Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-12-16 84.6 dB 03:55:00 30.5 dB 05:08:00 56.9 dB 62.3 dB 0.0 dB 61.5 dB 31.8 dB 66.3 dB
2018-12-15 90.0 dB 16:38:41 28.5 dB 05:59:22 63.3 dB 65.8 dB 58.4 dB 66.8 dB 49.9 dB 70.1 dB
2018-12-14 92.1 dB 14:07:22 24.5 dB 01:20:16 64.9 dB 67.3 dB 60.2 dB 68.2 dB 49.9 dB 71.7 dB
2018-12-13 90.6 dB 11:24:28 25.7 dB 02:09:14 64.2 dB 66.9 dB 59.2 dB 67.9 dB 31.1 dB 71.1 dB
2018-12-12 88.8 dB 15:13:12 27.4 dB 00:43:16 64.5 dB 67.1 dB 58.3 dB 68.0 dB 48.4 dB 71.3 dB
2018-12-11 90.8 dB 12:38:12 25.9 dB 00:31:17 64.2 dB 66.7 dB 59.9 dB 67.7 dB 38.7 dB 70.9 dB
2018-12-10 88.8 dB 16:29:59 25.3 dB 02:24:14 63.9 dB 66.4 dB 61.4 dB 67.6 dB 40.1 dB 70.7 dB
2018-12-09 87.3 dB 13:31:27 24.7 dB 01:01:17 62.5 dB 65.0 dB 59.4 dB 66.3 dB 46.3 dB 69.3 dB
2018-12-08 89.1 dB 07:14:15 25.9 dB 04:20:53 64.1 dB 65.9 dB 63.7 dB 67.2 dB 48.0 dB 70.5 dB
2018-12-07 89.1 dB 12:24:08 28.2 dB 06:20:48 64.5 dB 67.1 dB 60.1 dB 68.1 dB 36.9 dB 71.3 dB
2018-12-06 90.6 dB 12:43:51 34.9 dB 04:42:13 64.3 dB 66.9 dB 58.9 dB 68.1 dB 43.3 dB 71.0 dB
2018-12-05 90.2 dB 13:30:14 25.9 dB 02:34:11 64.4 dB 67.1 dB 59.2 dB 68.2 dB 29.4 dB 71.2 dB
2018-12-04 93.2 dB 08:14:40 25.2 dB 01:58:59 64.7 dB 66.8 dB 61.6 dB 67.9 dB 47.0 dB 71.3 dB
2018-12-03 90.1 dB 09:17:49 26.1 dB 04:25:53 64.0 dB 66.6 dB 57.8 dB 67.5 dB 38.1 dB 70.8 dB
2018-12-02 89.5 dB 17:11:43 25.7 dB 04:54:01 62.6 dB 65.0 dB 59.5 dB 66.3 dB 39.3 dB 69.3 dB
2018-12-01 89.2 dB 17:56:15 27.6 dB 05:36:35 63.0 dB 65.3 dB 60.1 dB 66.5 dB 38.6 dB 69.6 dB
2018-11-30 92.2 dB 14:54:00 36.5 dB 18:26:30 63.9 dB 66.4 dB 60.2 dB 67.6 dB 50.0 dB 70.7 dB
2018-11-29 90.5 dB 14:01:43 40.0 dB 02:57:01 63.9 dB 66.6 dB 58.1 dB 67.7 dB 45.3 dB 70.7 dB
2018-11-28 91.2 dB 10:58:43 44.0 dB 17:19:49 65.0 dB 67.4 dB 59.9 dB 68.2 dB 54.7 dB 71.7 dB
2018-11-27 88.7 dB 14:14:18 24.0 dB 01:53:25 64.5 dB 67.2 dB 59.8 dB 68.3 dB 33.0 dB 71.3 dB
2018-11-26 89.5 dB 11:11:29 24.9 dB 02:10:56 64.7 dB 67.4 dB 59.8 dB 68.3 dB 32.2 dB 71.5 dB
2018-11-25 95.4 dB 12:30:09 25.5 dB 01:07:20 63.1 dB 65.3 dB 61.7 dB 66.7 dB 47.6 dB 69.8 dB
2018-11-24 89.1 dB 14:59:45 27.5 dB 03:08:51 63.5 dB 66.0 dB 60.0 dB 67.1 dB 47.0 dB 70.3 dB
2018-11-23 89.9 dB 14:22:11 30.5 dB 02:53:26 64.5 dB 67.0 dB 61.5 dB 68.0 dB 39.5 dB 71.3 dB
2018-11-22 89.6 dB 13:38:46 36.7 dB 05:53:09 64.0 dB 66.7 dB 58.8 dB 67.8 dB 42.0 dB 70.8 dB
2018-11-21 89.8 dB 18:07:00 29.2 dB 00:06:53 64.4 dB 66.9 dB 62.2 dB 67.8 dB 39.1 dB 71.2 dB
2018-11-20 87.9 dB 09:09:06 31.6 dB 05:19:51 63.9 dB 66.5 dB 58.4 dB 67.5 dB 39.8 dB 70.7 dB
2018-11-19 88.2 dB 17:33:54 33.0 dB 12:28:08 64.2 dB 66.8 dB 59.9 dB 67.8 dB 46.4 dB 71.0 dB
2018-11-18 88.9 dB 10:01:59 43.0 dB 05:47:05 62.9 dB 64.9 dB 60.5 dB 66.1 dB 55.7 dB 69.5 dB
2018-11-17 89.5 dB 08:08:17 28.4 dB 00:47:29 64.2 dB 66.5 dB 60.9 dB 67.6 dB 47.2 dB 70.8 dB
2018-11-16 88.7 dB 14:48:05 32.3 dB 04:38:08 64.7 dB 67.2 dB 61.1 dB 68.2 dB 42.8 dB 71.5 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 66.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 62.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 84.6 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 30.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 61.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.