Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-12-16 90.5 dB 01:31:59 29.6 dB 04:24:59 70.2 dB 73.0 dB 0.0 dB 73.1 dB 64.9 dB 79.6 dB
2018-12-15 94.8 dB 09:58:00 27.6 dB 04:17:23 74.7 dB 76.3 dB 74.0 dB 77.0 dB 69.5 dB 81.2 dB
2018-12-14 91.8 dB 12:59:02 27.8 dB 01:42:49 75.3 dB 77.0 dB 74.5 dB 77.9 dB 68.2 dB 81.8 dB
2018-12-13 94.0 dB 07:30:58 27.3 dB 02:05:36 74.1 dB 75.8 dB 73.6 dB 76.6 dB 66.8 dB 80.6 dB
2018-12-12 90.9 dB 05:05:48 24.7 dB 02:30:17 74.3 dB 75.8 dB 73.8 dB 76.8 dB 68.7 dB 80.7 dB
2018-12-11 93.2 dB 03:29:02 26.9 dB 03:16:23 74.2 dB 75.7 dB 73.6 dB 76.3 dB 68.1 dB 80.6 dB
2018-12-10 93.3 dB 00:15:05 23.8 dB 03:49:35 74.8 dB 76.5 dB 74.0 dB 77.5 dB 67.4 dB 81.3 dB
2018-12-09 91.3 dB 18:10:25 27.4 dB 04:05:15 73.8 dB 75.3 dB 72.9 dB 76.3 dB 68.8 dB 80.3 dB
2018-12-08 98.1 dB 13:38:45 27.1 dB 03:50:55 74.5 dB 76.1 dB 74.3 dB 76.9 dB 67.4 dB 81.0 dB
2018-12-07 92.0 dB 02:10:18 28.6 dB 00:50:22 74.7 dB 76.3 dB 74.0 dB 77.2 dB 68.0 dB 81.1 dB
2018-12-06 91.9 dB 15:27:02 32.0 dB 04:10:42 74.3 dB 75.9 dB 73.5 dB 76.5 dB 67.1 dB 80.8 dB
2018-12-05 91.3 dB 09:15:07 30.8 dB 02:00:04 74.7 dB 76.3 dB 73.3 dB 77.1 dB 69.5 dB 81.2 dB
2018-12-04 92.6 dB 11:28:40 23.6 dB 03:28:57 74.5 dB 76.3 dB 73.4 dB 77.3 dB 66.2 dB 81.0 dB
2018-12-03 93.3 dB 11:06:23 28.2 dB 04:47:18 73.9 dB 75.9 dB 71.3 dB 76.9 dB 67.1 dB 80.5 dB
2018-12-02 96.7 dB 14:58:24 25.0 dB 03:10:19 73.7 dB 75.4 dB 72.9 dB 76.5 dB 67.0 dB 80.2 dB
2018-12-01 92.1 dB 11:08:59 29.6 dB 00:50:00 74.3 dB 76.0 dB 73.1 dB 76.9 dB 68.0 dB 80.8 dB
2018-11-30 94.9 dB 10:20:23 25.8 dB 03:53:34 74.6 dB 76.2 dB 74.0 dB 77.0 dB 67.3 dB 81.1 dB
2018-11-29 91.3 dB 15:49:57 27.1 dB 02:31:40 74.2 dB 76.0 dB 73.4 dB 76.8 dB 66.6 dB 80.7 dB
2018-11-28 93.0 dB 03:30:56 27.8 dB 00:30:34 75.3 dB 77.2 dB 73.5 dB 77.9 dB 69.2 dB 81.9 dB
2018-11-27 98.0 dB 17:01:17 23.6 dB 04:17:07 75.2 dB 76.9 dB 74.0 dB 77.7 dB 68.6 dB 81.7 dB
2018-11-26 93.8 dB 13:57:47 27.1 dB 00:55:24 74.3 dB 75.9 dB 73.3 dB 76.7 dB 68.0 dB 80.8 dB
2018-11-25 93.8 dB 11:51:30 25.7 dB 04:28:51 73.9 dB 75.5 dB 72.9 dB 76.6 dB 67.4 dB 80.3 dB
2018-11-24 96.8 dB 13:27:40 24.1 dB 01:47:29 74.4 dB 76.1 dB 73.3 dB 77.0 dB 68.1 dB 80.8 dB
2018-11-23 96.5 dB 12:12:57 23.9 dB 02:52:10 74.8 dB 76.4 dB 74.2 dB 77.0 dB 68.1 dB 81.3 dB
2018-11-22 91.5 dB 12:32:25 26.5 dB 02:33:58 74.2 dB 76.0 dB 73.3 dB 77.0 dB 66.3 dB 80.8 dB
2018-11-21 101.6 dB 14:00:32 25.8 dB 03:30:44 75.6 dB 77.5 dB 74.0 dB 78.5 dB 68.5 dB 82.1 dB
2018-11-20 96.1 dB 17:03:46 25.6 dB 01:54:02 75.0 dB 76.8 dB 73.7 dB 77.6 dB 68.0 dB 81.6 dB
2018-11-19 91.5 dB 14:51:43 27.4 dB 02:42:09 74.9 dB 76.5 dB 73.5 dB 77.2 dB 69.0 dB 81.4 dB
2018-11-18 96.0 dB 13:23:37 27.3 dB 02:52:29 74.2 dB 75.7 dB 73.7 dB 76.6 dB 68.0 dB 80.6 dB
2018-11-17 98.0 dB 18:24:03 24.8 dB 03:12:28 74.7 dB 76.4 dB 73.7 dB 77.1 dB 68.2 dB 81.2 dB
2018-11-16 91.2 dB 14:17:42 26.2 dB 04:09:42 74.7 dB 76.4 dB 74.3 dB 77.2 dB 67.2 dB 81.2 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 4067: I-8, Калотина-София, км 41+176


Дневни показатели:  L24 = 79.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 70.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 29.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 73.1 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 64.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.