Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-02-21 96.3 dB 14:52:37 23.7 dB 05:57:36 64.8 dB 66.9 dB 60.9 dB 67.9 dB 26.8 dB 71.3 dB
2019-02-20 91.4 dB 12:27:26 25.1 dB 01:49:29 64.1 dB 66.8 dB 59.0 dB 67.8 dB 30.7 dB 70.9 dB
2019-02-19 89.5 dB 15:29:15 24.8 dB 02:55:28 63.8 dB 66.4 dB 58.5 dB 67.4 dB 29.7 dB 70.5 dB
2019-02-18 87.7 dB 08:15:45 25.2 dB 00:56:35 63.9 dB 66.4 dB 60.3 dB 67.2 dB 34.7 dB 70.6 dB
2019-02-17 99.3 dB 14:48:01 27.0 dB 03:31:54 62.7 dB 65.2 dB 59.3 dB 66.0 dB 38.2 dB 69.5 dB
2019-02-16 90.0 dB 13:34:49 30.1 dB 13:54:26 62.8 dB 65.3 dB 59.3 dB 66.2 dB 43.8 dB 69.5 dB
2019-02-15 90.7 dB 14:09:59 33.6 dB 00:55:49 64.7 dB 67.2 dB 61.4 dB 68.0 dB 41.0 dB 71.4 dB
2019-02-14 90.5 dB 09:13:23 28.0 dB 00:54:27 63.9 dB 66.6 dB 58.5 dB 67.7 dB 34.2 dB 70.7 dB
2019-02-13 89.2 dB 09:50:59 23.1 dB 01:16:14 64.2 dB 66.9 dB 58.7 dB 67.9 dB 38.0 dB 71.0 dB
2019-02-12 89.0 dB 08:38:00 26.1 dB 01:51:51 64.3 dB 67.1 dB 58.1 dB 68.0 dB 40.1 dB 71.1 dB
2019-02-11 88.8 dB 13:59:07 25.6 dB 00:47:35 63.8 dB 66.5 dB 58.5 dB 67.5 dB 35.6 dB 70.7 dB
2019-02-10 89.3 dB 14:35:30 26.1 dB 02:17:23 61.9 dB 64.4 dB 58.9 dB 65.7 dB 32.9 dB 68.6 dB
2019-02-09 90.8 dB 11:28:55 28.3 dB 04:51:16 62.9 dB 65.5 dB 59.1 dB 66.4 dB 34.5 dB 69.7 dB
2019-02-08 89.1 dB 14:38:56 32.0 dB 00:24:54 64.2 dB 66.9 dB 60.5 dB 67.8 dB 40.7 dB 71.0 dB
2019-02-07 89.8 dB 14:29:03 35.4 dB 00:24:26 63.8 dB 66.4 dB 59.1 dB 67.4 dB 44.0 dB 70.5 dB
2019-02-06 90.2 dB 09:47:29 34.0 dB 02:00:00 64.4 dB 67.1 dB 59.0 dB 68.1 dB 41.5 dB 71.2 dB
2019-02-05 87.5 dB 16:39:35 28.8 dB 04:01:45 63.7 dB 66.4 dB 58.5 dB 67.3 dB 37.4 dB 70.5 dB
2019-02-04 91.2 dB 13:32:04 23.6 dB 05:55:55 64.0 dB 66.6 dB 59.7 dB 67.6 dB 35.5 dB 70.8 dB
2019-02-03 106.8 dB 12:20:43 24.2 dB 02:34:45 63.4 dB 66.0 dB 58.3 dB 66.4 dB 31.7 dB 70.1 dB
2019-02-02 95.1 dB 12:44:18 24.4 dB 02:44:38 63.0 dB 65.6 dB 60.0 dB 66.6 dB 40.2 dB 69.8 dB
2019-02-01 89.2 dB 14:10:29 27.6 dB 06:19:04 64.1 dB 66.7 dB 59.1 dB 67.6 dB 38.9 dB 70.9 dB
2019-01-31 95.7 dB 13:18:56 28.6 dB 00:51:16 63.8 dB 66.5 dB 58.8 dB 67.4 dB 34.2 dB 70.5 dB
2019-01-30 92.2 dB 17:22:27 26.0 dB 03:06:59 63.5 dB 66.1 dB 58.4 dB 67.2 dB 38.0 dB 70.2 dB
2019-01-29 91.1 dB 13:38:16 24.5 dB 03:23:54 63.7 dB 66.4 dB 57.7 dB 67.4 dB 30.2 dB 70.4 dB
2019-01-28 94.9 dB 11:55:12 25.9 dB 02:31:18 63.8 dB 66.5 dB 59.2 dB 67.4 dB 34.0 dB 70.6 dB
2019-01-27 87.4 dB 15:55:26 24.3 dB 05:12:40 61.4 dB 63.8 dB 59.1 dB 65.2 dB 31.2 dB 68.1 dB
2019-01-26 89.0 dB 08:49:01 33.4 dB 00:32:52 62.5 dB 64.6 dB 62.2 dB 66.2 dB 45.4 dB 69.2 dB
2019-01-25 89.7 dB 14:15:51 28.5 dB 05:30:07 64.0 dB 66.6 dB 60.1 dB 67.5 dB 35.7 dB 70.8 dB
2019-01-24 90.4 dB 10:33:44 26.1 dB 01:25:47 63.3 dB 65.9 dB 58.2 dB 67.0 dB 35.9 dB 70.2 dB
2019-01-23 90.8 dB 16:24:01 28.7 dB 00:01:35 64.1 dB 66.8 dB 59.2 dB 68.0 dB 37.3 dB 70.9 dB
2019-01-22 89.9 dB 10:44:27 35.3 dB 01:35:37 63.7 dB 66.4 dB 59.0 dB 67.4 dB 41.1 dB 70.5 dB
2019-01-21 94.3 dB 13:46:54 24.4 dB 02:33:54 63.7 dB 66.3 dB 58.0 dB 67.2 dB 34.5 dB 70.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 71.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 64.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 66.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 60.9 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 96.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 67.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 26.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.