Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-06-15 87.0 dB 06:26:12 31.8 dB 03:36:49 59.9 dB 0.0 dB 0.0 dB 62.4 dB 49.0 dB 0.0 dB
2021-06-14 101.2 dB 07:56:22 27.1 dB 01:09:37 30.2 dB 69.0 dB 64.8 dB 69.5 dB 56.7 dB 0.0 dB
2021-06-13 99.4 dB 14:38:22 25.5 dB 01:37:36 68.4 dB 69.7 dB 67.0 dB 71.0 dB 58.6 dB 0.0 dB
2021-06-12 96.1 dB 12:23:00 25.0 dB 03:33:44 67.0 dB 68.6 dB 66.0 dB 69.6 dB 58.0 dB 0.0 dB
2021-06-11 92.7 dB 14:43:55 25.2 dB 02:59:54 32.2 dB 68.9 dB 67.0 dB 69.9 dB 55.8 dB 0.0 dB
2021-06-10 92.3 dB 08:08:48 25.0 dB 03:02:58 66.4 dB 68.3 dB 65.6 dB 69.1 dB 54.9 dB 0.0 dB
2021-06-09 94.8 dB 13:47:12 24.2 dB 01:20:52 30.5 dB 68.3 dB 65.2 dB 69.1 dB 54.0 dB 0.0 dB
2021-06-08 104.2 dB 16:30:45 24.5 dB 03:04:09 66.3 dB 68.5 dB 64.6 dB 69.2 dB 53.0 dB 0.0 dB
2021-06-07 97.5 dB 16:22:32 24.5 dB 00:36:17 66.2 dB 68.4 dB 64.2 dB 69.1 dB 54.1 dB 0.0 dB
2021-06-06 96.3 dB 13:05:07 27.9 dB 02:18:02 30.8 dB 68.9 dB 66.4 dB 70.1 dB 57.8 dB 0.0 dB
2021-06-05 96.6 dB 07:55:14 28.0 dB 03:56:38 30.9 dB 68.2 dB 65.9 dB 68.9 dB 57.6 dB 0.0 dB
2021-06-04 97.3 dB 17:00:07 25.9 dB 03:46:53 67.0 dB 69.0 dB 66.5 dB 69.8 dB 54.5 dB 0.0 dB
2021-06-03 91.9 dB 10:56:21 24.3 dB 03:53:10 66.7 dB 68.6 dB 65.0 dB 69.5 dB 50.6 dB 0.0 dB
2021-06-02 89.5 dB 16:24:46 31.7 dB 02:15:05 29.5 dB 68.8 dB 64.2 dB 69.5 dB 52.3 dB 0.0 dB
2021-06-01 94.7 dB 13:55:58 29.5 dB 03:34:02 30.2 dB 68.8 dB 64.4 dB 69.7 dB 50.7 dB 0.0 dB
2021-05-31 91.8 dB 15:14:05 24.8 dB 00:23:24 66.7 dB 69.0 dB 64.4 dB 70.0 dB 53.2 dB 0.0 dB
2021-05-30 102.0 dB 15:46:31 26.2 dB 01:22:27 30.1 dB 68.5 dB 65.7 dB 69.3 dB 54.8 dB 0.0 dB
2021-05-29 95.6 dB 14:28:02 24.9 dB 01:37:07 30.5 dB 68.2 dB 65.0 dB 69.0 dB 54.6 dB 0.0 dB
2021-05-28 90.0 dB 12:05:13 28.3 dB 04:37:32 30.4 dB 68.9 dB 65.6 dB 69.7 dB 52.9 dB 0.0 dB
2021-05-27 92.3 dB 17:47:01 27.0 dB 01:14:34 29.7 dB 68.5 dB 64.5 dB 69.3 dB 51.6 dB 0.0 dB
2021-05-26 100.6 dB 11:37:43 23.9 dB 04:15:41 29.6 dB 68.7 dB 63.8 dB 69.4 dB 51.3 dB 0.0 dB
2021-05-25 96.0 dB 18:04:36 26.5 dB 02:46:07 29.0 dB 68.9 dB 65.0 dB 69.6 dB 53.2 dB 0.0 dB
2021-05-24 93.4 dB 16:22:22 26.3 dB 04:06:31 30.5 dB 69.1 dB 65.9 dB 70.0 dB 54.2 dB 0.0 dB
2021-05-23 101.3 dB 12:03:25 24.6 dB 03:39:49 30.5 dB 68.6 dB 66.1 dB 69.6 dB 55.5 dB 0.0 dB
2021-05-22 99.9 dB 14:26:50 27.6 dB 03:28:11 30.3 dB 68.8 dB 65.8 dB 69.5 dB 53.5 dB 0.0 dB
2021-05-21 88.4 dB 17:07:59 23.5 dB 01:22:43 31.4 dB 68.9 dB 65.7 dB 69.8 dB 51.6 dB 0.0 dB
2021-05-20 94.2 dB 10:43:13 24.4 dB 03:32:49 29.9 dB 68.3 dB 64.1 dB 69.2 dB 51.0 dB 0.0 dB
2021-05-19 91.6 dB 17:11:43 35.5 dB 01:00:37 29.7 dB 68.4 dB 64.1 dB 69.2 dB 52.6 dB 0.0 dB
2021-05-18 95.0 dB 17:52:03 24.3 dB 01:52:57 66.2 dB 68.6 dB 64.0 dB 69.4 dB 48.3 dB 0.0 dB
2021-05-17 90.6 dB 17:47:40 24.9 dB 01:12:41 65.9 dB 68.2 dB 63.3 dB 69.0 dB 52.2 dB 0.0 dB
2021-05-16 101.6 dB 09:25:24 24.8 dB 04:07:47 29.1 dB 67.6 dB 65.1 dB 68.7 dB 53.1 dB 0.0 dB
2021-05-15 95.8 dB 10:25:43 24.4 dB 02:57:53 66.1 dB 68.2 dB 64.9 dB 69.1 dB 51.8 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 59.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 87.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 31.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 62.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 49.0 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.