Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2021-10-18 89.7 dB 01:04:19 29.9 dB 04:11:29 69.4 dB 0.0 dB 0.0 dB 72.1 dB 64.6 dB 0.0 dB
2021-10-17 94.0 dB 15:38:11 32.6 dB 03:04:05 35.0 dB 72.7 dB 70.9 dB 73.5 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-10-16 95.1 dB 18:06:37 31.8 dB 03:37:10 35.7 dB 74.5 dB 71.5 dB 75.5 dB 69.2 dB 0.0 dB
2021-10-15 91.5 dB 11:27:02 33.0 dB 03:51:48 74.6 dB 76.2 dB 72.2 dB 77.1 dB 69.2 dB 0.0 dB
2021-10-14 94.3 dB 03:17:59 33.1 dB 00:53:41 36.2 dB 77.5 dB 74.0 dB 78.2 dB 67.8 dB 0.0 dB
2021-10-13 89.0 dB 07:20:38 32.3 dB 03:31:19 35.0 dB 74.2 dB 71.7 dB 74.7 dB 67.5 dB 0.0 dB
2021-10-12 90.3 dB 16:34:20 31.2 dB 01:45:10 35.0 dB 75.9 dB 73.6 dB 76.8 dB 68.0 dB 0.0 dB
2021-10-11 91.6 dB 06:37:25 34.5 dB 04:30:46 73.9 dB 75.6 dB 72.7 dB 76.7 dB 67.8 dB 0.0 dB
2021-10-10 94.0 dB 17:30:51 32.8 dB 05:12:26 35.6 dB 75.1 dB 72.4 dB 76.3 dB 67.4 dB 0.0 dB
2021-10-09 95.4 dB 09:38:48 32.9 dB 03:38:44 35.2 dB 74.7 dB 72.0 dB 75.8 dB 68.1 dB 0.0 dB
2021-10-08 92.1 dB 13:01:53 36.8 dB 00:21:05 75.2 dB 77.0 dB 73.8 dB 78.1 dB 68.8 dB 0.0 dB
2021-10-07 99.9 dB 12:48:54 40.7 dB 01:47:49 36.6 dB 74.4 dB 73.0 dB 75.3 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-10-06 93.9 dB 15:26:56 34.0 dB 03:19:39 34.6 dB 74.3 dB 71.6 dB 75.1 dB 66.4 dB 0.0 dB
2021-10-05 96.6 dB 17:32:52 33.1 dB 02:54:57 35.6 dB 74.6 dB 71.9 dB 75.4 dB 66.7 dB 0.0 dB
2021-10-04 91.2 dB 15:25:26 31.3 dB 04:15:21 34.9 dB 74.5 dB 71.5 dB 75.3 dB 67.3 dB 0.0 dB
2021-10-03 91.7 dB 11:20:50 32.0 dB 02:50:08 35.0 dB 73.1 dB 71.7 dB 74.0 dB 67.3 dB 0.0 dB
2021-10-02 94.7 dB 10:56:18 30.5 dB 02:32:47 34.8 dB 73.9 dB 71.5 dB 74.9 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-10-01 102.0 dB 02:58:22 29.9 dB 02:53:07 35.0 dB 74.8 dB 72.3 dB 75.5 dB 67.3 dB 0.0 dB
2021-09-30 90.7 dB 12:15:20 46.4 dB 00:44:01 34.5 dB 74.9 dB 72.3 dB 75.6 dB 67.6 dB 0.0 dB
2021-09-29 90.4 dB 07:35:49 46.3 dB 00:17:29 73.4 dB 74.8 dB 72.2 dB 75.7 dB 67.9 dB 0.0 dB
2021-09-28 94.7 dB 09:00:12 46.3 dB 00:57:41 34.3 dB 74.4 dB 71.7 dB 76.0 dB 67.5 dB 0.0 dB
2021-09-27 95.4 dB 18:01:26 31.8 dB 03:59:23 35.3 dB 74.5 dB 72.1 dB 75.5 dB 68.0 dB 0.0 dB
2021-09-26 94.4 dB 14:10:14 31.2 dB 04:28:11 35.6 dB 73.0 dB 72.2 dB 74.1 dB 67.6 dB 0.0 dB
2021-09-25 92.7 dB 12:49:21 29.3 dB 02:38:22 35.7 dB 73.8 dB 71.6 dB 74.7 dB 67.9 dB 0.0 dB
2021-09-24 92.6 dB 15:45:33 30.6 dB 02:03:30 36.2 dB 74.7 dB 72.3 dB 75.5 dB 67.8 dB 0.0 dB
2021-09-23 93.3 dB 16:34:53 30.6 dB 03:31:06 35.3 dB 74.6 dB 72.2 dB 75.2 dB 67.0 dB 0.0 dB
2021-09-22 92.2 dB 08:54:01 39.5 dB 06:11:32 33.6 dB 74.7 dB 71.6 dB 75.5 dB 65.7 dB 0.0 dB
2021-09-21 93.5 dB 13:36:48 33.5 dB 04:07:33 34.6 dB 74.9 dB 71.9 dB 75.8 dB 66.9 dB 0.0 dB
2021-09-20 95.6 dB 13:36:01 29.9 dB 04:03:22 34.7 dB 74.5 dB 72.1 dB 75.3 dB 67.7 dB 0.0 dB
2021-09-19 92.5 dB 01:29:17 46.0 dB 04:21:20 35.1 dB 73.2 dB 71.8 dB 74.0 dB 67.9 dB 0.0 dB
2021-09-18 89.9 dB 17:30:11 45.9 dB 05:06:14 34.8 dB 75.2 dB 72.0 dB 76.7 dB 67.3 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 69.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 89.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 29.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 64.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.