Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-12-16 82.0 dB 01:07:40 24.2 dB 02:46:12 60.1 dB 0.0 dB 0.0 dB 63.5 dB 51.6 dB 0.0 dB
2018-12-15 88.2 dB 14:53:59 27.2 dB 18:24:31 65.7 dB 67.7 dB 63.6 dB 68.8 dB 58.2 dB 72.3 dB
2018-12-14 84.3 dB 12:36:59 22.0 dB 05:26:59 64.5 dB 65.9 dB 65.6 dB 67.5 dB 50.6 dB 70.9 dB
2018-12-13 90.6 dB 10:42:09 25.3 dB 03:35:38 63.7 dB 66.1 dB 61.4 dB 66.8 dB 50.0 dB 70.4 dB
2018-12-12 89.4 dB 11:12:54 21.2 dB 02:08:11 66.5 dB 69.2 dB 61.5 dB 68.9 dB 51.4 dB 73.3 dB
2018-12-11 86.5 dB 17:20:48 25.3 dB 00:22:50 63.6 dB 65.7 dB 63.1 dB 67.0 dB 49.5 dB 70.3 dB
2018-12-10 90.6 dB 15:20:25 21.0 dB 04:14:22 65.2 dB 67.7 dB 60.5 dB 68.8 dB 52.5 dB 72.0 dB
2018-12-09 85.8 dB 16:08:05 22.3 dB 02:30:12 63.5 dB 65.0 dB 64.1 dB 66.8 dB 53.2 dB 69.9 dB
2018-12-08 91.2 dB 14:41:19 23.1 dB 03:42:33 62.6 dB 64.5 dB 61.5 dB 65.3 dB 50.7 dB 69.1 dB
2018-12-07 84.0 dB 12:20:26 24.9 dB 04:36:20 63.5 dB 65.6 dB 62.5 dB 66.9 dB 50.3 dB 70.2 dB
2018-12-06 88.0 dB 12:17:14 30.5 dB 06:09:43 64.5 dB 66.6 dB 62.3 dB 67.3 dB 52.3 dB 71.2 dB
2018-12-05 86.3 dB 14:30:59 27.3 dB 01:33:36 63.7 dB 66.1 dB 61.1 dB 67.3 dB 45.4 dB 70.4 dB
2018-12-04 90.4 dB 16:03:08 22.8 dB 04:01:57 64.8 dB 67.6 dB 60.1 dB 69.3 dB 46.4 dB 71.6 dB
2018-12-03 92.7 dB 10:17:23 23.1 dB 04:38:27 66.1 dB 68.2 dB 60.3 dB 68.7 dB 50.2 dB 72.8 dB
2018-12-02 87.6 dB 12:41:26 22.5 dB 01:57:19 62.6 dB 64.8 dB 60.7 dB 65.9 dB 51.7 dB 69.2 dB
2018-12-01 91.0 dB 13:24:45 25.0 dB 09:10:54 62.6 dB 64.8 dB 60.4 dB 65.6 dB 51.9 dB 69.2 dB
2018-11-30 87.6 dB 07:45:36 37.3 dB 17:27:17 63.0 dB 65.2 dB 60.1 dB 66.1 dB 55.2 dB 69.7 dB
2018-11-29 94.8 dB 00:33:37 41.9 dB 14:18:25 64.5 dB 66.6 dB 60.8 dB 67.8 dB 57.1 dB 71.2 dB
2018-11-28 89.1 dB 11:23:48 43.0 dB 00:37:24 66.8 dB 69.2 dB 62.9 dB 70.9 dB 55.8 dB 73.5 dB
2018-11-27 86.9 dB 11:06:09 23.2 dB 03:18:44 66.6 dB 68.9 dB 64.5 dB 69.8 dB 50.2 dB 73.3 dB
2018-11-26 92.9 dB 16:38:58 25.9 dB 01:33:39 65.8 dB 68.4 dB 61.9 dB 69.3 dB 47.2 dB 72.5 dB
2018-11-25 83.8 dB 09:03:22 23.4 dB 03:56:26 62.1 dB 64.4 dB 60.1 dB 65.8 dB 50.6 dB 68.7 dB
2018-11-24 93.6 dB 13:27:33 21.8 dB 00:58:49 66.5 dB 69.1 dB 61.2 dB 69.0 dB 52.0 dB 73.3 dB
2018-11-23 91.2 dB 18:29:59 24.0 dB 03:46:12 66.7 dB 68.5 dB 65.6 dB 69.6 dB 53.4 dB 73.2 dB
2018-11-22 94.9 dB 15:06:57 32.2 dB 18:27:37 65.9 dB 68.3 dB 60.6 dB 68.5 dB 53.8 dB 72.6 dB
2018-11-21 94.3 dB 13:30:13 29.8 dB 00:22:31 67.9 dB 70.4 dB 64.7 dB 70.6 dB 52.5 dB 74.6 dB
2018-11-20 90.8 dB 15:43:05 24.1 dB 00:51:57 65.8 dB 68.5 dB 60.8 dB 67.9 dB 38.2 dB 72.6 dB
2018-11-19 88.3 dB 08:56:45 31.6 dB 18:23:55 64.7 dB 67.1 dB 59.6 dB 68.2 dB 53.3 dB 71.4 dB
2018-11-18 92.9 dB 11:35:08 32.2 dB 13:21:59 61.9 dB 63.7 dB 61.1 dB 64.6 dB 51.8 dB 68.3 dB
2018-11-17 85.9 dB 15:40:19 38.5 dB 06:09:47 62.6 dB 64.8 dB 60.6 dB 65.7 dB 52.3 dB 69.3 dB
2018-11-16 93.9 dB 10:31:41 32.2 dB 06:43:21 66.0 dB 68.7 dB 61.4 dB 67.9 dB 53.6 dB 72.8 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4077 Път I-9, Варна-Златни пясъци, км 91+964


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 60.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 82.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 63.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 51.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.