Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-01-29 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 52.8 dB 0.0 dB 0.0 dB 54.4 dB 22.6 dB 0.0 dB
2022-01-28 99.4 dB 15:44:16 24.9 dB 00:04:23 64.3 dB 66.7 dB 59.0 dB 67.7 dB 29.8 dB 0.0 dB
2022-01-27 88.9 dB 13:56:19 26.0 dB 05:49:36 63.7 dB 66.4 dB 58.5 dB 67.3 dB 39.3 dB 0.0 dB
2022-01-26 89.0 dB 07:37:02 29.4 dB 17:32:35 25.7 dB 66.0 dB 57.8 dB 67.0 dB 28.7 dB 0.0 dB
2022-01-25 87.3 dB 13:44:31 28.0 dB 01:22:43 63.4 dB 65.9 dB 57.7 dB 66.9 dB 37.0 dB 0.0 dB
2022-01-24 89.1 dB 15:23:45 30.6 dB 00:10:23 63.4 dB 66.0 dB 57.8 dB 67.1 dB 38.0 dB 0.0 dB
2022-01-23 88.9 dB 10:50:26 28.9 dB 01:48:26 61.1 dB 63.7 dB 57.9 dB 65.0 dB 32.1 dB 0.0 dB
2022-01-22 88.4 dB 09:40:14 27.1 dB 18:17:30 27.2 dB 64.7 dB 58.6 dB 66.0 dB 44.6 dB 0.0 dB
2022-01-21 93.2 dB 14:00:45 24.4 dB 03:51:48 28.6 dB 67.6 dB 59.2 dB 68.8 dB 30.6 dB 0.0 dB
2022-01-20 93.9 dB 13:52:40 25.9 dB 00:27:00 28.0 dB 66.7 dB 58.7 dB 67.7 dB 30.0 dB 0.0 dB
2022-01-19 92.2 dB 17:20:13 28.8 dB 04:52:33 64.2 dB 66.7 dB 58.6 dB 67.7 dB 32.4 dB 0.0 dB
2022-01-18 92.6 dB 08:00:05 31.5 dB 05:17:14 24.8 dB 66.6 dB 58.5 dB 67.7 dB 44.0 dB 0.0 dB
2022-01-17 90.7 dB 10:46:30 25.8 dB 04:36:40 27.4 dB 66.5 dB 58.2 dB 67.5 dB 32.4 dB 0.0 dB
2022-01-16 91.3 dB 15:29:51 28.8 dB 04:41:24 26.0 dB 64.2 dB 58.7 dB 65.8 dB 38.1 dB 0.0 dB
2022-01-15 91.5 dB 15:07:25 24.3 dB 03:08:24 27.4 dB 65.4 dB 57.6 dB 66.7 dB 37.5 dB 0.0 dB
2022-01-14 89.1 dB 14:26:44 29.2 dB 03:32:01 27.6 dB 66.5 dB 59.4 dB 67.4 dB 32.8 dB 0.0 dB
2022-01-13 89.6 dB 10:29:31 31.1 dB 04:33:56 63.4 dB 66.0 dB 59.0 dB 67.0 dB 38.1 dB 0.0 dB
2022-01-12 91.9 dB 10:19:15 39.8 dB 12:20:40 63.7 dB 66.0 dB 57.6 dB 67.0 dB 53.3 dB 0.0 dB
2022-01-11 97.5 dB 09:48:35 42.9 dB 18:06:39 28.5 dB 68.3 dB 60.6 dB 70.5 dB 59.4 dB 0.0 dB
2022-01-10 88.8 dB 12:55:10 28.6 dB 02:34:55 65.5 dB 67.2 dB 66.0 dB 68.5 dB 35.6 dB 0.0 dB
2022-01-09 87.3 dB 16:06:32 25.5 dB 02:13:37 27.3 dB 63.8 dB 58.6 dB 65.2 dB 34.9 dB 0.0 dB
2022-01-08 90.8 dB 16:45:47 35.9 dB 18:04:57 62.8 dB 65.3 dB 58.7 dB 66.4 dB 47.7 dB 0.0 dB
2022-01-07 89.5 dB 16:23:36 22.7 dB 01:25:11 26.9 dB 66.9 dB 60.1 dB 67.8 dB 45.8 dB 0.0 dB
2022-01-06 91.0 dB 10:56:55 24.9 dB 01:52:55 63.6 dB 66.3 dB 58.3 dB 67.3 dB 32.4 dB 0.0 dB
2022-01-05 90.8 dB 10:37:22 22.0 dB 02:06:59 26.4 dB 66.6 dB 58.1 dB 67.6 dB 29.6 dB 0.0 dB
2022-01-04 91.9 dB 09:43:13 27.4 dB 01:09:28 25.4 dB 66.3 dB 59.3 dB 67.2 dB 33.3 dB 0.0 dB
2022-01-03 92.9 dB 15:33:35 25.4 dB 03:58:31 62.6 dB 65.2 dB 58.5 dB 66.3 dB 34.3 dB 0.0 dB
2022-01-02 90.2 dB 14:06:51 23.4 dB 02:45:52 62.9 dB 65.4 dB 59.5 dB 67.2 dB 30.3 dB 0.0 dB
2022-01-01 96.7 dB 16:03:50 25.7 dB 00:51:07 60.8 dB 63.1 dB 58.4 dB 64.9 dB 49.2 dB 0.0 dB
2021-12-31 94.5 dB 14:24:44 29.1 dB 07:46:25 28.3 dB 65.0 dB 57.7 dB 66.2 dB 47.1 dB 0.0 dB
2021-12-30 89.3 dB 08:04:46 38.4 dB 18:26:55 24.7 dB 66.8 dB 60.4 dB 68.0 dB 45.9 dB 0.0 dB
2021-12-29 89.5 dB 14:13:35 34.0 dB 00:08:34 64.7 dB 67.4 dB 59.7 dB 68.5 dB 48.2 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3086: Асеновград, Бачковско шосе - бенз. Петрол Път 286, Асеновград-Смолян, км 27+227


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 52.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 54.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 22.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.