Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-10-22 93.5 dB 03:59:07 26.5 dB 02:53:28 74.1 dB 76.4 dB 0.0 dB 77.0 dB 65.7 dB 83.5 dB
2018-10-21 93.2 dB 15:45:29 24.2 dB 03:09:56 74.3 dB 75.9 dB 74.0 dB 76.8 dB 67.8 dB 80.8 dB
2018-10-20 93.2 dB 07:50:39 25.7 dB 04:32:38 74.8 dB 76.5 dB 73.8 dB 77.3 dB 68.4 dB 81.3 dB
2018-10-19 92.1 dB 16:59:24 26.1 dB 03:34:05 74.8 dB 76.4 dB 74.4 dB 77.2 dB 67.7 dB 81.3 dB
2018-10-18 96.7 dB 13:56:31 24.5 dB 02:37:13 74.6 dB 76.2 dB 73.6 dB 76.9 dB 67.9 dB 81.0 dB
2018-10-17 102.4 dB 09:24:41 25.8 dB 01:50:44 75.0 dB 76.6 dB 73.9 dB 77.4 dB 67.9 dB 81.5 dB
2018-10-16 92.7 dB 17:33:15 26.1 dB 02:28:14 75.0 dB 76.6 dB 74.4 dB 77.3 dB 68.4 dB 81.5 dB
2018-10-15 94.3 dB 17:27:37 24.9 dB 03:04:27 74.9 dB 76.3 dB 74.5 dB 77.2 dB 67.8 dB 81.3 dB
2018-10-14 92.0 dB 08:54:48 26.4 dB 02:41:09 74.5 dB 76.1 dB 73.8 dB 77.0 dB 68.5 dB 81.0 dB
2018-10-13 92.9 dB 09:48:23 25.5 dB 02:14:03 75.0 dB 76.7 dB 73.8 dB 77.6 dB 68.2 dB 81.5 dB
2018-10-12 94.0 dB 13:21:14 25.1 dB 04:08:34 75.0 dB 76.6 dB 74.6 dB 77.5 dB 68.0 dB 81.6 dB
2018-10-11 91.5 dB 18:45:13 25.3 dB 03:06:21 74.7 dB 76.2 dB 74.1 dB 76.9 dB 67.9 dB 81.1 dB
2018-10-10 93.9 dB 14:22:33 24.8 dB 02:38:04 74.9 dB 76.5 dB 74.3 dB 77.3 dB 68.2 dB 81.4 dB
2018-10-09 94.4 dB 15:28:31 25.0 dB 03:39:58 74.9 dB 76.4 dB 74.8 dB 77.3 dB 68.5 dB 81.4 dB
2018-10-08 91.8 dB 10:52:15 26.8 dB 02:13:36 75.1 dB 76.6 dB 74.5 dB 77.4 dB 68.6 dB 81.6 dB
2018-10-07 92.8 dB 07:36:46 24.7 dB 03:17:55 74.4 dB 75.9 dB 73.7 dB 76.8 dB 68.1 dB 80.8 dB
2018-10-06 94.5 dB 13:52:02 26.2 dB 04:31:02 74.9 dB 76.6 dB 73.7 dB 77.5 dB 68.6 dB 81.4 dB
2018-10-05 93.5 dB 11:13:25 26.2 dB 03:30:01 75.3 dB 76.8 dB 74.9 dB 77.7 dB 68.5 dB 81.8 dB
2018-10-04 97.7 dB 12:38:09 26.5 dB 03:11:50 75.0 dB 76.6 dB 74.6 dB 77.4 dB 67.7 dB 81.5 dB
2018-10-03 101.0 dB 15:40:26 33.8 dB 01:16:30 74.9 dB 76.6 dB 74.0 dB 77.4 dB 68.3 dB 81.4 dB
2018-10-02 97.7 dB 12:06:57 28.3 dB 01:37:53 74.9 dB 76.5 dB 74.2 dB 77.1 dB 68.5 dB 81.5 dB
2018-10-01 92.1 dB 13:15:09 26.1 dB 03:50:07 75.0 dB 76.6 dB 74.4 dB 77.5 dB 67.7 dB 81.5 dB
2018-09-30 101.3 dB 16:03:28 26.5 dB 02:32:50 74.9 dB 76.5 dB 73.7 dB 77.4 dB 68.9 dB 81.3 dB
2018-09-29 93.8 dB 10:05:04 27.4 dB 02:58:42 75.1 dB 76.7 dB 74.0 dB 77.4 dB 69.1 dB 81.6 dB
2018-09-28 92.5 dB 12:18:14 27.4 dB 03:31:38 75.2 dB 76.8 dB 74.9 dB 77.6 dB 68.3 dB 81.7 dB
2018-09-27 92.9 dB 05:02:50 27.6 dB 03:21:41 75.2 dB 76.8 dB 74.4 dB 77.5 dB 68.8 dB 81.7 dB
2018-09-26 93.1 dB 10:37:25 27.4 dB 01:56:41 75.3 dB 76.9 dB 75.2 dB 77.7 dB 69.0 dB 81.8 dB
2018-09-25 93.0 dB 16:49:50 34.6 dB 00:10:27 75.3 dB 76.7 dB 75.0 dB 77.5 dB 69.1 dB 81.7 dB
2018-09-24 94.8 dB 13:46:02 25.0 dB 03:30:16 74.1 dB 75.6 dB 73.5 dB 76.2 dB 68.0 dB 80.6 dB
2018-09-23 97.2 dB 11:27:14 30.8 dB 06:07:32 74.3 dB 75.9 dB 73.3 dB 76.8 dB 68.2 dB 80.8 dB
2018-09-22 99.3 dB 12:55:34 25.9 dB 02:42:25 75.2 dB 76.7 dB 73.7 dB 77.5 dB 69.7 dB 81.7 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 83.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 76.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 77.0 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 65.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.