Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-09-19 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 56.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 60.0 dB 49.2 dB 0.0 dB
2019-09-18 98.5 dB 17:36:51 28.1 dB 06:13:30 65.7 dB 67.6 dB 64.4 dB 68.3 dB 54.9 dB 0.0 dB
2019-09-17 94.9 dB 17:57:40 26.0 dB 03:13:16 29.8 dB 67.4 dB 64.3 dB 68.1 dB 54.6 dB 0.0 dB
2019-09-16 95.7 dB 12:21:23 29.3 dB 04:11:39 30.3 dB 67.8 dB 64.1 dB 68.6 dB 56.6 dB 0.0 dB
2019-09-15 95.2 dB 15:46:20 43.5 dB 08:33:29 30.9 dB 68.7 dB 65.4 dB 69.6 dB 58.3 dB 0.0 dB
2019-09-14 100.3 dB 17:14:44 33.6 dB 05:53:19 66.4 dB 68.3 dB 65.8 dB 69.1 dB 57.8 dB 0.0 dB
2019-09-13 97.2 dB 16:35:02 41.5 dB 06:52:07 31.2 dB 68.7 dB 65.5 dB 69.3 dB 57.2 dB 0.0 dB
2019-09-12 90.4 dB 06:05:57 35.3 dB 06:28:08 66.4 dB 68.5 dB 64.6 dB 69.4 dB 55.8 dB 0.0 dB
2019-09-11 98.3 dB 08:39:38 35.5 dB 05:42:12 66.4 dB 68.4 dB 64.8 dB 69.1 dB 57.0 dB 0.0 dB
2019-09-10 91.5 dB 15:03:45 34.5 dB 05:08:51 31.1 dB 68.6 dB 65.4 dB 69.4 dB 56.8 dB 0.0 dB
2019-09-09 97.3 dB 05:53:14 33.8 dB 05:51:18 67.2 dB 69.3 dB 65.1 dB 69.9 dB 57.8 dB 0.0 dB
2019-09-08 97.1 dB 17:19:31 35.4 dB 06:06:51 68.3 dB 70.3 dB 67.1 dB 71.2 dB 60.6 dB 0.0 dB
2019-09-07 94.5 dB 15:03:06 33.0 dB 05:29:12 32.5 dB 69.7 dB 67.9 dB 70.8 dB 59.1 dB 0.0 dB
2019-09-06 96.2 dB 16:46:32 30.7 dB 06:07:24 33.3 dB 69.6 dB 67.0 dB 70.3 dB 58.8 dB 0.0 dB
2019-09-05 97.9 dB 13:26:29 41.9 dB 06:16:13 32.6 dB 69.3 dB 67.3 dB 70.0 dB 57.5 dB 0.0 dB
2019-09-04 91.4 dB 16:41:05 31.9 dB 05:38:18 31.9 dB 68.9 dB 66.0 dB 69.6 dB 57.9 dB 0.0 dB
2019-09-03 95.2 dB 12:58:33 31.8 dB 05:41:27 66.8 dB 68.7 dB 66.2 dB 69.4 dB 57.8 dB 0.0 dB
2019-09-02 104.6 dB 08:02:22 32.5 dB 05:53:36 31.9 dB 69.4 dB 66.3 dB 70.1 dB 59.3 dB 0.0 dB
2019-09-01 100.2 dB 00:33:35 35.0 dB 05:43:08 32.0 dB 70.4 dB 67.8 dB 71.4 dB 60.5 dB 0.0 dB
2019-08-31 99.1 dB 08:18:04 35.4 dB 05:39:16 68.1 dB 70.1 dB 66.9 dB 70.8 dB 60.3 dB 0.0 dB
2019-08-30 98.5 dB 13:01:34 30.9 dB 05:06:49 67.8 dB 69.5 dB 67.4 dB 70.1 dB 58.7 dB 0.0 dB
2019-08-29 98.0 dB 12:51:47 31.8 dB 05:51:37 67.4 dB 69.2 dB 66.9 dB 69.9 dB 58.9 dB 0.0 dB
2019-08-28 95.8 dB 17:39:06 33.2 dB 05:58:54 67.3 dB 69.2 dB 66.2 dB 69.9 dB 59.1 dB 0.0 dB
2019-08-27 93.0 dB 17:55:38 33.1 dB 05:48:40 32.0 dB 68.9 dB 67.1 dB 69.7 dB 58.7 dB 0.0 dB
2019-08-26 96.9 dB 17:46:09 36.2 dB 05:51:51 67.8 dB 69.7 dB 66.5 dB 70.3 dB 60.5 dB 0.0 dB
2019-08-25 98.8 dB 12:16:02 35.3 dB 05:59:13 68.9 dB 70.6 dB 68.5 dB 71.5 dB 61.6 dB 0.0 dB
2019-08-24 97.0 dB 05:54:40 36.4 dB 06:16:09 32.9 dB 70.0 dB 68.6 dB 70.9 dB 62.0 dB 0.0 dB
2019-08-23 96.9 dB 15:03:30 35.4 dB 05:57:13 68.2 dB 69.7 dB 68.3 dB 70.5 dB 60.0 dB 0.0 dB
2019-08-22 98.9 dB 16:49:03 35.0 dB 05:36:59 67.8 dB 69.5 dB 67.5 dB 70.2 dB 59.2 dB 0.0 dB
2019-08-21 97.5 dB 16:37:11 32.0 dB 05:35:14 32.3 dB 69.5 dB 66.8 dB 70.2 dB 59.9 dB 0.0 dB
2019-08-20 93.6 dB 14:52:32 31.1 dB 04:46:54 32.5 dB 69.4 dB 67.2 dB 70.2 dB 60.0 dB 0.0 dB
2019-08-19 104.2 dB 02:33:30 32.0 dB 05:24:34 68.3 dB 69.9 dB 67.6 dB 70.5 dB 61.0 dB 74.8 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 60.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 49.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.