Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-02-21 96.3 dB 14:52:37 23.7 dB 05:57:36 71.3 dB 73.4 dB 66.5 dB 74.6 dB 32.9 dB 77.8 dB
2019-02-20 91.4 dB 12:27:26 25.1 dB 01:49:29 70.6 dB 73.3 dB 65.5 dB 74.2 dB 36.8 dB 77.5 dB
2019-02-19 89.5 dB 15:29:15 24.8 dB 02:55:28 70.2 dB 72.9 dB 65.0 dB 73.9 dB 36.2 dB 77.0 dB
2019-02-18 87.7 dB 08:15:45 25.2 dB 00:56:35 70.4 dB 72.9 dB 66.9 dB 73.8 dB 40.9 dB 77.1 dB
2019-02-17 99.3 dB 14:48:01 27.0 dB 03:31:54 69.2 dB 71.7 dB 65.7 dB 72.6 dB 42.9 dB 76.0 dB
2019-02-16 90.0 dB 13:34:49 30.1 dB 13:54:26 69.2 dB 71.7 dB 65.8 dB 72.6 dB 50.4 dB 76.0 dB
2019-02-15 90.7 dB 14:09:59 33.6 dB 00:55:49 71.1 dB 73.7 dB 67.9 dB 74.4 dB 47.5 dB 77.9 dB
2019-02-14 90.5 dB 09:13:23 28.0 dB 00:54:27 70.4 dB 73.1 dB 64.9 dB 74.0 dB 40.6 dB 77.1 dB
2019-02-13 89.2 dB 09:50:59 23.1 dB 01:16:14 70.7 dB 73.4 dB 65.2 dB 74.4 dB 44.2 dB 77.5 dB
2019-02-12 89.0 dB 08:38:00 26.1 dB 01:51:51 70.8 dB 73.6 dB 64.6 dB 74.5 dB 46.5 dB 77.6 dB
2019-02-11 88.8 dB 13:59:07 25.6 dB 00:47:35 70.4 dB 73.1 dB 64.9 dB 73.9 dB 42.0 dB 77.2 dB
2019-02-10 89.3 dB 14:35:30 26.1 dB 02:17:23 68.4 dB 70.8 dB 65.4 dB 72.2 dB 39.1 dB 75.1 dB
2019-02-09 90.8 dB 11:28:55 28.3 dB 04:51:16 69.4 dB 72.0 dB 65.6 dB 73.0 dB 41.0 dB 76.2 dB
2019-02-08 89.1 dB 14:38:56 32.0 dB 00:24:54 70.8 dB 73.4 dB 67.0 dB 74.3 dB 47.3 dB 77.5 dB
2019-02-07 89.8 dB 14:29:03 35.4 dB 00:24:26 70.3 dB 72.9 dB 65.6 dB 73.9 dB 50.5 dB 77.1 dB
2019-02-06 90.2 dB 09:47:29 34.0 dB 02:00:00 70.9 dB 73.6 dB 65.5 dB 74.6 dB 48.2 dB 77.6 dB
2019-02-05 87.5 dB 16:39:35 28.8 dB 04:01:45 70.2 dB 72.9 dB 64.9 dB 73.8 dB 43.9 dB 77.0 dB
2019-02-04 91.2 dB 13:32:04 23.6 dB 05:55:55 70.5 dB 73.1 dB 66.1 dB 74.0 dB 42.4 dB 77.3 dB
2019-02-03 106.8 dB 12:20:43 24.2 dB 02:34:45 69.8 dB 72.5 dB 64.7 dB 73.0 dB 38.5 dB 76.6 dB
2019-02-02 95.1 dB 12:44:18 24.4 dB 02:44:38 69.5 dB 72.1 dB 66.5 dB 73.1 dB 46.4 dB 76.3 dB
2019-02-01 89.2 dB 14:10:29 27.6 dB 06:19:04 70.6 dB 73.2 dB 65.7 dB 74.1 dB 45.4 dB 77.4 dB
2019-01-31 95.7 dB 13:18:56 28.6 dB 00:51:16 70.3 dB 72.9 dB 65.3 dB 73.7 dB 40.5 dB 77.0 dB
2019-01-30 92.2 dB 17:22:27 26.0 dB 03:06:59 70.0 dB 72.6 dB 64.9 dB 73.7 dB 44.6 dB 76.7 dB
2019-01-29 91.1 dB 13:38:16 24.5 dB 03:23:54 70.2 dB 72.9 dB 64.2 dB 74.0 dB 37.0 dB 77.0 dB
2019-01-28 94.9 dB 11:55:12 25.9 dB 02:31:18 70.3 dB 73.0 dB 65.6 dB 74.0 dB 40.8 dB 77.1 dB
2019-01-27 87.4 dB 15:55:26 24.3 dB 05:12:40 67.8 dB 70.2 dB 65.5 dB 71.7 dB 37.6 dB 74.5 dB
2019-01-26 89.0 dB 08:49:01 33.4 dB 00:32:52 69.0 dB 71.1 dB 68.7 dB 72.5 dB 52.2 dB 75.6 dB
2019-01-25 89.7 dB 14:15:51 28.5 dB 05:30:07 70.6 dB 73.1 dB 66.6 dB 74.0 dB 42.3 dB 77.3 dB
2019-01-24 90.4 dB 10:33:44 26.1 dB 01:25:47 69.8 dB 72.4 dB 64.8 dB 73.6 dB 42.5 dB 76.6 dB
2019-01-23 90.8 dB 16:24:01 28.7 dB 00:01:35 70.6 dB 73.3 dB 65.6 dB 74.4 dB 43.4 dB 77.4 dB
2019-01-22 89.9 dB 10:44:27 35.3 dB 01:35:37 70.2 dB 72.9 dB 65.4 dB 74.0 dB 47.6 dB 77.0 dB
2019-01-21 94.3 dB 13:46:54 24.4 dB 02:33:54 70.2 dB 72.8 dB 64.5 dB 73.8 dB 41.0 dB 77.1 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 77.8 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.3 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 73.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = 66.5 dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 96.3 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 23.7 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 74.6 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 32.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.