Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-02-21 92.9 dB 16:40:48 26.0 dB 02:07:16 74.2 dB 75.7 dB 74.8 dB 76.4 dB 65.6 dB 80.6 dB
2019-02-20 100.7 dB 14:21:57 27.6 dB 04:09:09 74.2 dB 75.8 dB 73.1 dB 76.7 dB 68.0 dB 80.7 dB
2019-02-19 92.1 dB 03:54:31 28.3 dB 02:30:39 74.1 dB 75.7 dB 73.5 dB 76.5 dB 68.5 dB 80.6 dB
2019-02-18 91.0 dB 06:50:26 28.1 dB 02:56:21 74.3 dB 75.7 dB 73.7 dB 76.6 dB 68.7 dB 80.7 dB
2019-02-17 91.9 dB 12:38:59 26.7 dB 04:21:49 73.6 dB 75.0 dB 73.5 dB 76.1 dB 67.3 dB 80.0 dB
2019-02-16 93.8 dB 11:35:02 25.7 dB 02:47:12 74.2 dB 75.8 dB 73.4 dB 76.7 dB 67.6 dB 80.7 dB
2019-02-15 92.0 dB 15:27:20 26.1 dB 02:57:38 74.5 dB 76.3 dB 73.8 dB 77.2 dB 66.2 dB 81.0 dB
2019-02-14 92.6 dB 11:50:08 26.7 dB 00:33:29 73.9 dB 75.6 dB 73.2 dB 76.3 dB 66.8 dB 80.4 dB
2019-02-13 96.0 dB 13:33:36 27.6 dB 04:50:04 74.1 dB 75.9 dB 73.1 dB 76.5 dB 66.1 dB 80.6 dB
2019-02-12 98.3 dB 14:21:10 27.0 dB 03:03:12 74.1 dB 75.7 dB 73.4 dB 76.4 dB 67.6 dB 80.6 dB
2019-02-11 96.3 dB 14:23:18 26.3 dB 00:04:01 74.1 dB 75.7 dB 73.7 dB 76.4 dB 67.5 dB 80.6 dB
2019-02-10 91.8 dB 10:59:41 28.2 dB 03:50:57 73.4 dB 74.9 dB 72.9 dB 75.8 dB 67.7 dB 79.9 dB
2019-02-09 98.8 dB 02:49:57 23.6 dB 01:03:09 74.0 dB 75.7 dB 73.0 dB 76.6 dB 68.2 dB 80.5 dB
2019-02-08 99.1 dB 17:32:28 26.6 dB 03:20:50 74.2 dB 75.9 dB 73.4 dB 76.8 dB 67.4 dB 80.7 dB
2019-02-07 93.6 dB 13:24:30 27.8 dB 03:39:30 73.9 dB 75.4 dB 73.9 dB 76.3 dB 67.9 dB 80.4 dB
2019-02-06 92.9 dB 13:31:38 25.1 dB 02:29:49 73.9 dB 75.5 dB 73.8 dB 76.2 dB 66.4 dB 80.4 dB
2019-02-05 92.7 dB 10:35:27 30.2 dB 03:54:34 73.9 dB 75.6 dB 73.1 dB 76.4 dB 67.5 dB 80.4 dB
2019-02-04 93.6 dB 05:38:48 25.2 dB 03:57:09 73.9 dB 75.4 dB 72.9 dB 76.1 dB 67.6 dB 80.3 dB
2019-02-03 94.6 dB 13:53:51 27.8 dB 02:36:56 72.8 dB 74.4 dB 71.4 dB 75.4 dB 67.0 dB 79.3 dB
2019-02-02 92.0 dB 10:35:43 26.5 dB 04:10:38 73.7 dB 75.4 dB 72.6 dB 76.4 dB 66.6 dB 80.2 dB
2019-02-01 94.2 dB 03:10:50 25.0 dB 03:55:56 73.9 dB 75.5 dB 73.0 dB 76.3 dB 67.1 dB 80.4 dB
2019-01-31 95.3 dB 08:09:05 27.3 dB 03:32:47 74.3 dB 76.0 dB 74.0 dB 76.8 dB 66.5 dB 80.8 dB
2019-01-30 93.8 dB 07:00:42 27.4 dB 03:05:30 74.2 dB 75.7 dB 74.1 dB 76.7 dB 68.0 dB 80.7 dB
2019-01-29 93.0 dB 03:16:24 26.0 dB 03:33:37 74.9 dB 76.5 dB 74.5 dB 77.3 dB 68.0 dB 81.4 dB
2019-01-28 92.4 dB 00:49:39 28.9 dB 03:56:31 74.0 dB 75.6 dB 73.2 dB 76.6 dB 66.9 dB 80.5 dB
2019-01-27 93.4 dB 12:40:14 28.4 dB 02:46:37 73.2 dB 74.9 dB 72.3 dB 75.9 dB 66.8 dB 79.7 dB
2019-01-26 91.1 dB 13:15:29 35.5 dB 04:32:28 74.0 dB 75.8 dB 72.6 dB 76.8 dB 65.4 dB 80.5 dB
2019-01-25 92.3 dB 13:41:51 26.5 dB 01:55:40 75.0 dB 76.8 dB 74.7 dB 77.7 dB 66.5 dB 81.6 dB
2019-01-24 95.2 dB 04:18:17 26.2 dB 03:31:15 74.0 dB 75.7 dB 73.1 dB 76.5 dB 66.8 dB 80.5 dB
2019-01-23 91.3 dB 15:40:42 26.0 dB 03:50:35 74.1 dB 75.7 dB 73.5 dB 76.7 dB 66.9 dB 80.6 dB
2019-01-22 91.2 dB 17:10:57 24.9 dB 02:38:34 73.9 dB 75.6 dB 73.0 dB 76.6 dB 66.9 dB 80.5 dB
2019-01-21 94.7 dB 12:06:00 25.0 dB 02:58:13 73.8 dB 75.4 dB 73.0 dB 76.2 dB 67.1 dB 80.3 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 80.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 75.7 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 74.8 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.9 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 26.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 76.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 65.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.