.7 dB 71.5 dB 74.0 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-05-29 101.5 dB 13:57:25 42.3 dB 03:12:23 31.9 dB 71.0 dB 70.4 dB 71.2 dB 58.3 dB 0.0 dB
2021-05-28 98.5 dB 13:54:24 42.7 dB 03:26:32 32.2 dB 71.5 dB 67.9 dB 72.4 dB 56.2 dB 0.0 dB
2021-05-27 103.8 dB 13:49:49 42.6 dB 04:19:41 32.9 dB 72.0 dB 67.1 dB 72.5 dB 56.4 dB 0.0 dB
2021-05-26 99.2 dB 16:52:23 42.8 dB 00:28:55 31.6 dB 71.3 dB 68.1 dB 72.1 dB 57.8 dB 0.0 dB
2021-05-25 98.7 dB 07:59:45 42.7 dB 01:50:03 31.1 dB 71.2 dB 69.8 dB 72.0 dB 57.3 dB 0.0 dB
2021-05-24 96.1 dB 13:50:41 42.8 dB 00:42:02 32.6 dB 71.6 dB 70.0 dB 73.0 dB 57.8 dB 0.0 dB
2021-05-23 102.3 dB 12:27:00 42.2 dB 04:03:48 31.6 dB 71.1 dB 71.4 dB 71.5 dB 58.3 dB 0.0 dB
2021-05-22 101.3 dB 17:29:27 42.3 dB 03:05:41 31.0 dB 71.0 dB 70.6 dB 71.6 dB 57.1 dB 0.0 dB
2021-05-21 100.0 dB 17:16:20 42.4 dB 01:34:43 31.3 dB 71.8 dB 68.5 dB 72.4 dB 57.3 dB 0.0 dB
2021-05-20 98.8 dB 08:15:02 42.5 dB 02:40:48 30.5 dB 71.9 dB 67.4 dB 72.8 dB 56.0 dB 0.0 dB
2021-05-19 98.9 dB 07:25:35 42.2 dB 00:43:10 31.9 dB 71.5 dB 67.6 dB 72.5 dB 56.1 dB 0.0 dB
2021-05-18 101.2 dB 18:01:06 41.8 dB 01:31:32 69.5 dB 71.5 dB 68.0 dB 72.2 dB 56.1 dB 0.0 dB
2021-05-17 99.1 dB 17:19:46 41.7 dB 03:43:00 70.1 dB 72.2 dB 67.4 dB 72.9 dB 57.6 dB 0.0 dB
2021-05-16 91.2 dB 18:09:59 41.8 dB 02:29:51 31.2 dB 71.7 dB 70.0 dB 73.8 dB 55.4 dB 0.0 dB
2021-05-15 97.8 dB 17:53:44 41.8 dB 03:49:48 68.8 dB 70.6 dB 68.6 dB 71.1 dB 59.0 dB 0.0 dB

Гр. Рaдомир, път от РПМ № 6, към установка на НТУ № 2086\


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 62.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 44.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.