Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2020-04-04 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 59.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 66.2 dB 31.4 dB 0.0 dB
2020-04-03 90.2 dB 15:51:02 27.6 dB 04:16:36 62.9 dB 65.1 dB 61.6 dB 66.4 dB 32.7 dB 0.0 dB
2020-04-02 88.2 dB 13:23:00 36.9 dB 01:47:40 26.5 dB 65.0 dB 59.2 dB 66.2 dB 41.4 dB 0.0 dB
2020-04-01 89.8 dB 09:59:49 31.4 dB 02:49:37 25.8 dB 64.9 dB 56.9 dB 66.0 dB 37.2 dB 0.0 dB
2020-03-31 90.0 dB 10:22:35 22.2 dB 01:16:47 62.6 dB 65.1 dB 56.6 dB 66.4 dB 34.4 dB 0.0 dB
2020-03-30 98.2 dB 17:19:32 24.8 dB 01:51:18 32.2 dB 65.0 dB 61.5 dB 66.0 dB 31.0 dB 0.0 dB
2020-03-29 91.9 dB 14:53:14 25.6 dB 04:38:45 59.0 dB 60.1 dB 61.0 dB 62.8 dB 26.2 dB 0.0 dB
2020-03-28 98.5 dB 18:01:18 25.2 dB 01:59:59 60.8 dB 62.6 dB 60.2 dB 63.8 dB 28.0 dB 0.0 dB
2020-03-27 88.9 dB 09:28:13 33.3 dB 03:10:00 62.3 dB 64.8 dB 59.3 dB 65.8 dB 32.4 dB 0.0 dB
2020-03-26 88.5 dB 13:45:28 37.9 dB 00:11:16 23.6 dB 64.6 dB 58.7 dB 65.7 dB 45.2 dB 0.0 dB
2020-03-25 87.4 dB 18:06:40 42.4 dB 10:39:07 25.5 dB 64.5 dB 56.1 dB 65.5 dB 51.5 dB 0.0 dB
2020-03-24 90.0 dB 13:35:55 47.2 dB 00:26:41 63.4 dB 65.7 dB 60.4 dB 66.6 dB 54.8 dB 0.0 dB
2020-03-23 89.5 dB 17:53:15 33.1 dB 02:27:12 62.7 dB 65.1 dB 59.6 dB 66.2 dB 40.3 dB 0.0 dB
2020-03-22 86.3 dB 11:15:07 23.3 dB 04:37:07 22.9 dB 60.3 dB 55.1 dB 61.7 dB 26.7 dB 0.0 dB
2020-03-21 95.0 dB 15:43:45 26.6 dB 05:05:12 31.3 dB 62.7 dB 57.3 dB 64.1 dB 46.8 dB 0.0 dB
2020-03-20 98.8 dB 16:47:56 30.4 dB 03:48:22 29.1 dB 65.9 dB 62.3 dB 66.8 dB 35.3 dB 0.0 dB
2020-03-19 97.5 dB 12:24:17 31.3 dB 02:10:50 26.7 dB 65.4 dB 58.7 dB 66.4 dB 35.4 dB 0.0 dB
2020-03-18 88.1 dB 10:24:19 27.1 dB 02:26:01 28.5 dB 65.7 dB 57.8 dB 66.8 dB 29.6 dB 0.0 dB
2020-03-17 99.7 dB 12:48:12 29.3 dB 02:13:12 63.6 dB 66.0 dB 59.9 dB 66.8 dB 33.5 dB 0.0 dB
2020-03-16 88.3 dB 18:06:04 35.5 dB 01:59:09 25.7 dB 65.9 dB 59.7 dB 66.7 dB 40.3 dB 0.0 dB
2020-03-15 88.0 dB 10:13:48 32.0 dB 00:06:43 26.5 dB 65.8 dB 61.1 dB 67.5 dB 47.0 dB 0.0 dB
2020-03-14 94.6 dB 09:30:49 24.4 dB 00:32:10 26.0 dB 65.4 dB 59.1 dB 66.5 dB 48.5 dB 0.0 dB
2020-03-13 90.6 dB 14:19:28 24.5 dB 05:33:42 28.2 dB 66.7 dB 61.5 dB 67.5 dB 44.4 dB 0.0 dB
2020-03-12 90.9 dB 16:04:01 23.3 dB 04:09:35 64.2 dB 66.5 dB 61.8 dB 67.4 dB 48.0 dB 0.0 dB
2020-03-11 90.8 dB 13:02:43 26.9 dB 00:57:37 25.9 dB 66.5 dB 62.5 dB 67.6 dB 46.2 dB 0.0 dB
2020-03-10 89.0 dB 12:51:39 25.3 dB 03:31:33 63.8 dB 66.3 dB 59.7 dB 67.2 dB 34.0 dB 0.0 dB
2020-03-09 92.9 dB 12:58:22 24.8 dB 00:14:05 63.9 dB 66.4 dB 61.1 dB 67.2 dB 47.8 dB 0.0 dB
2020-03-08 92.7 dB 09:41:50 23.4 dB 01:16:13 62.0 dB 64.4 dB 59.9 dB 65.6 dB 47.6 dB 0.0 dB
2020-03-07 92.9 dB 14:35:07 23.8 dB 02:01:36 27.0 dB 65.3 dB 60.9 dB 66.5 dB 49.8 dB 0.0 dB
2020-03-06 91.1 dB 12:18:56 23.8 dB 05:01:49 28.3 dB 66.9 dB 59.9 dB 67.9 dB 39.8 dB 0.0 dB
2020-03-05 90.2 dB 09:35:01 23.7 dB 00:03:21 25.7 dB 66.7 dB 58.5 dB 67.7 dB 39.0 dB 0.0 dB
2020-03-04 89.9 dB 11:30:41 24.4 dB 04:54:39 26.6 dB 66.5 dB 58.7 dB 67.3 dB 48.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 59.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 66.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 31.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.