Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-01-22 86.8 dB 10:12:12 34.2 dB 02:07:12 69.4 dB 71.3 dB 66.4 dB 72.7 dB 42.8 dB 75.9 dB
2018-01-21 90.2 dB 12:53:41 23.2 dB 09:13:00 66.9 dB 68.7 dB 66.2 dB 70.2 dB 56.5 dB 73.4 dB
2018-01-20 96.8 dB 14:26:14 25.0 dB 02:40:38 67.8 dB 70.1 dB 65.4 dB 71.2 dB 54.1 dB 74.4 dB
2018-01-19 91.3 dB 14:25:54 27.0 dB 06:13:15 68.2 dB 70.6 dB 64.4 dB 71.9 dB 52.5 dB 74.9 dB
2018-01-18 92.8 dB 14:06:19 28.8 dB 01:12:42 69.9 dB 72.5 dB 64.5 dB 73.8 dB 52.1 dB 76.6 dB
2018-01-17 87.4 dB 13:30:21 26.6 dB 01:24:01 67.6 dB 69.9 dB 64.9 dB 70.8 dB 52.1 dB 74.2 dB
2018-01-16 88.1 dB 11:23:25 24.1 dB 02:26:03 68.5 dB 71.0 dB 63.6 dB 72.4 dB 52.2 dB 75.3 dB
2018-01-15 90.8 dB 16:08:11 30.4 dB 07:08:47 68.9 dB 71.3 dB 63.6 dB 72.5 dB 54.6 dB 75.6 dB
2018-01-14 93.0 dB 09:42:13 34.9 dB 17:55:26 66.4 dB 68.5 dB 65.1 dB 70.3 dB 56.2 dB 73.1 dB
2018-01-13 86.7 dB 07:52:37 36.0 dB 02:46:38 67.2 dB 68.9 dB 66.0 dB 69.9 dB 60.1 dB 73.6 dB
2018-01-12 87.1 dB 11:07:33 30.8 dB 00:49:30 68.8 dB 71.0 dB 65.7 dB 72.0 dB 57.6 dB 75.5 dB
2018-01-11 89.5 dB 18:41:47 32.8 dB 00:43:41 69.1 dB 71.2 dB 67.7 dB 72.7 dB 54.2 dB 75.7 dB
2018-01-10 95.6 dB 15:41:50 27.5 dB 03:50:11 67.5 dB 69.9 dB 64.2 dB 71.2 dB 48.3 dB 74.2 dB
2018-01-09 88.8 dB 14:03:21 20.5 dB 01:31:50 68.8 dB 71.3 dB 65.0 dB 72.6 dB 49.5 dB 75.6 dB
2018-01-08 94.5 dB 18:24:33 21.7 dB 06:21:55 67.8 dB 70.2 dB 64.6 dB 71.6 dB 49.8 dB 74.5 dB
2018-01-07 98.4 dB 16:01:10 24.9 dB 01:26:37 67.4 dB 69.7 dB 63.7 dB 71.1 dB 54.5 dB 74.0 dB
2018-01-06 94.9 dB 15:07:46 21.5 dB 01:07:37 66.7 dB 68.8 dB 64.4 dB 70.0 dB 54.0 dB 73.3 dB
2018-01-05 101.1 dB 12:50:36 20.7 dB 06:10:22 67.5 dB 69.8 dB 64.6 dB 70.5 dB 52.5 dB 74.1 dB
2018-01-04 87.3 dB 17:06:28 23.4 dB 05:26:49 66.6 dB 68.9 dB 63.7 dB 70.0 dB 49.4 dB 73.3 dB
2018-01-03 96.6 dB 08:56:20 22.4 dB 02:23:43 66.9 dB 69.2 dB 64.4 dB 70.1 dB 51.6 dB 73.6 dB
2018-01-02 89.4 dB 12:07:16 20.9 dB 04:30:07 67.2 dB 69.5 dB 64.5 dB 70.7 dB 52.8 dB 73.8 dB
2018-01-01 88.8 dB 16:29:11 22.1 dB 09:39:04 66.5 dB 67.9 dB 64.3 dB 69.7 dB 59.1 dB 73.0 dB
2017-12-31 89.8 dB 14:04:52 27.9 dB 06:09:29 66.9 dB 68.7 dB 65.7 dB 70.1 dB 57.8 dB 73.3 dB
2017-12-30 87.4 dB 09:21:48 23.9 dB 01:53:36 69.2 dB 71.4 dB 67.4 dB 73.0 dB 57.3 dB 75.8 dB
2017-12-29 88.3 dB 16:05:52 28.9 dB 18:43:28 68.6 dB 70.8 dB 66.8 dB 72.2 dB 53.3 dB 75.2 dB
2017-12-28 93.6 dB 17:01:09 28.7 dB 00:32:41 67.6 dB 70.0 dB 64.8 dB 71.0 dB 52.8 dB 74.3 dB
2017-12-27 96.3 dB 14:35:07 30.4 dB 00:02:30 67.9 dB 70.2 dB 64.7 dB 71.5 dB 51.5 dB 74.5 dB
2017-12-26 86.8 dB 14:17:31 22.7 dB 02:41:04 65.9 dB 68.2 dB 63.8 dB 69.7 dB 54.0 dB 72.6 dB
2017-12-25 90.6 dB 11:50:51 30.8 dB 18:00:18 64.9 dB 66.9 dB 63.0 dB 68.4 dB 51.7 dB 71.5 dB
2017-12-24 97.0 dB 15:06:09 23.5 dB 01:53:02 65.3 dB 67.2 dB 64.0 dB 68.3 dB 54.6 dB 71.8 dB
2017-12-23 87.5 dB 08:40:26 32.1 dB 16:59:53 66.3 dB 68.2 dB 64.3 dB 69.5 dB 58.3 dB 72.8 dB
2017-12-22 93.6 dB 18:36:45 29.3 dB 00:08:33 66.9 dB 69.0 dB 65.2 dB 70.2 dB 53.1 dB 73.5 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4077 Път I-9, Варна-Златни пясъци, км 91+964


Дневни показатели:  L24 = 75.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 71.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 66.4 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 86.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 34.2 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 42.8 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.