Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-07-19 91.5 dB 02:03:20 29.6 dB 05:05:55 71.4 dB 75.0 dB 0.0 dB 75.3 dB 64.5 dB 80.8 dB
2019-07-18 95.2 dB 13:02:14 32.1 dB 04:23:34 74.3 dB 76.0 dB 74.2 dB 76.6 dB 65.8 dB 80.8 dB
2019-07-17 95.4 dB 09:34:39 28.9 dB 04:48:09 74.0 dB 75.7 dB 73.6 dB 76.3 dB 65.8 dB 80.4 dB
2019-07-16 94.1 dB 14:46:21 31.7 dB 05:05:47 74.0 dB 75.7 dB 74.1 dB 76.3 dB 65.5 dB 80.5 dB
2019-07-15 97.6 dB 11:32:03 28.2 dB 04:39:19 74.5 dB 76.3 dB 73.9 dB 76.8 dB 66.3 dB 81.0 dB
2019-07-14 87.6 dB 15:30:16 32.4 dB 04:38:46 75.5 dB 77.5 dB 74.1 dB 79.0 dB 67.7 dB 82.1 dB
2019-07-13 95.9 dB 18:16:16 31.3 dB 04:38:15 75.1 dB 76.7 dB 75.2 dB 77.6 dB 67.5 dB 81.6 dB
2019-07-12 92.8 dB 11:16:10 29.8 dB 03:00:58 74.6 dB 76.1 dB 75.8 dB 76.9 dB 65.6 dB 81.1 dB
2019-07-11 100.8 dB 15:33:55 27.8 dB 05:07:43 74.3 dB 76.1 dB 74.0 dB 76.7 dB 66.3 dB 80.8 dB
2019-07-10 94.9 dB 17:30:24 26.5 dB 04:54:09 74.0 dB 76.0 dB 72.7 dB 76.8 dB 65.4 dB 80.6 dB
2019-07-09 90.1 dB 16:31:04 26.6 dB 04:43:40 73.7 dB 75.4 dB 73.2 dB 76.0 dB 65.3 dB 80.2 dB
2019-07-08 90.7 dB 08:47:03 27.1 dB 04:07:29 74.1 dB 75.8 dB 73.0 dB 76.3 dB 66.5 dB 80.5 dB
2019-07-07 95.6 dB 17:32:19 34.0 dB 03:41:16 75.5 dB 77.2 dB 75.3 dB 78.3 dB 68.5 dB 82.0 dB
2019-07-06 101.8 dB 10:48:40 30.8 dB 04:40:44 74.8 dB 76.4 dB 75.2 dB 77.2 dB 67.2 dB 81.3 dB
2019-07-05 94.3 dB 15:09:38 28.3 dB 03:48:34 74.4 dB 76.1 dB 74.6 dB 76.8 dB 65.9 dB 80.9 dB
2019-07-04 97.5 dB 18:25:30 29.2 dB 04:18:38 73.9 dB 75.7 dB 73.6 dB 76.3 dB 65.1 dB 80.3 dB
2019-07-03 102.0 dB 14:32:01 27.5 dB 04:02:56 73.9 dB 75.6 dB 73.9 dB 76.1 dB 65.1 dB 80.4 dB
2019-07-02 94.7 dB 17:19:27 25.9 dB 04:15:47 73.8 dB 75.6 dB 73.3 dB 76.2 dB 66.2 dB 80.3 dB
2019-07-01 92.8 dB 10:11:50 36.0 dB 03:58:39 74.7 dB 76.3 dB 73.8 dB 76.8 dB 68.4 dB 81.2 dB
2019-06-30 98.2 dB 17:36:34 28.1 dB 04:06:08 75.6 dB 77.3 dB 75.7 dB 78.4 dB 67.9 dB 82.1 dB
2019-06-29 100.3 dB 04:55:58 37.6 dB 04:15:37 74.6 dB 76.2 dB 74.6 dB 77.0 dB 67.0 dB 81.1 dB
2019-06-28 92.0 dB 08:46:24 28.1 dB 02:26:17 74.2 dB 75.9 dB 74.4 dB 76.5 dB 66.1 dB 80.7 dB
2019-06-27 93.8 dB 07:57:30 27.2 dB 04:02:17 73.4 dB 75.2 dB 73.1 dB 75.7 dB 63.4 dB 79.8 dB
2019-06-26 96.0 dB 13:48:21 29.6 dB 02:01:53 73.4 dB 75.4 dB 72.5 dB 76.0 dB 63.8 dB 80.0 dB
2019-06-25 91.4 dB 08:56:53 27.9 dB 02:48:31 73.3 dB 75.2 dB 72.3 dB 75.9 dB 64.4 dB 79.8 dB
2019-06-24 94.9 dB 15:20:09 29.4 dB 04:01:43 73.6 dB 75.4 dB 72.9 dB 76.0 dB 65.4 dB 80.2 dB
2019-06-23 97.2 dB 18:20:14 28.4 dB 02:45:19 75.2 dB 76.7 dB 76.3 dB 78.0 dB 67.4 dB 81.7 dB
2019-06-22 99.0 dB 14:34:30 27.1 dB 02:14:37 74.1 dB 75.8 dB 74.1 dB 76.4 dB 65.5 dB 80.6 dB
2019-06-21 97.7 dB 18:11:57 26.7 dB 02:24:42 74.1 dB 75.8 dB 74.0 dB 76.4 dB 64.5 dB 80.5 dB
2019-06-20 98.6 dB 17:27:11 27.4 dB 04:04:37 73.4 dB 75.1 dB 73.6 dB 75.7 dB 63.9 dB 79.9 dB
2019-06-19 97.3 dB 16:24:27 27.4 dB 02:21:55 73.0 dB 74.7 dB 73.1 dB 75.5 dB 63.7 dB 79.5 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 80.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.4 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 75.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 91.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 29.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.3 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 64.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.