Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-07-19 92.8 dB 07:01:46 30.1 dB 01:43:38 72.4 dB 76.0 dB 0.0 dB 75.9 dB 67.4 dB 81.5 dB
2019-07-18 97.6 dB 14:53:06 26.2 dB 02:43:10 73.8 dB 75.1 dB 74.2 dB 75.9 dB 68.4 dB 80.2 dB
2019-07-17 101.3 dB 14:12:16 26.7 dB 02:32:50 73.7 dB 75.1 dB 73.5 dB 75.7 dB 68.1 dB 80.1 dB
2019-07-16 92.8 dB 10:59:21 26.6 dB 03:27:02 73.8 dB 75.1 dB 73.6 dB 75.9 dB 68.7 dB 80.2 dB
2019-07-15 93.1 dB 13:44:04 29.6 dB 01:47:49 74.3 dB 75.3 dB 74.1 dB 76.1 dB 70.7 dB 80.7 dB
2019-07-14 93.5 dB 12:06:48 29.5 dB 03:16:33 73.5 dB 74.3 dB 73.6 dB 75.6 dB 70.0 dB 79.8 dB
2019-07-13 98.4 dB 15:21:59 28.9 dB 00:20:33 73.8 dB 75.2 dB 73.0 dB 75.9 dB 69.3 dB 80.2 dB
2019-07-12 96.0 dB 09:42:27 29.0 dB 02:51:35 74.0 dB 75.3 dB 74.1 dB 76.2 dB 68.3 dB 80.4 dB
2019-07-11 91.4 dB 05:51:40 30.6 dB 03:09:06 74.0 dB 75.4 dB 74.2 dB 76.2 dB 67.8 dB 80.4 dB
2019-07-10 94.0 dB 00:00:21 26.3 dB 04:29:10 74.2 dB 75.7 dB 73.6 dB 76.7 dB 68.3 dB 80.7 dB
2019-07-09 96.2 dB 16:49:42 29.5 dB 01:44:41 73.8 dB 75.0 dB 74.0 dB 76.0 dB 68.5 dB 80.2 dB
2019-07-08 95.7 dB 16:48:56 30.5 dB 04:04:16 73.9 dB 75.1 dB 73.5 dB 75.8 dB 69.2 dB 80.2 dB
2019-07-07 98.5 dB 08:29:37 28.3 dB 03:09:53 73.0 dB 74.0 dB 73.4 dB 75.0 dB 68.6 dB 79.4 dB
2019-07-06 97.9 dB 17:19:50 29.1 dB 02:12:45 73.3 dB 74.6 dB 73.1 dB 75.3 dB 68.6 dB 79.7 dB
2019-07-05 90.7 dB 12:06:13 26.8 dB 04:22:29 73.7 dB 75.1 dB 73.7 dB 75.9 dB 67.8 dB 80.1 dB
2019-07-04 99.9 dB 17:23:03 28.2 dB 00:50:18 73.8 dB 75.4 dB 73.4 dB 76.1 dB 67.7 dB 80.3 dB
2019-07-03 98.5 dB 00:29:38 27.6 dB 02:11:57 73.8 dB 74.8 dB 74.3 dB 75.9 dB 68.8 dB 80.1 dB
2019-07-02 97.8 dB 09:00:15 28.4 dB 01:29:03 73.7 dB 75.0 dB 73.7 dB 75.8 dB 68.7 dB 80.2 dB
2019-07-01 94.0 dB 17:14:00 27.4 dB 03:44:17 74.0 dB 75.0 dB 73.5 dB 75.9 dB 70.2 dB 80.4 dB
2019-06-30 89.8 dB 12:39:42 31.8 dB 02:57:54 73.3 dB 74.3 dB 73.3 dB 75.2 dB 69.8 dB 79.6 dB
2019-06-29 93.3 dB 07:16:54 31.9 dB 01:42:14 73.6 dB 74.9 dB 72.8 dB 75.6 dB 69.0 dB 80.0 dB
2019-06-28 91.5 dB 11:12:24 26.8 dB 04:04:24 74.1 dB 75.5 dB 74.2 dB 76.7 dB 67.5 dB 80.5 dB
2019-06-27 97.2 dB 07:55:07 27.5 dB 03:35:20 73.6 dB 74.7 dB 73.8 dB 76.0 dB 67.6 dB 79.9 dB
2019-06-26 94.8 dB 06:10:39 26.2 dB 03:29:53 73.9 dB 75.2 dB 73.6 dB 76.0 dB 68.6 dB 80.4 dB
2019-06-25 92.2 dB 09:43:59 27.3 dB 03:54:23 74.1 dB 75.3 dB 74.3 dB 76.2 dB 68.6 dB 80.4 dB
2019-06-24 97.3 dB 14:54:50 23.9 dB 03:07:08 74.9 dB 76.3 dB 74.5 dB 77.2 dB 69.6 dB 81.4 dB
2019-06-23 97.2 dB 11:09:14 26.3 dB 04:11:53 72.8 dB 74.0 dB 72.9 dB 75.0 dB 68.0 dB 79.2 dB
2019-06-22 101.3 dB 14:31:08 31.1 dB 04:04:16 73.7 dB 75.1 dB 73.0 dB 75.6 dB 68.6 dB 80.1 dB
2019-06-21 96.1 dB 18:09:02 26.1 dB 04:05:26 74.0 dB 75.3 dB 74.4 dB 76.1 dB 68.5 dB 80.4 dB
2019-06-20 92.1 dB 17:00:35 26.5 dB 03:57:11 74.0 dB 75.5 dB 73.6 dB 76.3 dB 67.4 dB 80.5 dB
2019-06-19 94.4 dB 00:33:51 27.0 dB 04:18:42 74.0 dB 75.4 dB 73.8 dB 76.1 dB 67.6 dB 80.4 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 81.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 76.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 30.1 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 67.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.