Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2022-01-29 0.0 dB 00:00:00 0.0 dB 00:00:00 56.2 dB 0.0 dB 0.0 dB 60.5 dB 29.3 dB 0.0 dB
2022-01-28 99.4 dB 15:44:16 24.9 dB 00:04:23 70.6 dB 73.2 dB 65.6 dB 74.0 dB 36.0 dB 0.0 dB
2022-01-27 88.9 dB 13:56:19 26.0 dB 05:49:36 70.2 dB 72.8 dB 65.0 dB 73.8 dB 45.8 dB 0.0 dB
2022-01-26 89.0 dB 07:37:02 29.4 dB 17:32:35 28.9 dB 72.5 dB 64.4 dB 73.4 dB 35.1 dB 0.0 dB
2022-01-25 87.3 dB 13:44:31 28.0 dB 01:22:43 69.7 dB 72.3 dB 64.1 dB 73.3 dB 43.8 dB 0.0 dB
2022-01-24 89.1 dB 15:23:45 30.6 dB 00:10:23 69.8 dB 72.5 dB 64.1 dB 73.5 dB 44.3 dB 0.0 dB
2022-01-23 88.9 dB 10:50:26 28.9 dB 01:48:26 67.6 dB 70.2 dB 64.4 dB 71.5 dB 38.6 dB 0.0 dB
2022-01-22 88.4 dB 09:40:14 27.1 dB 18:17:30 30.3 dB 71.3 dB 65.1 dB 72.4 dB 50.9 dB 0.0 dB
2022-01-21 93.2 dB 14:00:45 24.4 dB 03:51:48 31.8 dB 74.1 dB 65.7 dB 75.2 dB 37.0 dB 0.0 dB
2022-01-20 93.9 dB 13:52:40 25.9 dB 00:27:00 31.2 dB 73.2 dB 65.2 dB 74.2 dB 36.5 dB 0.0 dB
2022-01-19 92.2 dB 17:20:13 28.8 dB 04:52:33 70.5 dB 73.2 dB 65.2 dB 74.0 dB 38.4 dB 0.0 dB
2022-01-18 92.6 dB 08:00:05 31.5 dB 05:17:14 28.0 dB 73.1 dB 65.0 dB 74.0 dB 50.4 dB 0.0 dB
2022-01-17 90.7 dB 10:46:30 25.8 dB 04:36:40 30.7 dB 73.0 dB 64.7 dB 74.0 dB 39.1 dB 0.0 dB
2022-01-16 91.3 dB 15:29:51 28.8 dB 04:41:24 29.0 dB 70.7 dB 65.3 dB 72.3 dB 44.6 dB 0.0 dB
2022-01-15 91.5 dB 15:07:25 24.3 dB 03:08:24 30.6 dB 71.8 dB 64.1 dB 72.9 dB 43.9 dB 0.0 dB
2022-01-14 89.1 dB 14:26:44 29.2 dB 03:32:01 30.7 dB 73.0 dB 65.9 dB 73.9 dB 39.4 dB 0.0 dB
2022-01-13 89.6 dB 10:29:31 31.1 dB 04:33:56 69.9 dB 72.5 dB 65.5 dB 73.5 dB 44.6 dB 0.0 dB
2022-01-12 91.9 dB 10:19:15 39.8 dB 12:20:40 70.0 dB 72.4 dB 64.1 dB 73.4 dB 60.1 dB 0.0 dB
2022-01-11 97.5 dB 09:48:35 42.9 dB 18:06:39 31.7 dB 74.8 dB 67.1 dB 77.0 dB 66.2 dB 0.0 dB
2022-01-10 88.8 dB 12:55:10 28.6 dB 02:34:55 72.0 dB 73.7 dB 72.5 dB 75.1 dB 42.0 dB 0.0 dB
2022-01-09 87.3 dB 16:06:32 25.5 dB 02:13:37 30.6 dB 70.2 dB 65.1 dB 71.6 dB 41.8 dB 0.0 dB
2022-01-08 90.8 dB 16:45:47 35.9 dB 18:04:57 30.7 dB 71.8 dB 65.1 dB 73.0 dB 54.0 dB 0.0 dB
2022-01-07 89.5 dB 16:23:36 22.7 dB 01:25:11 30.1 dB 73.3 dB 66.6 dB 74.3 dB 52.7 dB 0.0 dB
2022-01-06 91.0 dB 10:56:55 24.9 dB 01:52:55 70.1 dB 72.8 dB 64.9 dB 73.6 dB 38.9 dB 0.0 dB
2022-01-05 90.8 dB 10:37:22 22.0 dB 02:06:59 29.7 dB 73.1 dB 64.6 dB 74.1 dB 36.2 dB 0.0 dB
2022-01-04 91.9 dB 09:43:13 27.4 dB 01:09:28 28.7 dB 72.7 dB 65.7 dB 73.7 dB 39.7 dB 0.0 dB
2022-01-03 92.9 dB 15:33:35 25.4 dB 03:58:31 69.1 dB 71.7 dB 65.0 dB 72.8 dB 40.8 dB 0.0 dB
2022-01-02 90.2 dB 14:06:51 23.4 dB 02:45:52 69.4 dB 71.9 dB 66.0 dB 73.7 dB 37.1 dB 0.0 dB
2022-01-01 96.7 dB 16:03:50 25.7 dB 00:51:07 67.4 dB 69.6 dB 64.8 dB 71.6 dB 55.6 dB 0.0 dB
2021-12-31 94.5 dB 14:24:44 29.1 dB 07:46:25 31.5 dB 71.5 dB 64.1 dB 72.7 dB 53.8 dB 0.0 dB
2021-12-30 89.3 dB 08:04:46 38.4 dB 18:26:55 28.1 dB 73.3 dB 66.9 dB 74.5 dB 52.6 dB 0.0 dB
2021-12-29 89.5 dB 14:13:35 34.0 dB 00:08:34 71.2 dB 73.8 dB 66.2 dB 74.8 dB 55.0 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = N/A dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 56.2 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = N/A dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = N/A dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = N/A dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 60.5 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 29.3 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.