Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-10-22 90.0 dB 11:54:50 33.0 dB 02:12:58 67.5 dB 70.6 dB 0.0 dB 71.6 dB 51.5 dB 76.9 dB
2018-10-21 85.7 dB 12:43:13 32.1 dB 15:33:19 66.9 dB 68.9 dB 64.8 dB 70.1 dB 58.4 dB 73.5 dB
2018-10-20 93.4 dB 16:50:53 22.4 dB 02:30:24 68.0 dB 70.1 dB 66.0 dB 71.1 dB 57.2 dB 74.6 dB
2018-10-19 93.0 dB 15:15:11 22.7 dB 02:07:05 68.3 dB 70.4 dB 66.9 dB 71.3 dB 56.1 dB 74.9 dB
2018-10-18 89.8 dB 16:59:29 22.4 dB 01:46:47 68.0 dB 70.2 dB 65.8 dB 71.2 dB 56.0 dB 74.7 dB
2018-10-17 96.9 dB 00:17:40 23.3 dB 05:04:57 67.9 dB 70.0 dB 65.4 dB 71.2 dB 55.5 dB 74.6 dB
2018-10-16 97.2 dB 18:08:33 28.1 dB 01:26:35 68.2 dB 70.3 dB 66.5 dB 71.4 dB 54.3 dB 74.9 dB
2018-10-15 96.0 dB 18:03:30 31.9 dB 06:02:41 68.3 dB 70.5 dB 65.9 dB 71.6 dB 57.9 dB 74.9 dB
2018-10-14 97.5 dB 15:24:45 30.8 dB 12:29:01 68.0 dB 69.9 dB 67.1 dB 71.2 dB 59.9 dB 74.6 dB
2018-10-13 91.3 dB 18:13:37 34.4 dB 05:04:05 67.9 dB 69.6 dB 67.9 dB 70.9 dB 58.9 dB 74.4 dB
2018-10-12 95.0 dB 15:20:20 35.7 dB 05:45:24 69.6 dB 71.7 dB 68.3 dB 72.6 dB 56.4 dB 76.2 dB
2018-10-11 101.6 dB 16:41:11 33.0 dB 04:42:26 69.4 dB 71.7 dB 66.9 dB 72.5 dB 57.2 dB 76.0 dB
2018-10-10 100.0 dB 15:03:29 31.7 dB 01:52:58 68.9 dB 71.2 dB 66.4 dB 71.7 dB 54.8 dB 75.6 dB
2018-10-09 93.5 dB 13:00:03 24.8 dB 01:09:05 68.5 dB 70.7 dB 66.4 dB 71.5 dB 56.0 dB 75.2 dB
2018-10-08 94.6 dB 09:47:12 25.7 dB 02:59:25 68.9 dB 70.9 dB 67.4 dB 71.9 dB 59.4 dB 75.5 dB
2018-10-07 94.9 dB 17:25:01 29.9 dB 05:25:53 68.6 dB 70.4 dB 67.8 dB 71.2 dB 60.6 dB 75.1 dB
2018-10-06 101.6 dB 13:01:34 24.7 dB 04:30:34 70.2 dB 72.4 dB 67.9 dB 72.3 dB 60.4 dB 76.8 dB
2018-10-05 101.8 dB 16:47:37 23.4 dB 01:23:53 70.0 dB 71.9 dB 69.0 dB 72.5 dB 59.4 dB 76.5 dB
2018-10-04 102.3 dB 18:46:08 28.1 dB 00:45:25 69.6 dB 71.6 dB 68.6 dB 72.3 dB 59.1 dB 76.2 dB
2018-10-03 94.6 dB 17:13:15 23.3 dB 03:33:57 70.4 dB 71.5 dB 68.7 dB 72.4 dB 59.0 dB 76.8 dB
2018-10-02 96.1 dB 17:15:38 30.1 dB 00:10:32 70.3 dB 72.3 dB 68.2 dB 73.1 dB 60.8 dB 76.9 dB
2018-10-01 96.9 dB 17:10:28 33.6 dB 04:20:04 71.8 dB 73.9 dB 70.0 dB 74.5 dB 61.1 dB 78.4 dB
2018-09-30 87.4 dB 16:39:26 37.7 dB 03:15:12 70.5 dB 72.3 dB 68.8 dB 73.5 dB 64.1 dB 77.0 dB
2018-09-29 101.2 dB 17:20:54 24.4 dB 05:03:52 70.2 dB 72.0 dB 69.6 dB 72.2 dB 62.3 dB 76.6 dB
2018-09-28 93.8 dB 00:58:05 22.5 dB 03:19:51 70.2 dB 71.9 dB 70.3 dB 72.8 dB 60.8 dB 76.7 dB
2018-09-27 97.0 dB 11:20:02 35.8 dB 04:32:43 70.8 dB 72.5 dB 70.8 dB 73.1 dB 60.3 dB 77.2 dB
2018-09-26 93.5 dB 18:18:30 36.2 dB 04:57:15 70.5 dB 72.5 dB 69.3 dB 73.2 dB 60.0 dB 77.1 dB
2018-09-25 91.5 dB 18:14:15 32.3 dB 02:57:06 71.1 dB 72.9 dB 70.0 dB 73.7 dB 60.8 dB 77.5 dB
2018-09-24 96.5 dB 11:37:42 27.1 dB 05:41:34 70.6 dB 72.2 dB 70.5 dB 73.0 dB 62.7 dB 77.1 dB
2018-09-23 99.9 dB 16:37:39 33.8 dB 06:29:23 70.5 dB 72.1 dB 70.2 dB 72.8 dB 63.8 dB 77.0 dB
2018-09-22 101.1 dB 09:10:33 26.2 dB 05:06:39 71.1 dB 72.6 dB 71.2 dB 73.2 dB 63.8 dB 77.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4077 Път I-9, Варна-Златни пясъци, км 91+964


Дневни показатели:  L24 = 76.9 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 67.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 70.6 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.0 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 33.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 71.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 51.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.