Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-12-02 89.7 dB 03:49:26 48.3 dB 00:17:04 72.2 dB 73.5 dB 0.0 dB 74.5 dB 66.7 dB 81.5 dB
2023-12-01 89.4 dB 11:30:45 33.3 dB 02:23:01 72.4 dB 73.9 dB 71.1 dB 74.7 dB 67.3 dB 0.0 dB
2023-11-30 94.3 dB 14:30:44 34.0 dB 00:33:52 33.9 dB 74.2 dB 71.2 dB 75.0 dB 67.4 dB 0.0 dB
2023-11-29 93.8 dB 09:41:43 31.8 dB 00:06:04 74.0 dB 75.6 dB 71.2 dB 76.9 dB 68.4 dB 0.0 dB
2023-11-28 88.6 dB 07:18:54 32.4 dB 02:25:41 36.2 dB 74.3 dB 74.2 dB 75.5 dB 66.5 dB 0.0 dB
2023-11-27 94.7 dB 11:48:04 34.0 dB 03:25:07 33.9 dB 73.6 dB 71.2 dB 74.3 dB 68.2 dB 0.0 dB
2023-11-26 96.2 dB 14:34:55 34.5 dB 02:26:26 34.1 dB 74.0 dB 71.2 dB 75.4 dB 67.6 dB 0.0 dB
2023-11-25 92.1 dB 12:06:18 31.6 dB 02:48:03 33.9 dB 77.2 dB 72.1 dB 78.0 dB 67.7 dB 0.0 dB
2023-11-24 94.0 dB 10:20:58 32.0 dB 02:03:59 35.1 dB 74.2 dB 71.8 dB 74.9 dB 66.3 dB 0.0 dB
2023-11-23 91.5 dB 00:06:20 31.9 dB 03:01:56 73.2 dB 74.7 dB 71.3 dB 75.8 dB 67.7 dB 0.0 dB
2023-11-22 90.8 dB 17:30:28 33.1 dB 01:31:58 34.4 dB 75.0 dB 71.3 dB 75.9 dB 67.2 dB 0.0 dB
2023-11-21 92.3 dB 15:27:13 34.6 dB 01:16:34 73.4 dB 75.0 dB 71.9 dB 75.9 dB 66.9 dB 0.0 dB
2023-11-20 93.2 dB 12:34:09 33.4 dB 03:37:41 72.6 dB 74.0 dB 71.3 dB 74.7 dB 67.9 dB 0.0 dB
2023-11-19 91.9 dB 13:04:27 37.4 dB 01:50:54 34.0 dB 73.1 dB 70.5 dB 73.9 dB 66.6 dB 0.0 dB
2023-11-18 95.5 dB 08:05:24 38.7 dB 01:31:11 34.8 dB 73.8 dB 71.1 dB 74.5 dB 67.6 dB 0.0 dB
2023-11-17 95.6 dB 16:34:30 33.1 dB 01:33:44 35.3 dB 76.6 dB 74.0 dB 78.0 dB 66.2 dB 0.0 dB
2023-11-16 92.6 dB 15:15:27 48.6 dB 01:09:30 34.5 dB 74.4 dB 72.2 dB 75.0 dB 68.2 dB 0.0 dB
2023-11-15 92.3 dB 13:48:51 47.8 dB 02:41:42 36.0 dB 75.5 dB 72.3 dB 76.8 dB 68.1 dB 0.0 dB
2023-11-14 96.8 dB 15:11:49 33.6 dB 02:20:44 73.2 dB 74.6 dB 71.9 dB 75.1 dB 67.7 dB 0.0 dB
2023-11-13 95.5 dB 15:24:57 33.1 dB 03:37:25 35.0 dB 74.8 dB 71.7 dB 75.6 dB 69.3 dB 0.0 dB
2023-11-12 95.7 dB 05:23:58 31.9 dB 04:39:38 73.4 dB 74.4 dB 73.8 dB 75.7 dB 69.3 dB 0.0 dB
2023-11-11 90.8 dB 15:02:28 47.8 dB 04:55:09 34.6 dB 75.1 dB 71.7 dB 76.0 dB 67.7 dB 0.0 dB
2023-11-10 92.0 dB 02:53:22 33.5 dB 02:25:00 35.2 dB 74.9 dB 73.6 dB 75.7 dB 67.7 dB 0.0 dB
2023-11-09 95.3 dB 07:10:04 31.2 dB 02:02:55 73.4 dB 74.9 dB 72.1 dB 75.4 dB 68.3 dB 0.0 dB
2023-11-08 93.7 dB 16:14:25 48.2 dB 03:01:24 35.8 dB 77.0 dB 73.3 dB 78.2 dB 67.8 dB 0.0 dB
2023-11-07 94.5 dB 11:31:08 48.5 dB 03:00:48 34.9 dB 74.4 dB 72.2 dB 75.1 dB 67.5 dB 0.0 dB
2023-11-06 91.0 dB 08:50:09 47.8 dB 01:16:09 33.8 dB 74.4 dB 71.9 dB 75.1 dB 68.6 dB 0.0 dB
2023-11-05 99.3 dB 14:49:11 48.6 dB 01:09:58 35.3 dB 73.7 dB 71.8 dB 74.5 dB 67.4 dB 0.0 dB
2023-11-04 93.5 dB 00:48:15 47.8 dB 03:00:11 34.6 dB 76.3 dB 70.9 dB 77.4 dB 69.3 dB 0.0 dB
2023-11-03 94.8 dB 13:00:07 48.0 dB 00:40:18 36.3 dB 74.8 dB 74.3 dB 75.6 dB 67.6 dB 0.0 dB
2023-11-02 91.8 dB 09:00:57 47.7 dB 04:52:52 35.0 dB 74.9 dB 71.9 dB 75.8 dB 67.5 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 81.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.5 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 89.7 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 48.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 66.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.