Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-10-22 89.9 dB 09:19:24 28.4 dB 03:32:56 63.4 dB 66.4 dB 0.0 dB 67.2 dB 30.6 dB 72.8 dB
2018-10-21 92.4 dB 14:47:30 26.2 dB 02:58:46 63.3 dB 65.7 dB 59.7 dB 67.0 dB 50.3 dB 70.0 dB
2018-10-20 94.4 dB 11:26:35 26.8 dB 01:06:47 63.7 dB 65.9 dB 61.6 dB 67.0 dB 47.3 dB 70.3 dB
2018-10-19 89.9 dB 14:08:32 26.4 dB 00:38:35 64.8 dB 67.0 dB 62.2 dB 68.0 dB 45.3 dB 71.4 dB
2018-10-18 91.1 dB 17:14:49 26.5 dB 02:30:17 64.4 dB 66.8 dB 60.5 dB 67.8 dB 49.0 dB 71.1 dB
2018-10-17 91.7 dB 09:28:20 28.7 dB 05:10:41 64.8 dB 67.0 dB 62.2 dB 68.0 dB 48.4 dB 71.4 dB
2018-10-16 94.1 dB 18:41:34 31.5 dB 02:42:46 64.1 dB 66.4 dB 61.2 dB 67.4 dB 47.9 dB 70.8 dB
2018-10-15 93.0 dB 12:04:19 32.1 dB 01:38:30 64.1 dB 66.4 dB 60.9 dB 67.2 dB 44.1 dB 70.7 dB
2018-10-14 98.6 dB 13:53:51 33.0 dB 05:10:17 63.3 dB 65.4 dB 62.1 dB 66.3 dB 49.4 dB 70.0 dB
2018-10-13 92.1 dB 12:58:45 36.2 dB 02:32:48 63.3 dB 65.5 dB 60.9 dB 66.5 dB 50.2 dB 70.0 dB
2018-10-12 90.0 dB 09:18:13 35.9 dB 02:20:12 64.2 dB 66.6 dB 60.9 dB 67.4 dB 50.2 dB 70.9 dB
2018-10-11 90.2 dB 14:12:51 31.3 dB 05:36:29 63.9 dB 66.4 dB 60.0 dB 67.2 dB 46.2 dB 70.7 dB
2018-10-10 93.1 dB 14:09:42 30.1 dB 02:03:38 64.1 dB 66.4 dB 61.2 dB 67.3 dB 48.4 dB 70.8 dB
2018-10-09 98.7 dB 13:51:19 32.2 dB 05:21:33 64.2 dB 66.5 dB 61.5 dB 67.2 dB 47.2 dB 70.9 dB
2018-10-08 94.5 dB 11:45:09 29.3 dB 00:00:14 64.7 dB 66.7 dB 61.4 dB 67.7 dB 52.1 dB 71.3 dB
2018-10-07 95.4 dB 13:22:21 33.2 dB 02:06:43 63.8 dB 65.7 dB 63.8 dB 67.0 dB 50.7 dB 70.3 dB
2018-10-06 91.0 dB 11:09:17 30.4 dB 05:47:34 64.0 dB 65.9 dB 63.1 dB 67.1 dB 51.5 dB 70.5 dB
2018-10-05 96.0 dB 13:51:04 25.4 dB 04:48:56 65.2 dB 67.1 dB 64.4 dB 68.0 dB 50.8 dB 71.7 dB
2018-10-04 98.0 dB 14:56:37 26.7 dB 05:46:32 64.8 dB 66.9 dB 63.5 dB 67.8 dB 49.2 dB 71.4 dB
2018-10-03 91.0 dB 14:07:58 33.1 dB 00:19:35 64.9 dB 66.8 dB 60.9 dB 67.8 dB 51.7 dB 71.5 dB
2018-10-02 88.6 dB 14:17:43 33.8 dB 04:40:47 64.2 dB 66.5 dB 61.0 dB 67.6 dB 48.8 dB 70.8 dB
2018-10-01 92.4 dB 16:55:34 42.1 dB 04:56:54 65.1 dB 67.5 dB 60.2 dB 68.6 dB 53.6 dB 71.8 dB
2018-09-30 93.2 dB 12:56:45 39.0 dB 03:12:09 64.7 dB 67.1 dB 61.7 dB 68.2 dB 53.2 dB 71.4 dB
2018-09-29 91.2 dB 10:09:09 27.4 dB 04:00:56 64.8 dB 66.8 dB 62.2 dB 67.8 dB 54.9 dB 71.4 dB
2018-09-28 90.4 dB 16:28:32 29.9 dB 00:58:40 65.7 dB 67.5 dB 65.0 dB 68.5 dB 53.4 dB 72.2 dB
2018-09-27 90.4 dB 11:46:56 39.3 dB 06:48:51 65.2 dB 67.2 dB 64.1 dB 67.9 dB 54.3 dB 71.8 dB
2018-09-26 89.4 dB 07:13:46 36.3 dB 05:18:25 65.5 dB 67.7 dB 63.3 dB 68.5 dB 53.5 dB 72.1 dB
2018-09-25 92.3 dB 12:08:31 38.3 dB 06:55:56 66.0 dB 68.3 dB 62.8 dB 69.1 dB 55.4 dB 72.6 dB
2018-09-24 98.4 dB 11:30:29 27.7 dB 06:11:02 66.1 dB 68.3 dB 64.2 dB 69.1 dB 54.5 dB 72.8 dB
2018-09-23 96.3 dB 10:45:35 29.1 dB 04:23:34 65.8 dB 67.7 dB 64.2 dB 68.6 dB 56.5 dB 72.3 dB
2018-09-22 100.2 dB 13:16:41 30.5 dB 03:25:30 65.8 dB 67.7 dB 64.3 dB 68.4 dB 56.1 dB 72.3 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 72.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 63.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 66.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 89.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 28.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 67.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 30.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.