Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-01-22 90.4 dB 12:22:08 40.7 dB 18:29:57 64.6 dB 66.6 dB 60.3 dB 68.0 dB 41.1 dB 71.1 dB
2018-01-21 88.3 dB 17:03:02 30.8 dB 06:13:31 61.7 dB 64.1 dB 58.5 dB 65.2 dB 43.7 dB 68.4 dB
2018-01-20 91.7 dB 13:30:30 27.1 dB 05:41:29 62.8 dB 65.1 dB 59.4 dB 66.2 dB 38.3 dB 69.4 dB
2018-01-19 90.7 dB 07:10:52 30.8 dB 05:26:16 64.0 dB 66.5 dB 59.3 dB 67.7 dB 31.6 dB 70.7 dB
2018-01-18 90.6 dB 11:01:41 27.5 dB 00:26:48 63.9 dB 66.5 dB 58.6 dB 67.6 dB 43.4 dB 70.7 dB
2018-01-17 90.2 dB 11:28:32 25.1 dB 00:43:57 63.5 dB 66.0 dB 58.4 dB 67.2 dB 31.4 dB 70.2 dB
2018-01-16 91.2 dB 18:30:03 29.7 dB 06:13:06 63.5 dB 66.2 dB 57.7 dB 67.2 dB 31.5 dB 70.3 dB
2018-01-15 89.7 dB 16:11:43 30.8 dB 06:23:36 63.9 dB 66.6 dB 57.5 dB 67.9 dB 31.6 dB 70.7 dB
2018-01-14 88.8 dB 16:54:52 38.1 dB 16:28:26 61.5 dB 63.7 dB 57.7 dB 65.0 dB 51.2 dB 68.1 dB
2018-01-13 89.5 dB 13:48:17 44.1 dB 02:05:57 65.0 dB 66.6 dB 65.2 dB 67.9 dB 57.6 dB 71.5 dB
2018-01-12 93.5 dB 14:32:42 35.3 dB 04:39:16 64.9 dB 67.3 dB 61.1 dB 68.2 dB 38.4 dB 71.6 dB
2018-01-11 90.9 dB 16:02:14 32.9 dB 01:27:30 64.5 dB 66.9 dB 60.6 dB 68.1 dB 38.0 dB 71.2 dB
2018-01-10 89.8 dB 17:28:39 33.4 dB 18:44:58 63.7 dB 66.3 dB 58.0 dB 67.4 dB 37.2 dB 70.5 dB
2018-01-09 89.8 dB 16:40:27 25.0 dB 02:44:04 64.3 dB 66.8 dB 59.7 dB 67.9 dB 29.1 dB 71.0 dB
2018-01-08 89.1 dB 12:24:54 27.1 dB 00:15:51 63.9 dB 66.4 dB 58.6 dB 67.4 dB 35.1 dB 70.6 dB
2018-01-07 88.2 dB 13:18:14 25.8 dB 00:22:06 61.7 dB 64.1 dB 58.8 dB 65.8 dB 46.2 dB 68.4 dB
2018-01-06 90.7 dB 10:53:11 25.2 dB 02:32:54 62.6 dB 65.1 dB 58.0 dB 66.3 dB 35.0 dB 69.4 dB
2018-01-05 88.2 dB 16:29:22 26.2 dB 01:25:49 63.9 dB 66.4 dB 58.6 dB 67.4 dB 30.7 dB 70.6 dB
2018-01-04 90.8 dB 10:39:09 29.1 dB 06:47:11 63.7 dB 66.3 dB 57.6 dB 67.4 dB 34.9 dB 70.4 dB
2018-01-03 89.9 dB 16:22:35 29.7 dB 00:51:39 64.2 dB 66.9 dB 58.5 dB 67.9 dB 34.6 dB 71.0 dB
2018-01-02 90.5 dB 16:11:20 26.7 dB 03:54:23 63.1 dB 65.7 dB 57.7 dB 66.9 dB 31.2 dB 69.8 dB
2018-01-01 86.3 dB 12:16:43 29.0 dB 07:11:51 61.9 dB 64.1 dB 58.9 dB 66.5 dB 49.2 dB 68.5 dB
2017-12-31 86.5 dB 15:45:49 35.3 dB 13:33:34 61.2 dB 63.5 dB 58.1 dB 65.0 dB 40.9 dB 67.8 dB
2017-12-30 91.6 dB 12:15:10 25.0 dB 02:30:24 63.4 dB 65.8 dB 59.9 dB 67.0 dB 41.8 dB 70.1 dB
2017-12-29 92.4 dB 14:22:08 25.6 dB 00:36:06 64.1 dB 66.6 dB 59.6 dB 67.8 dB 43.3 dB 70.8 dB
2017-12-28 97.3 dB 15:32:10 23.0 dB 01:19:16 63.9 dB 66.4 dB 58.2 dB 67.4 dB 47.6 dB 70.6 dB
2017-12-27 90.8 dB 16:32:21 24.7 dB 02:39:01 63.3 dB 65.8 dB 59.7 dB 67.0 dB 37.8 dB 70.1 dB
2017-12-26 90.2 dB 18:02:14 24.7 dB 00:54:48 62.6 dB 65.0 dB 58.2 dB 66.4 dB 35.7 dB 69.3 dB
2017-12-25 96.4 dB 14:01:14 26.1 dB 03:43:28 61.3 dB 63.7 dB 58.4 dB 65.4 dB 29.1 dB 68.0 dB
2017-12-24 88.8 dB 08:59:57 29.8 dB 02:48:37 60.8 dB 63.2 dB 56.1 dB 64.5 dB 43.2 dB 67.5 dB
2017-12-23 90.2 dB 11:06:00 29.8 dB 00:30:06 62.9 dB 65.1 dB 59.9 dB 66.3 dB 47.2 dB 69.5 dB
2017-12-22 90.8 dB 17:49:10 26.8 dB 03:38:31 64.3 dB 66.8 dB 60.6 dB 67.8 dB 46.6 dB 71.1 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 71.1 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 64.6 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 66.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 60.3 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 40.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 68.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 41.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.