Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-05-27 92.5 dB 13:31:58 22.9 dB 04:14:17 66.3 dB 68.4 dB 0.0 dB 69.1 dB 53.7 dB 75.6 dB
2019-05-26 103.2 dB 09:57:03 27.4 dB 01:23:20 66.3 dB 68.4 dB 64.8 dB 69.6 dB 55.2 dB 73.0 dB
2019-05-25 97.7 dB 18:03:19 26.6 dB 00:44:58 65.5 dB 67.5 dB 64.8 dB 68.5 dB 54.7 dB 72.1 dB
2019-05-24 90.4 dB 12:45:02 25.4 dB 03:35:11 66.2 dB 68.5 dB 64.1 dB 69.6 dB 54.1 dB 72.9 dB
2019-05-23 99.7 dB 17:21:22 24.4 dB 02:31:27 66.1 dB 68.2 dB 65.3 dB 68.8 dB 50.9 dB 72.7 dB
2019-05-22 91.4 dB 08:49:49 25.5 dB 03:38:16 65.7 dB 68.0 dB 64.0 dB 68.8 dB 50.8 dB 72.4 dB
2019-05-21 96.3 dB 09:39:35 25.5 dB 01:33:12 65.5 dB 67.9 dB 63.0 dB 68.7 dB 46.8 dB 72.2 dB
2019-05-20 92.9 dB 12:03:41 24.0 dB 04:07:26 65.5 dB 67.8 dB 63.6 dB 68.6 dB 53.0 dB 72.1 dB
2019-05-19 104.8 dB 13:14:04 24.4 dB 03:13:16 65.7 dB 67.8 dB 64.8 dB 68.7 dB 53.5 dB 72.3 dB
2019-05-18 99.7 dB 15:44:00 29.0 dB 01:17:06 65.0 dB 67.1 dB 64.0 dB 67.8 dB 52.8 dB 71.6 dB
2019-05-17 90.2 dB 17:30:01 28.4 dB 04:51:15 66.1 dB 68.5 dB 63.3 dB 69.4 dB 48.9 dB 72.8 dB
2019-05-16 91.8 dB 14:08:09 27.8 dB 05:18:05 65.7 dB 68.1 dB 63.0 dB 69.1 dB 48.5 dB 72.4 dB
2019-05-15 90.3 dB 14:06:12 26.5 dB 03:49:10 65.8 dB 68.2 dB 62.7 dB 69.0 dB 46.8 dB 72.5 dB
2019-05-14 90.1 dB 13:43:26 26.0 dB 01:11:27 66.1 dB 68.6 dB 63.3 dB 69.5 dB 46.8 dB 72.9 dB
2019-05-13 91.5 dB 14:18:55 25.6 dB 02:51:21 65.6 dB 68.0 dB 62.4 dB 68.8 dB 48.4 dB 72.3 dB
2019-05-12 97.1 dB 12:57:41 23.7 dB 03:34:44 64.6 dB 66.7 dB 63.7 dB 67.7 dB 50.9 dB 71.3 dB
2019-05-11 99.3 dB 10:31:48 25.8 dB 03:34:55 65.3 dB 67.5 dB 63.6 dB 68.0 dB 51.2 dB 72.0 dB
2019-05-10 88.8 dB 14:13:39 24.2 dB 00:02:28 65.8 dB 68.2 dB 63.1 dB 69.0 dB 48.9 dB 72.5 dB
2019-05-09 96.8 dB 11:00:09 24.1 dB 04:14:12 65.8 dB 68.3 dB 62.6 dB 69.2 dB 49.5 dB 72.6 dB
2019-05-08 91.0 dB 16:50:10 24.0 dB 03:52:19 65.8 dB 68.4 dB 61.7 dB 69.3 dB 46.0 dB 72.5 dB
2019-05-07 88.6 dB 15:15:24 24.9 dB 00:43:05 65.9 dB 68.4 dB 62.1 dB 69.2 dB 49.1 dB 72.7 dB
2019-05-06 93.5 dB 11:30:46 28.1 dB 00:52:25 64.4 dB 66.5 dB 63.6 dB 67.7 dB 49.2 dB 71.0 dB
2019-05-05 93.2 dB 15:53:05 23.9 dB 03:56:09 64.5 dB 66.8 dB 62.6 dB 67.8 dB 49.3 dB 71.2 dB
2019-05-04 96.9 dB 16:01:29 24.5 dB 03:52:14 65.4 dB 67.6 dB 64.0 dB 68.4 dB 51.2 dB 72.1 dB
2019-05-03 100.2 dB 07:18:27 23.6 dB 03:28:10 66.2 dB 68.5 dB 64.8 dB 69.3 dB 48.8 dB 72.9 dB
2019-05-02 92.9 dB 16:37:26 26.5 dB 02:42:43 65.9 dB 68.3 dB 63.1 dB 69.0 dB 45.7 dB 72.6 dB
2019-05-01 95.9 dB 17:17:01 24.4 dB 00:30:50 65.4 dB 67.7 dB 63.5 dB 68.7 dB 51.0 dB 72.1 dB
2019-04-30 95.1 dB 14:19:29 25.6 dB 03:47:42 65.9 dB 68.3 dB 63.5 dB 68.9 dB 50.6 dB 72.6 dB
2019-04-29 102.4 dB 15:57:34 24.4 dB 05:03:57 65.3 dB 67.7 dB 63.1 dB 68.3 dB 49.5 dB 72.0 dB
2019-04-28 93.8 dB 17:21:55 23.8 dB 03:42:38 63.3 dB 65.3 dB 62.6 dB 66.6 dB 49.5 dB 69.9 dB
2019-04-27 99.7 dB 17:00:33 24.4 dB 04:35:21 64.2 dB 66.5 dB 62.0 dB 67.2 dB 51.9 dB 70.9 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 75.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 66.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 68.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 53.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.