Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-12-16 85.8 dB 08:10:14 30.5 dB 05:08:00 64.1 dB 69.1 dB 0.0 dB 69.7 dB 38.1 dB 73.5 dB
2018-12-15 90.0 dB 16:38:41 28.5 dB 05:59:22 69.8 dB 72.3 dB 64.8 dB 73.3 dB 56.4 dB 76.5 dB
2018-12-14 92.1 dB 14:07:22 24.5 dB 01:20:16 71.4 dB 73.7 dB 66.5 dB 74.7 dB 56.5 dB 78.1 dB
2018-12-13 90.6 dB 11:24:28 25.7 dB 02:09:14 70.7 dB 73.4 dB 65.7 dB 74.4 dB 37.8 dB 77.5 dB
2018-12-12 88.8 dB 15:13:12 27.4 dB 00:43:16 71.0 dB 73.6 dB 64.8 dB 74.6 dB 54.9 dB 77.8 dB
2018-12-11 90.8 dB 12:38:12 25.9 dB 00:31:17 70.7 dB 73.2 dB 66.5 dB 74.1 dB 45.4 dB 77.4 dB
2018-12-10 88.8 dB 16:29:59 25.3 dB 02:24:14 70.4 dB 72.9 dB 67.9 dB 74.0 dB 46.5 dB 77.2 dB
2018-12-09 87.3 dB 13:31:27 24.7 dB 01:01:17 69.0 dB 71.5 dB 65.8 dB 72.9 dB 52.4 dB 75.8 dB
2018-12-08 89.1 dB 07:14:15 25.9 dB 04:20:53 70.5 dB 72.3 dB 70.2 dB 73.6 dB 54.6 dB 77.0 dB
2018-12-07 89.1 dB 12:24:08 28.2 dB 06:20:48 71.0 dB 73.7 dB 66.5 dB 74.6 dB 43.0 dB 77.8 dB
2018-12-06 90.6 dB 12:43:51 34.9 dB 04:42:13 70.8 dB 73.4 dB 65.4 dB 74.5 dB 50.2 dB 77.5 dB
2018-12-05 90.2 dB 13:30:14 25.9 dB 02:34:11 70.9 dB 73.7 dB 65.6 dB 74.7 dB 36.1 dB 77.7 dB
2018-12-04 93.2 dB 08:14:40 25.2 dB 01:58:59 71.1 dB 73.3 dB 68.1 dB 74.4 dB 53.7 dB 77.8 dB
2018-12-03 90.1 dB 09:17:49 26.1 dB 04:25:53 70.5 dB 73.1 dB 64.3 dB 74.0 dB 44.9 dB 77.3 dB
2018-12-02 89.5 dB 17:11:43 25.7 dB 04:54:01 69.1 dB 71.5 dB 66.1 dB 72.8 dB 45.4 dB 75.8 dB
2018-12-01 89.2 dB 17:56:15 27.6 dB 05:36:35 69.5 dB 71.8 dB 66.6 dB 73.1 dB 45.3 dB 76.1 dB
2018-11-30 92.2 dB 14:54:00 36.5 dB 18:26:30 70.4 dB 73.0 dB 66.6 dB 74.0 dB 56.4 dB 77.2 dB
2018-11-29 90.5 dB 14:01:43 40.0 dB 02:57:01 70.4 dB 73.1 dB 64.5 dB 74.1 dB 51.8 dB 77.1 dB
2018-11-28 91.2 dB 10:58:43 44.0 dB 17:19:49 71.5 dB 73.9 dB 66.4 dB 74.8 dB 61.2 dB 78.2 dB
2018-11-27 88.7 dB 14:14:18 24.0 dB 01:53:25 71.0 dB 73.7 dB 66.4 dB 74.7 dB 39.1 dB 77.9 dB
2018-11-26 89.5 dB 11:11:29 24.9 dB 02:10:56 71.3 dB 73.9 dB 66.2 dB 74.9 dB 38.6 dB 78.0 dB
2018-11-25 95.4 dB 12:30:09 25.5 dB 01:07:20 69.7 dB 71.9 dB 68.2 dB 73.2 dB 53.9 dB 76.3 dB
2018-11-24 89.1 dB 14:59:45 27.5 dB 03:08:51 70.0 dB 72.5 dB 66.5 dB 73.6 dB 53.2 dB 76.8 dB
2018-11-23 89.9 dB 14:22:11 30.5 dB 02:53:26 71.0 dB 73.5 dB 68.0 dB 74.5 dB 45.5 dB 77.8 dB
2018-11-22 89.6 dB 13:38:46 36.7 dB 05:53:09 70.5 dB 73.1 dB 65.3 dB 74.2 dB 48.6 dB 77.2 dB
2018-11-21 89.8 dB 18:07:00 29.2 dB 00:06:53 71.0 dB 73.4 dB 68.6 dB 74.4 dB 45.6 dB 77.7 dB
2018-11-20 87.9 dB 09:09:06 31.6 dB 05:19:51 70.4 dB 73.0 dB 64.9 dB 74.0 dB 46.5 dB 77.2 dB
2018-11-19 88.2 dB 17:33:54 33.0 dB 12:28:08 70.7 dB 73.3 dB 66.4 dB 74.1 dB 52.9 dB 77.4 dB
2018-11-18 88.9 dB 10:01:59 43.0 dB 05:47:05 69.4 dB 71.4 dB 67.0 dB 72.7 dB 62.2 dB 76.0 dB
2018-11-17 89.5 dB 08:08:17 28.4 dB 00:47:29 70.6 dB 73.0 dB 67.4 dB 74.0 dB 53.7 dB 77.3 dB
2018-11-16 88.7 dB 14:48:05 32.3 dB 04:38:08 71.2 dB 73.7 dB 67.6 dB 74.6 dB 49.3 dB 77.9 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 73.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 64.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 69.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 85.8 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 30.5 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 69.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 38.1 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.