Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-07-20 93.3 dB 14:20:13 32.8 dB 03:15:27 74.4 dB 75.7 dB 74.1 dB 76.5 dB 69.2 dB 80.7 dB
2018-07-19 94.5 dB 07:55:50 32.0 dB 03:35:37 74.1 dB 75.6 dB 73.5 dB 76.3 dB 68.4 dB 80.6 dB
2018-07-18 95.7 dB 14:56:21 30.7 dB 03:57:12 74.0 dB 75.3 dB 73.8 dB 76.3 dB 68.6 dB 80.3 dB
2018-07-17 98.5 dB 09:35:40 30.0 dB 02:39:57 74.3 dB 75.9 dB 73.2 dB 76.6 dB 68.5 dB 80.8 dB
2018-07-16 103.3 dB 08:42:03 35.4 dB 02:51:21 74.6 dB 75.9 dB 73.6 dB 76.7 dB 70.2 dB 81.0 dB
2018-07-15 95.7 dB 14:42:00 31.3 dB 05:24:55 73.5 dB 74.6 dB 72.9 dB 75.4 dB 70.0 dB 79.9 dB
2018-07-14 97.6 dB 15:40:30 30.9 dB 04:12:09 74.4 dB 75.4 dB 75.4 dB 76.2 dB 69.3 dB 80.7 dB
2018-07-13 100.3 dB 15:44:33 29.2 dB 04:00:01 74.3 dB 75.6 dB 74.1 dB 76.4 dB 68.4 dB 80.6 dB
2018-07-12 101.7 dB 18:41:53 29.2 dB 03:11:54 74.1 dB 75.4 dB 73.3 dB 75.9 dB 67.7 dB 80.4 dB
2018-07-11 104.4 dB 17:06:38 26.7 dB 04:20:48 73.8 dB 75.4 dB 73.5 dB 76.0 dB 67.4 dB 80.3 dB
2018-07-10 93.2 dB 00:29:48 25.6 dB 03:32:38 74.2 dB 75.4 dB 73.4 dB 76.2 dB 69.4 dB 80.5 dB
2018-07-09 100.8 dB 16:47:24 30.3 dB 03:21:52 74.3 dB 75.7 dB 73.2 dB 76.5 dB 68.6 dB 80.7 dB
2018-07-08 92.2 dB 13:38:30 30.8 dB 03:13:00 73.8 dB 75.0 dB 73.4 dB 76.2 dB 69.7 dB 80.2 dB
2018-07-07 100.7 dB 13:00:24 29.1 dB 02:33:51 74.0 dB 75.4 dB 73.7 dB 76.3 dB 68.7 dB 80.4 dB
2018-07-06 97.5 dB 15:49:22 30.5 dB 01:55:11 74.0 dB 75.4 dB 74.1 dB 76.1 dB 68.0 dB 80.4 dB
2018-07-05 105.1 dB 13:37:15 29.4 dB 00:54:31 74.2 dB 75.6 dB 74.1 dB 76.0 dB 67.4 dB 80.6 dB
2018-07-04 103.6 dB 16:26:50 27.3 dB 02:52:24 74.4 dB 75.6 dB 75.3 dB 76.7 dB 67.8 dB 80.8 dB
2018-07-03 96.8 dB 00:57:56 27.2 dB 03:05:40 73.8 dB 75.2 dB 73.4 dB 76.1 dB 68.1 dB 80.2 dB
2018-07-02 99.6 dB 10:23:26 27.0 dB 04:11:48 74.3 dB 75.3 dB 74.5 dB 76.2 dB 70.2 dB 80.7 dB
2018-07-01 101.9 dB 16:00:20 29.9 dB 01:43:49 73.6 dB 74.9 dB 73.5 dB 75.5 dB 69.2 dB 80.0 dB
2018-06-30 94.5 dB 17:39:07 28.8 dB 00:18:05 74.2 dB 75.7 dB 72.8 dB 76.6 dB 69.2 dB 80.7 dB
2018-06-29 97.2 dB 16:50:13 35.5 dB 02:43:08 75.4 dB 76.8 dB 74.9 dB 77.8 dB 69.6 dB 81.8 dB
2018-06-28 93.2 dB 09:46:35 26.8 dB 03:17:14 75.6 dB 77.3 dB 74.7 dB 78.2 dB 67.8 dB 82.1 dB
2018-06-27 93.9 dB 14:41:30 26.6 dB 03:06:57 74.4 dB 76.2 dB 72.8 dB 77.0 dB 65.7 dB 80.9 dB
2018-06-26 91.4 dB 09:19:12 27.9 dB 04:16:02 73.7 dB 75.4 dB 73.0 dB 76.2 dB 66.5 dB 80.2 dB
2018-06-25 94.0 dB 10:11:13 25.9 dB 03:02:30 73.9 dB 75.4 dB 73.0 dB 76.2 dB 68.4 dB 80.4 dB
2018-06-24 97.4 dB 12:04:26 26.9 dB 03:00:13 73.2 dB 74.5 dB 73.1 dB 75.5 dB 68.3 dB 79.5 dB
2018-06-23 93.9 dB 08:02:17 29.6 dB 04:15:03 74.0 dB 75.7 dB 73.0 dB 76.5 dB 66.9 dB 80.5 dB
2018-06-22 92.7 dB 14:09:30 25.8 dB 03:11:32 73.9 dB 75.5 dB 73.1 dB 76.4 dB 65.5 dB 80.4 dB
2018-06-21 100.3 dB 17:25:03 26.2 dB 02:48:30 73.4 dB 75.0 dB 73.2 dB 75.7 dB 66.2 dB 79.9 dB
2018-06-20 104.4 dB 17:21:25 25.6 dB 03:04:50 73.6 dB 75.3 dB 72.7 dB 75.9 dB 65.5 dB 80.1 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 80.7 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 75.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 74.1 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 32.8 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 76.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 69.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.