Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-04-24 91.7 dB 12:29:22 29.5 dB 02:12:19 73.5 dB 74.7 dB 73.4 dB 75.7 dB 67.1 dB 79.8 dB
2018-04-23 94.0 dB 11:23:25 28.2 dB 03:11:34 73.5 dB 75.0 dB 72.3 dB 76.1 dB 66.7 dB 79.9 dB
2018-04-22 93.9 dB 13:54:59 28.5 dB 04:18:12 72.9 dB 74.0 dB 73.7 dB 75.0 dB 67.7 dB 79.3 dB
2018-04-21 109.8 dB 09:40:43 27.3 dB 02:22:43 74.1 dB 75.8 dB 73.0 dB 75.9 dB 67.0 dB 80.6 dB
2018-04-20 96.8 dB 16:25:32 27.9 dB 03:44:42 73.7 dB 75.3 dB 73.2 dB 76.0 dB 66.4 dB 80.2 dB
2018-04-19 94.7 dB 11:49:47 28.4 dB 02:56:17 73.4 dB 75.0 dB 73.0 dB 76.0 dB 65.5 dB 79.9 dB
2018-04-18 95.5 dB 18:03:21 27.6 dB 02:06:35 73.6 dB 75.3 dB 72.2 dB 76.2 dB 66.1 dB 80.1 dB
2018-04-17 92.8 dB 12:39:18 26.1 dB 03:53:03 73.3 dB 74.8 dB 72.5 dB 75.8 dB 66.2 dB 79.8 dB
2018-04-16 90.8 dB 08:54:41 26.7 dB 04:10:27 73.7 dB 74.8 dB 74.8 dB 75.9 dB 66.7 dB 80.1 dB
2018-04-15 97.5 dB 16:15:40 29.2 dB 04:00:58 73.0 dB 74.5 dB 72.7 dB 75.4 dB 66.3 dB 79.5 dB
2018-04-14 100.2 dB 18:38:50 30.7 dB 00:06:46 73.5 dB 75.2 dB 72.6 dB 76.0 dB 66.6 dB 80.0 dB
2018-04-13 103.7 dB 14:39:37 28.2 dB 04:16:12 73.8 dB 75.3 dB 73.9 dB 76.3 dB 66.3 dB 80.3 dB
2018-04-12 90.1 dB 12:46:38 30.5 dB 03:54:38 73.1 dB 74.7 dB 72.1 dB 75.4 dB 65.8 dB 79.6 dB
2018-04-11 96.3 dB 06:59:03 32.6 dB 02:38:42 73.0 dB 74.7 dB 71.8 dB 75.7 dB 65.5 dB 79.5 dB
2018-04-10 100.1 dB 06:51:42 29.4 dB 02:50:08 73.7 dB 75.2 dB 72.3 dB 76.1 dB 67.3 dB 80.2 dB
2018-04-09 92.0 dB 11:26:42 25.9 dB 03:41:19 71.4 dB 72.4 dB 71.9 dB 74.3 dB 66.2 dB 77.8 dB
2018-04-08 100.6 dB 13:12:47 27.9 dB 05:39:48 72.0 dB 73.3 dB 71.5 dB 74.5 dB 66.1 dB 78.3 dB
2018-04-07 93.9 dB 18:12:08 31.6 dB 06:06:34 72.4 dB 73.8 dB 72.1 dB 74.8 dB 66.4 dB 78.8 dB
2018-04-06 93.4 dB 12:49:42 31.5 dB 03:05:53 74.2 dB 75.7 dB 73.8 dB 77.0 dB 68.6 dB 80.7 dB
2018-04-05 92.4 dB 09:03:26 30.2 dB 02:21:27 73.0 dB 74.4 dB 73.0 dB 75.7 dB 66.8 dB 79.4 dB
2018-04-04 99.9 dB 18:14:08 29.4 dB 03:50:33 73.4 dB 74.9 dB 73.0 dB 75.7 dB 66.9 dB 79.9 dB
2018-04-03 98.0 dB 18:32:06 29.7 dB 03:02:19 73.5 dB 75.0 dB 72.8 dB 75.9 dB 67.6 dB 80.0 dB
2018-04-02 95.5 dB 11:46:54 28.1 dB 02:48:22 74.1 dB 75.8 dB 72.1 dB 76.7 dB 67.6 dB 80.6 dB
2018-04-01 92.3 dB 18:14:45 33.6 dB 00:07:08 73.9 dB 75.3 dB 73.1 dB 76.4 dB 68.5 dB 80.3 dB
2018-03-31 102.0 dB 14:37:00 29.0 dB 02:02:06 73.8 dB 75.5 dB 72.6 dB 76.3 dB 67.2 dB 80.3 dB
2018-03-30 108.9 dB 15:55:36 28.5 dB 03:38:58 74.0 dB 75.7 dB 72.8 dB 75.8 dB 66.9 dB 80.5 dB
2018-03-29 95.9 dB 13:47:50 28.8 dB 03:05:50 73.4 dB 75.0 dB 72.5 dB 75.8 dB 66.8 dB 79.9 dB
2018-03-28 96.9 dB 18:13:38 26.0 dB 01:13:42 73.4 dB 75.1 dB 72.3 dB 76.0 dB 66.5 dB 79.9 dB
2018-03-27 93.4 dB 11:43:44 26.2 dB 02:15:55 74.4 dB 76.2 dB 72.6 dB 77.2 dB 67.3 dB 80.9 dB
2018-03-26 91.7 dB 12:22:54 29.1 dB 02:33:13 74.8 dB 76.3 dB 74.0 dB 77.5 dB 68.0 dB 81.3 dB
2018-03-25 90.9 dB 07:17:58 26.4 dB 01:46:14 72.7 dB 74.0 dB 72.1 dB 75.1 dB 67.3 dB 79.1 dB
2018-03-24 92.5 dB 16:56:02 27.9 dB 03:38:08 73.4 dB 75.4 dB 71.6 dB 76.5 dB 63.3 dB 80.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 79.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 73.5 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 73.4 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 29.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 67.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.