Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-04-24 98.8 dB 16:41:31 24.3 dB 04:00:42 72.2 dB 74.0 dB 70.3 dB 74.8 dB 57.5 dB 78.6 dB
2018-04-23 101.6 dB 16:45:58 27.1 dB 04:47:12 71.7 dB 73.9 dB 68.7 dB 74.7 dB 54.7 dB 78.4 dB
2018-04-22 96.8 dB 17:55:14 29.4 dB 02:41:15 70.8 dB 73.0 dB 69.5 dB 74.1 dB 55.6 dB 77.4 dB
2018-04-21 102.3 dB 14:10:27 30.6 dB 04:08:02 71.6 dB 73.9 dB 69.5 dB 74.4 dB 56.9 dB 78.2 dB
2018-04-20 95.0 dB 16:04:41 24.6 dB 05:06:19 72.1 dB 74.5 dB 69.0 dB 75.3 dB 52.9 dB 78.8 dB
2018-04-19 104.3 dB 16:43:17 29.0 dB 04:03:05 71.6 dB 74.0 dB 68.1 dB 74.6 dB 52.4 dB 78.3 dB
2018-04-18 101.9 dB 16:21:12 32.0 dB 05:40:48 71.8 dB 74.0 dB 69.4 dB 74.7 dB 45.5 dB 78.4 dB
2018-04-17 90.5 dB 10:38:17 30.3 dB 05:11:42 71.5 dB 73.9 dB 67.6 dB 74.8 dB 44.0 dB 78.2 dB
2018-04-16 96.0 dB 16:42:24 23.1 dB 02:21:35 71.3 dB 73.7 dB 68.1 dB 74.8 dB 52.0 dB 78.0 dB
2018-04-15 100.2 dB 13:00:49 22.8 dB 03:12:15 70.1 dB 72.2 dB 69.0 dB 73.2 dB 51.8 dB 76.7 dB
2018-04-14 96.1 dB 09:38:57 22.4 dB 04:45:57 71.2 dB 73.6 dB 68.2 dB 74.3 dB 52.6 dB 77.9 dB
2018-04-13 98.0 dB 16:39:33 22.7 dB 04:20:41 71.7 dB 74.2 dB 68.7 dB 75.1 dB 44.1 dB 78.5 dB
2018-04-12 103.0 dB 16:39:14 22.3 dB 03:11:55 71.7 dB 74.1 dB 68.7 dB 74.7 dB 50.8 dB 78.4 dB
2018-04-11 98.5 dB 16:36:03 22.6 dB 02:11:14 71.4 dB 74.0 dB 66.8 dB 74.9 dB 35.6 dB 78.2 dB
2018-04-10 103.3 dB 16:39:22 26.1 dB 02:30:08 71.5 dB 73.9 dB 68.2 dB 74.6 dB 54.2 dB 78.2 dB
2018-04-09 96.0 dB 15:32:15 28.5 dB 03:15:22 71.4 dB 73.4 dB 68.8 dB 74.4 dB 52.1 dB 78.0 dB
2018-04-08 92.4 dB 12:33:23 33.7 dB 01:05:18 69.8 dB 71.6 dB 68.2 dB 73.4 dB 56.7 dB 76.4 dB
2018-04-07 103.2 dB 11:36:21 33.5 dB 03:38:18 70.4 dB 72.4 dB 68.8 dB 73.2 dB 55.0 dB 77.0 dB
2018-04-06 96.0 dB 15:05:03 25.2 dB 03:23:33 71.0 dB 73.2 dB 69.4 dB 74.1 dB 55.9 dB 77.7 dB
2018-04-05 96.5 dB 17:16:19 27.9 dB 04:05:36 71.7 dB 73.9 dB 69.3 dB 74.7 dB 53.4 dB 78.3 dB
2018-04-04 97.7 dB 16:29:35 25.6 dB 03:09:42 71.4 dB 73.7 dB 68.3 dB 74.5 dB 53.3 dB 78.1 dB
2018-04-03 94.7 dB 13:11:50 24.4 dB 02:36:28 71.5 dB 73.8 dB 67.2 dB 74.7 dB 55.3 dB 78.2 dB
2018-04-02 89.8 dB 09:20:55 28.9 dB 04:51:24 71.1 dB 73.4 dB 66.7 dB 74.2 dB 58.5 dB 77.8 dB
2018-04-01 97.0 dB 13:47:48 27.2 dB 06:01:24 69.6 dB 71.9 dB 67.4 dB 73.1 dB 54.4 dB 76.2 dB
2018-03-31 94.7 dB 09:52:50 30.2 dB 03:11:17 70.6 dB 72.7 dB 68.0 dB 73.6 dB 58.2 dB 77.2 dB
2018-03-30 101.2 dB 12:57:09 32.8 dB 00:27:09 71.7 dB 73.9 dB 69.6 dB 74.7 dB 49.7 dB 78.2 dB
2018-03-29 87.9 dB 16:14:25 34.7 dB 05:25:14 71.3 dB 73.6 dB 69.1 dB 74.5 dB 54.4 dB 78.0 dB
2018-03-28 89.8 dB 13:06:07 29.3 dB 06:21:50 71.8 dB 74.3 dB 67.8 dB 75.3 dB 44.2 dB 78.6 dB
2018-03-27 91.7 dB 07:03:37 35.3 dB 05:57:19 71.3 dB 73.8 dB 66.9 dB 74.8 dB 44.6 dB 78.1 dB
2018-03-26 90.1 dB 13:31:12 29.9 dB 02:56:35 71.3 dB 73.9 dB 66.4 dB 75.0 dB 50.0 dB 78.1 dB
2018-03-25 88.6 dB 16:29:30 35.0 dB 05:36:33 69.4 dB 71.2 dB 68.6 dB 72.6 dB 49.1 dB 75.9 dB
2018-03-24 89.7 dB 05:45:32 31.7 dB 04:56:21 69.4 dB 71.8 dB 65.7 dB 72.7 dB 42.3 dB 76.1 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 78.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 70.3 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 98.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.3 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 57.5 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.