Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-07-20 93.2 dB 14:53:47 33.0 dB 04:46:25 68.2 dB 69.9 dB 68.0 dB 70.5 dB 60.5 dB 74.7 dB
2018-07-19 93.2 dB 17:01:07 33.1 dB 05:10:01 67.7 dB 69.4 dB 67.3 dB 70.1 dB 58.0 dB 74.1 dB
2018-07-18 99.3 dB 16:25:44 33.4 dB 05:22:50 67.7 dB 69.5 dB 67.2 dB 70.3 dB 58.9 dB 74.2 dB
2018-07-17 95.5 dB 17:01:46 31.3 dB 04:14:21 67.5 dB 69.3 dB 66.6 dB 70.0 dB 59.7 dB 74.0 dB
2018-07-16 93.3 dB 06:29:57 32.8 dB 05:00:50 68.1 dB 69.7 dB 67.5 dB 70.2 dB 59.0 dB 74.5 dB
2018-07-15 100.5 dB 08:24:04 34.4 dB 04:01:23 69.1 dB 71.0 dB 68.2 dB 72.0 dB 61.5 dB 75.6 dB
2018-07-14 96.0 dB 16:00:20 30.1 dB 05:09:47 68.5 dB 70.1 dB 68.2 dB 70.8 dB 61.9 dB 74.9 dB
2018-07-13 93.0 dB 14:57:14 27.3 dB 04:12:40 68.0 dB 69.6 dB 67.8 dB 70.4 dB 60.9 dB 74.4 dB
2018-07-12 105.0 dB 16:04:49 27.3 dB 04:21:50 67.7 dB 69.4 dB 67.5 dB 69.9 dB 58.7 dB 74.2 dB
2018-07-11 95.8 dB 15:03:39 27.5 dB 03:37:30 67.4 dB 69.1 dB 67.3 dB 69.8 dB 59.0 dB 73.9 dB
2018-07-10 95.2 dB 18:10:53 24.7 dB 04:33:46 67.6 dB 69.5 dB 66.6 dB 70.2 dB 59.0 dB 74.1 dB
2018-07-09 99.7 dB 18:10:27 26.5 dB 04:23:00 67.6 dB 69.4 dB 66.6 dB 70.1 dB 60.0 dB 74.1 dB
2018-07-08 96.6 dB 12:53:11 30.9 dB 03:18:20 68.6 dB 70.3 dB 68.3 dB 71.5 dB 61.0 dB 75.1 dB
2018-07-07 94.6 dB 13:56:35 24.8 dB 03:30:29 68.1 dB 69.8 dB 67.8 dB 70.5 dB 60.4 dB 74.6 dB
2018-07-06 95.1 dB 09:20:31 28.1 dB 03:28:26 67.9 dB 69.4 dB 68.5 dB 70.2 dB 60.5 dB 74.4 dB
2018-07-05 96.1 dB 18:53:02 24.0 dB 03:36:06 67.6 dB 69.5 dB 67.0 dB 70.2 dB 59.0 dB 74.1 dB
2018-07-04 96.6 dB 09:56:31 27.9 dB 04:16:58 67.4 dB 69.3 dB 66.9 dB 70.3 dB 57.9 dB 73.9 dB
2018-07-03 95.9 dB 14:34:13 25.2 dB 03:42:54 67.1 dB 68.8 dB 66.9 dB 69.5 dB 58.2 dB 73.6 dB
2018-07-02 95.8 dB 07:48:27 26.7 dB 02:45:18 67.6 dB 69.4 dB 66.7 dB 70.2 dB 59.1 dB 74.1 dB
2018-07-01 101.9 dB 17:14:23 33.1 dB 02:43:11 68.5 dB 70.1 dB 68.3 dB 71.2 dB 61.8 dB 75.0 dB
2018-06-30 89.4 dB 10:12:59 30.6 dB 02:56:17 67.7 dB 69.5 dB 67.1 dB 70.5 dB 60.8 dB 74.2 dB
2018-06-29 100.2 dB 16:23:19 28.4 dB 02:26:27 67.7 dB 69.3 dB 68.3 dB 70.1 dB 59.3 dB 74.2 dB
2018-06-28 97.0 dB 14:51:18 36.0 dB 04:30:29 67.1 dB 69.0 dB 66.1 dB 69.9 dB 57.0 dB 73.6 dB
2018-06-27 110.1 dB 01:32:04 32.9 dB 05:40:20 67.9 dB 69.2 dB 66.1 dB 70.2 dB 57.9 dB 74.3 dB
2018-06-26 92.5 dB 16:05:12 38.9 dB 04:19:05 66.8 dB 68.8 dB 65.7 dB 69.5 dB 57.2 dB 73.4 dB
2018-06-25 95.4 dB 17:47:07 27.8 dB 03:36:51 67.1 dB 69.0 dB 66.0 dB 69.6 dB 57.7 dB 73.6 dB
2018-06-24 92.9 dB 17:23:08 28.5 dB 04:55:16 68.2 dB 70.2 dB 66.7 dB 71.6 dB 60.1 dB 74.8 dB
2018-06-23 98.0 dB 07:19:19 28.0 dB 02:13:59 67.5 dB 69.3 dB 66.9 dB 70.2 dB 60.3 dB 74.0 dB
2018-06-22 98.8 dB 18:22:08 26.3 dB 04:14:44 67.4 dB 69.0 dB 67.5 dB 69.7 dB 58.4 dB 73.8 dB
2018-06-21 93.2 dB 12:24:08 29.4 dB 03:41:51 66.5 dB 68.4 dB 65.8 dB 69.1 dB 56.6 dB 73.0 dB
2018-06-20 97.6 dB 16:48:53 29.3 dB 01:39:40 66.5 dB 68.3 dB 65.9 dB 69.0 dB 56.3 dB 73.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = 74.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 68.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 69.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 68.0 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 33.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 70.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.