Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-12-02 94.1 dB 12:57:25 24.6 dB 02:10:57 65.3 dB 67.5 dB 0.0 dB 68.8 dB 42.5 dB 74.7 dB
2023-12-01 90.9 dB 12:15:20 24.9 dB 05:32:03 64.9 dB 67.5 dB 60.7 dB 68.4 dB 48.4 dB 0.0 dB
2023-11-30 97.3 dB 13:26:23 24.9 dB 05:01:46 27.0 dB 67.7 dB 59.7 dB 68.6 dB 33.3 dB 0.0 dB
2023-11-29 91.3 dB 15:46:37 35.7 dB 11:19:26 65.0 dB 67.2 dB 59.7 dB 68.0 dB 53.0 dB 0.0 dB
2023-11-28 87.9 dB 10:10:49 25.3 dB 02:28:44 27.4 dB 66.7 dB 59.6 dB 67.5 dB 42.2 dB 0.0 dB
2023-11-27 94.0 dB 11:39:21 32.0 dB 04:21:04 27.8 dB 67.1 dB 60.6 dB 68.1 dB 43.8 dB 0.0 dB
2023-11-26 109.2 dB 02:50:20 40.3 dB 17:56:14 67.6 dB 65.5 dB 59.6 dB 67.7 dB 54.8 dB 0.0 dB
2023-11-25 112.7 dB 11:06:03 23.8 dB 02:28:30 28.4 dB 69.6 dB 59.8 dB 70.2 dB 47.3 dB 0.0 dB
2023-11-24 93.7 dB 15:31:45 26.2 dB 00:08:53 28.1 dB 67.4 dB 60.9 dB 68.1 dB 44.9 dB 0.0 dB
2023-11-23 89.5 dB 12:49:24 33.9 dB 04:32:51 64.9 dB 67.6 dB 59.7 dB 68.7 dB 48.1 dB 0.0 dB
2023-11-22 88.4 dB 14:56:53 23.0 dB 05:14:22 27.3 dB 67.2 dB 60.0 dB 68.2 dB 43.4 dB 0.0 dB
2023-11-21 92.0 dB 12:01:04 26.4 dB 01:55:12 64.3 dB 67.0 dB 58.8 dB 67.8 dB 39.5 dB 0.0 dB
2023-11-20 90.8 dB 15:40:51 31.5 dB 04:12:11 64.3 dB 66.9 dB 58.7 dB 67.8 dB 39.0 dB 0.0 dB
2023-11-19 101.5 dB 01:35:12 36.9 dB 14:39:57 26.9 dB 65.1 dB 59.8 dB 68.4 dB 58.1 dB 0.0 dB
2023-11-18 102.8 dB 07:49:01 39.8 dB 05:25:06 33.4 dB 69.3 dB 62.6 dB 71.6 dB 52.2 dB 0.0 dB
2023-11-17 102.7 dB 13:25:09 23.8 dB 00:38:14 28.8 dB 67.7 dB 61.0 dB 68.2 dB 47.6 dB 0.0 dB
2023-11-16 92.2 dB 16:01:36 26.9 dB 00:23:27 27.5 dB 67.4 dB 60.4 dB 68.1 dB 48.1 dB 0.0 dB
2023-11-15 95.4 dB 14:10:41 25.9 dB 04:29:29 27.4 dB 67.2 dB 59.6 dB 68.1 dB 48.5 dB 0.0 dB
2023-11-14 104.0 dB 13:02:13 25.4 dB 04:22:20 64.9 dB 67.5 dB 60.0 dB 68.1 dB 46.6 dB 0.0 dB
2023-11-13 90.6 dB 10:45:32 28.1 dB 03:15:16 65.2 dB 67.9 dB 60.0 dB 68.7 dB 45.0 dB 0.0 dB
2023-11-12 92.9 dB 13:41:14 25.9 dB 03:43:24 63.4 dB 65.8 dB 59.8 dB 67.0 dB 48.6 dB 0.0 dB
2023-11-11 102.9 dB 12:45:25 28.6 dB 03:21:53 27.4 dB 66.8 dB 60.3 dB 67.9 dB 48.8 dB 0.0 dB
2023-11-10 96.1 dB 15:05:53 27.0 dB 04:38:40 29.3 dB 67.5 dB 61.2 dB 68.4 dB 48.2 dB 0.0 dB
2023-11-09 94.0 dB 12:42:33 25.0 dB 04:07:50 64.8 dB 67.4 dB 60.4 dB 68.2 dB 44.9 dB 0.0 dB
2023-11-08 101.0 dB 13:23:09 23.0 dB 03:15:56 64.6 dB 67.3 dB 59.6 dB 67.9 dB 48.4 dB 0.0 dB
2023-11-07 93.8 dB 13:15:10 22.3 dB 01:48:04 64.7 dB 67.3 dB 59.8 dB 68.1 dB 50.2 dB 0.0 dB
2023-11-06 97.2 dB 13:28:41 24.8 dB 03:57:29 26.7 dB 67.3 dB 59.5 dB 68.1 dB 48.4 dB 0.0 dB
2023-11-05 96.5 dB 15:49:00 22.9 dB 03:49:36 28.3 dB 66.4 dB 60.4 dB 67.7 dB 50.8 dB 0.0 dB
2023-11-04 112.4 dB 18:21:57 24.9 dB 04:10:54 27.4 dB 71.9 dB 63.6 dB 71.4 dB 52.0 dB 0.0 dB
2023-11-03 90.6 dB 10:04:37 23.6 dB 01:32:27 64.9 dB 67.4 dB 61.8 dB 68.1 dB 46.6 dB 0.0 dB
2023-11-02 92.0 dB 09:35:07 25.4 dB 00:40:05 28.0 dB 67.7 dB 60.0 dB 68.7 dB 38.9 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 74.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 65.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 67.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 94.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 68.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 42.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.