Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-05-27 92.5 dB 13:31:58 22.9 dB 04:14:17 72.9 dB 74.9 dB 0.0 dB 75.7 dB 60.4 dB 82.3 dB
2019-05-26 103.2 dB 09:57:03 27.4 dB 01:23:20 72.8 dB 74.9 dB 71.4 dB 76.0 dB 62.0 dB 79.5 dB
2019-05-25 97.7 dB 18:03:19 26.6 dB 00:44:58 72.0 dB 74.0 dB 71.2 dB 75.0 dB 61.1 dB 78.6 dB
2019-05-24 90.4 dB 12:45:02 25.4 dB 03:35:11 72.7 dB 75.0 dB 70.6 dB 75.9 dB 60.9 dB 79.4 dB
2019-05-23 99.7 dB 17:21:22 24.4 dB 02:31:27 72.6 dB 74.7 dB 71.8 dB 75.4 dB 57.5 dB 79.2 dB
2019-05-22 91.4 dB 08:49:49 25.5 dB 03:38:16 72.2 dB 74.4 dB 70.6 dB 75.3 dB 57.5 dB 78.8 dB
2019-05-21 96.3 dB 09:39:35 25.5 dB 01:33:12 72.0 dB 74.4 dB 69.4 dB 75.2 dB 53.5 dB 78.7 dB
2019-05-20 92.9 dB 12:03:41 24.0 dB 04:07:26 72.0 dB 74.3 dB 70.0 dB 75.0 dB 59.5 dB 78.6 dB
2019-05-19 104.8 dB 13:14:04 24.4 dB 03:13:16 72.2 dB 74.3 dB 71.3 dB 75.1 dB 59.7 dB 78.8 dB
2019-05-18 99.7 dB 15:44:00 29.0 dB 01:17:06 71.4 dB 73.5 dB 70.5 dB 74.3 dB 59.4 dB 78.1 dB
2019-05-17 90.2 dB 17:30:01 28.4 dB 04:51:15 72.6 dB 75.0 dB 69.7 dB 75.9 dB 55.7 dB 79.3 dB
2019-05-16 91.8 dB 14:08:09 27.8 dB 05:18:05 72.2 dB 74.6 dB 69.5 dB 75.7 dB 54.9 dB 78.9 dB
2019-05-15 90.3 dB 14:06:12 26.5 dB 03:49:10 72.2 dB 74.7 dB 69.2 dB 75.5 dB 52.9 dB 79.0 dB
2019-05-14 90.1 dB 13:43:26 26.0 dB 01:11:27 72.6 dB 75.1 dB 69.8 dB 76.0 dB 53.2 dB 79.4 dB
2019-05-13 91.5 dB 14:18:55 25.6 dB 02:51:21 72.1 dB 74.6 dB 68.9 dB 75.3 dB 54.4 dB 78.9 dB
2019-05-12 97.1 dB 12:57:41 23.7 dB 03:34:44 71.1 dB 73.2 dB 70.2 dB 74.2 dB 57.8 dB 77.8 dB
2019-05-11 99.3 dB 10:31:48 25.8 dB 03:34:55 71.8 dB 74.0 dB 70.2 dB 74.6 dB 57.8 dB 78.5 dB
2019-05-10 88.8 dB 14:13:39 24.2 dB 00:02:28 72.2 dB 74.6 dB 69.6 dB 75.3 dB 55.2 dB 78.9 dB
2019-05-09 96.8 dB 11:00:09 24.1 dB 04:14:12 72.3 dB 74.8 dB 69.1 dB 75.7 dB 56.1 dB 79.1 dB
2019-05-08 91.0 dB 16:50:10 24.0 dB 03:52:19 72.2 dB 74.8 dB 68.2 dB 75.7 dB 52.6 dB 79.0 dB
2019-05-07 88.6 dB 15:15:24 24.9 dB 00:43:05 72.4 dB 74.9 dB 68.5 dB 75.7 dB 55.4 dB 79.2 dB
2019-05-06 93.5 dB 11:30:46 28.1 dB 00:52:25 70.9 dB 73.0 dB 70.0 dB 73.9 dB 55.6 dB 77.5 dB
2019-05-05 93.2 dB 15:53:05 23.9 dB 03:56:09 71.0 dB 73.3 dB 69.1 dB 74.2 dB 55.7 dB 77.6 dB
2019-05-04 96.9 dB 16:01:29 24.5 dB 03:52:14 71.9 dB 74.1 dB 70.6 dB 74.8 dB 57.8 dB 78.6 dB
2019-05-03 100.2 dB 07:18:27 23.6 dB 03:28:10 72.7 dB 75.0 dB 71.3 dB 75.8 dB 55.6 dB 79.4 dB
2019-05-02 92.9 dB 16:37:26 26.5 dB 02:42:43 72.3 dB 74.7 dB 69.6 dB 75.5 dB 51.9 dB 79.0 dB
2019-05-01 95.9 dB 17:17:01 24.4 dB 00:30:50 71.8 dB 74.1 dB 70.0 dB 75.2 dB 57.5 dB 78.6 dB
2019-04-30 95.1 dB 14:19:29 25.6 dB 03:47:42 72.4 dB 74.7 dB 70.0 dB 75.3 dB 56.8 dB 79.1 dB
2019-04-29 102.4 dB 15:57:34 24.4 dB 05:03:57 71.8 dB 74.2 dB 69.5 dB 74.8 dB 56.1 dB 78.5 dB
2019-04-28 93.8 dB 17:21:55 23.8 dB 03:42:38 69.7 dB 71.8 dB 69.1 dB 72.9 dB 56.1 dB 76.4 dB
2019-04-27 99.7 dB 17:00:33 24.4 dB 04:35:21 70.7 dB 73.0 dB 68.5 dB 73.6 dB 58.1 dB 77.3 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 82.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 72.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.9 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 92.5 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 22.9 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.7 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 60.4 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.