Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-07-20 93.2 dB 14:53:47 33.0 dB 04:46:25 74.7 dB 76.3 dB 74.5 dB 76.9 dB 67.2 dB 81.2 dB
2018-07-19 93.2 dB 17:01:07 33.1 dB 05:10:01 74.2 dB 75.9 dB 73.7 dB 76.6 dB 64.5 dB 80.6 dB
2018-07-18 99.3 dB 16:25:44 33.4 dB 05:22:50 74.2 dB 75.9 dB 73.7 dB 76.5 dB 65.4 dB 80.7 dB
2018-07-17 95.5 dB 17:01:46 31.3 dB 04:14:21 74.0 dB 75.8 dB 73.1 dB 76.4 dB 66.3 dB 80.5 dB
2018-07-16 93.3 dB 06:29:57 32.8 dB 05:00:50 74.6 dB 76.2 dB 74.1 dB 76.8 dB 65.5 dB 81.0 dB
2018-07-15 100.5 dB 08:24:04 34.4 dB 04:01:23 75.6 dB 77.4 dB 74.7 dB 78.4 dB 68.0 dB 82.1 dB
2018-07-14 96.0 dB 16:00:20 30.1 dB 05:09:47 74.9 dB 76.6 dB 74.7 dB 77.3 dB 68.4 dB 81.4 dB
2018-07-13 93.0 dB 14:57:14 27.3 dB 04:12:40 74.5 dB 76.1 dB 74.3 dB 77.0 dB 67.3 dB 80.9 dB
2018-07-12 105.0 dB 16:04:49 27.3 dB 04:21:50 74.2 dB 76.0 dB 74.0 dB 76.5 dB 65.2 dB 80.7 dB
2018-07-11 95.8 dB 15:03:39 27.5 dB 03:37:30 73.9 dB 75.6 dB 73.7 dB 76.2 dB 65.3 dB 80.4 dB
2018-07-10 95.2 dB 18:10:53 24.7 dB 04:33:46 74.1 dB 76.0 dB 73.0 dB 76.7 dB 65.5 dB 80.6 dB
2018-07-09 99.7 dB 18:10:27 26.5 dB 04:23:00 74.1 dB 75.9 dB 73.2 dB 76.5 dB 66.5 dB 80.6 dB
2018-07-08 96.6 dB 12:53:11 30.9 dB 03:18:20 75.1 dB 76.8 dB 74.8 dB 77.9 dB 67.6 dB 81.6 dB
2018-07-07 94.6 dB 13:56:35 24.8 dB 03:30:29 74.6 dB 76.3 dB 74.3 dB 77.1 dB 66.8 dB 81.1 dB
2018-07-06 95.1 dB 09:20:31 28.1 dB 03:28:26 74.4 dB 75.9 dB 74.9 dB 76.7 dB 67.0 dB 80.9 dB
2018-07-05 96.1 dB 18:53:02 24.0 dB 03:36:06 74.1 dB 76.0 dB 73.5 dB 76.6 dB 65.5 dB 80.6 dB
2018-07-04 96.6 dB 09:56:31 27.9 dB 04:16:58 73.9 dB 75.7 dB 73.4 dB 76.8 dB 64.4 dB 80.4 dB
2018-07-03 95.9 dB 14:34:13 25.2 dB 03:42:54 73.6 dB 75.3 dB 73.3 dB 76.0 dB 65.0 dB 80.1 dB
2018-07-02 95.8 dB 07:48:27 26.7 dB 02:45:18 74.1 dB 75.9 dB 73.1 dB 76.5 dB 65.5 dB 80.6 dB
2018-07-01 101.9 dB 17:14:23 33.1 dB 02:43:11 75.0 dB 76.6 dB 74.8 dB 77.7 dB 68.2 dB 81.5 dB
2018-06-30 89.4 dB 10:12:59 30.6 dB 02:56:17 74.2 dB 76.0 dB 73.6 dB 76.9 dB 67.3 dB 80.7 dB
2018-06-29 100.2 dB 16:23:19 28.4 dB 02:26:27 74.2 dB 75.8 dB 74.8 dB 76.5 dB 65.9 dB 80.7 dB
2018-06-28 97.0 dB 14:51:18 36.0 dB 04:30:29 73.6 dB 75.5 dB 72.6 dB 76.3 dB 63.5 dB 80.1 dB
2018-06-27 110.1 dB 01:32:04 32.9 dB 05:40:20 74.4 dB 75.7 dB 72.6 dB 76.6 dB 64.4 dB 80.8 dB
2018-06-26 92.5 dB 16:05:12 38.9 dB 04:19:05 73.3 dB 75.2 dB 72.2 dB 75.9 dB 63.7 dB 79.8 dB
2018-06-25 95.4 dB 17:47:07 27.8 dB 03:36:51 73.6 dB 75.5 dB 72.4 dB 76.0 dB 64.2 dB 80.1 dB
2018-06-24 92.9 dB 17:23:08 28.5 dB 04:55:16 74.7 dB 76.7 dB 73.2 dB 78.1 dB 66.5 dB 81.3 dB
2018-06-23 98.0 dB 07:19:19 28.0 dB 02:13:59 74.0 dB 75.8 dB 73.3 dB 76.8 dB 67.0 dB 80.5 dB
2018-06-22 98.8 dB 18:22:08 26.3 dB 04:14:44 73.9 dB 75.5 dB 74.0 dB 76.2 dB 64.9 dB 80.3 dB
2018-06-21 93.2 dB 12:24:08 29.4 dB 03:41:51 73.0 dB 74.9 dB 72.4 dB 75.5 dB 63.6 dB 79.5 dB
2018-06-20 97.6 dB 16:48:53 29.3 dB 01:39:40 73.0 dB 74.8 dB 72.4 dB 75.4 dB 62.7 dB 79.5 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 81.2 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 74.7 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 76.3 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 74.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 93.2 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 33.0 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 76.9 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 67.2 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.