Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2018-01-22 90.4 dB 12:22:08 40.7 dB 18:29:57 71.1 dB 73.1 dB 66.6 dB 74.4 dB 47.6 dB 77.6 dB
2018-01-21 88.3 dB 17:03:02 30.8 dB 06:13:31 68.2 dB 70.5 dB 64.9 dB 71.7 dB 50.5 dB 74.8 dB
2018-01-20 91.7 dB 13:30:30 27.1 dB 05:41:29 69.2 dB 71.6 dB 65.8 dB 72.7 dB 44.9 dB 75.9 dB
2018-01-19 90.7 dB 07:10:52 30.8 dB 05:26:16 70.4 dB 73.0 dB 65.8 dB 74.1 dB 38.2 dB 77.2 dB
2018-01-18 90.6 dB 11:01:41 27.5 dB 00:26:48 70.4 dB 73.0 dB 65.2 dB 74.1 dB 50.1 dB 77.1 dB
2018-01-17 90.2 dB 11:28:32 25.1 dB 00:43:57 70.0 dB 72.5 dB 64.8 dB 73.6 dB 37.5 dB 76.8 dB
2018-01-16 91.2 dB 18:30:03 29.7 dB 06:13:06 70.0 dB 72.6 dB 64.2 dB 73.7 dB 37.9 dB 76.7 dB
2018-01-15 89.7 dB 16:11:43 30.8 dB 06:23:36 70.5 dB 73.1 dB 63.9 dB 74.5 dB 38.0 dB 77.2 dB
2018-01-14 88.8 dB 16:54:52 38.1 dB 16:28:26 68.0 dB 70.2 dB 64.2 dB 71.5 dB 57.8 dB 74.6 dB
2018-01-13 89.5 dB 13:48:17 44.1 dB 02:05:57 71.5 dB 73.1 dB 71.7 dB 74.4 dB 64.3 dB 78.0 dB
2018-01-12 93.5 dB 14:32:42 35.3 dB 04:39:16 71.3 dB 73.8 dB 67.6 dB 74.7 dB 45.1 dB 78.1 dB
2018-01-11 90.9 dB 16:02:14 32.9 dB 01:27:30 71.0 dB 73.4 dB 67.1 dB 74.7 dB 44.5 dB 77.7 dB
2018-01-10 89.8 dB 17:28:39 33.4 dB 18:44:58 70.2 dB 72.8 dB 64.5 dB 73.9 dB 44.1 dB 76.9 dB
2018-01-09 89.8 dB 16:40:27 25.0 dB 02:44:04 70.8 dB 73.3 dB 66.3 dB 74.4 dB 35.8 dB 77.5 dB
2018-01-08 89.1 dB 12:24:54 27.1 dB 00:15:51 70.3 dB 72.9 dB 65.1 dB 73.8 dB 42.0 dB 77.1 dB
2018-01-07 88.2 dB 13:18:14 25.8 dB 00:22:06 68.3 dB 70.6 dB 65.1 dB 72.2 dB 52.4 dB 74.9 dB
2018-01-06 90.7 dB 10:53:11 25.2 dB 02:32:54 69.1 dB 71.6 dB 64.4 dB 72.9 dB 42.0 dB 75.9 dB
2018-01-05 88.2 dB 16:29:22 26.2 dB 01:25:49 70.4 dB 72.9 dB 65.2 dB 73.9 dB 37.2 dB 77.1 dB
2018-01-04 90.8 dB 10:39:09 29.1 dB 06:47:11 70.2 dB 72.8 dB 64.2 dB 73.8 dB 41.7 dB 76.9 dB
2018-01-03 89.9 dB 16:22:35 29.7 dB 00:51:39 70.7 dB 73.4 dB 64.9 dB 74.6 dB 41.2 dB 77.5 dB
2018-01-02 90.5 dB 16:11:20 26.7 dB 03:54:23 69.6 dB 72.2 dB 64.2 dB 73.4 dB 37.5 dB 76.4 dB
2018-01-01 86.3 dB 12:16:43 29.0 dB 07:11:51 68.3 dB 70.6 dB 65.3 dB 72.9 dB 56.0 dB 75.0 dB
2017-12-31 86.5 dB 15:45:49 35.3 dB 13:33:34 67.6 dB 69.9 dB 64.6 dB 71.4 dB 47.5 dB 74.3 dB
2017-12-30 91.6 dB 12:15:10 25.0 dB 02:30:24 69.9 dB 72.3 dB 66.4 dB 73.4 dB 48.2 dB 76.6 dB
2017-12-29 92.4 dB 14:22:08 25.6 dB 00:36:06 70.6 dB 73.1 dB 66.2 dB 74.4 dB 49.6 dB 77.3 dB
2017-12-28 97.3 dB 15:32:10 23.0 dB 01:19:16 70.4 dB 72.9 dB 64.5 dB 73.8 dB 54.3 dB 77.1 dB
2017-12-27 90.8 dB 16:32:21 24.7 dB 02:39:01 69.8 dB 72.2 dB 66.2 dB 73.4 dB 44.1 dB 76.5 dB
2017-12-26 90.2 dB 18:02:14 24.7 dB 00:54:48 69.0 dB 71.5 dB 64.7 dB 72.7 dB 42.0 dB 75.8 dB
2017-12-25 96.4 dB 14:01:14 26.1 dB 03:43:28 67.8 dB 70.2 dB 65.0 dB 71.8 dB 36.0 dB 74.5 dB
2017-12-24 88.8 dB 08:59:57 29.8 dB 02:48:37 67.3 dB 69.7 dB 62.6 dB 71.1 dB 49.9 dB 74.0 dB
2017-12-23 90.2 dB 11:06:00 29.8 dB 00:30:06 69.4 dB 71.6 dB 66.4 dB 72.8 dB 54.0 dB 76.0 dB
2017-12-22 90.8 dB 17:49:10 26.8 dB 03:38:31 70.8 dB 73.3 dB 67.0 dB 74.3 dB 53.5 dB 77.6 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 77.6 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.1 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.1 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 66.6 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 90.4 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 40.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.4 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 47.6 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.