Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2023-12-02 94.1 dB 12:57:25 24.6 dB 02:10:57 71.9 dB 74.0 dB 0.0 dB 75.2 dB 48.7 dB 81.3 dB
2023-12-01 90.9 dB 12:15:20 24.9 dB 05:32:03 71.3 dB 73.9 dB 67.1 dB 74.7 dB 54.8 dB 0.0 dB
2023-11-30 97.3 dB 13:26:23 24.9 dB 05:01:46 30.3 dB 74.3 dB 66.1 dB 75.0 dB 39.6 dB 0.0 dB
2023-11-29 91.3 dB 15:46:37 35.7 dB 11:19:26 71.5 dB 73.7 dB 66.2 dB 74.5 dB 59.5 dB 0.0 dB
2023-11-28 87.9 dB 10:10:49 25.3 dB 02:28:44 30.4 dB 73.2 dB 66.1 dB 74.0 dB 49.2 dB 0.0 dB
2023-11-27 94.0 dB 11:39:21 32.0 dB 04:21:04 31.0 dB 73.6 dB 67.0 dB 74.5 dB 50.4 dB 0.0 dB
2023-11-26 109.2 dB 02:50:20 40.3 dB 17:56:14 30.8 dB 72.0 dB 66.1 dB 74.3 dB 61.4 dB 0.0 dB
2023-11-25 112.7 dB 11:06:03 23.8 dB 02:28:30 31.7 dB 76.1 dB 66.3 dB 76.6 dB 53.7 dB 0.0 dB
2023-11-24 93.7 dB 15:31:45 26.2 dB 00:08:53 31.3 dB 73.9 dB 67.4 dB 74.6 dB 51.6 dB 0.0 dB
2023-11-23 89.5 dB 12:49:24 33.9 dB 04:32:51 71.4 dB 74.1 dB 66.2 dB 75.1 dB 54.7 dB 0.0 dB
2023-11-22 88.4 dB 14:56:53 23.0 dB 05:14:22 30.5 dB 73.8 dB 66.5 dB 74.8 dB 49.9 dB 0.0 dB
2023-11-21 92.0 dB 12:01:04 26.4 dB 01:55:12 70.8 dB 73.5 dB 65.3 dB 74.4 dB 46.2 dB 0.0 dB
2023-11-20 90.8 dB 15:40:51 31.5 dB 04:12:11 70.7 dB 73.4 dB 65.2 dB 74.2 dB 45.7 dB 0.0 dB
2023-11-19 101.5 dB 01:35:12 36.9 dB 14:39:57 30.2 dB 71.6 dB 66.3 dB 74.9 dB 64.7 dB 0.0 dB
2023-11-18 102.8 dB 07:49:01 39.8 dB 05:25:06 36.5 dB 75.8 dB 69.1 dB 78.1 dB 58.8 dB 0.0 dB
2023-11-17 102.7 dB 13:25:09 23.8 dB 00:38:14 32.0 dB 74.2 dB 67.5 dB 74.7 dB 53.6 dB 0.0 dB
2023-11-16 92.2 dB 16:01:36 26.9 dB 00:23:27 30.7 dB 74.0 dB 66.9 dB 74.8 dB 54.7 dB 0.0 dB
2023-11-15 95.4 dB 14:10:41 25.9 dB 04:29:29 30.6 dB 73.7 dB 66.1 dB 74.5 dB 55.0 dB 0.0 dB
2023-11-14 104.0 dB 13:02:13 25.4 dB 04:22:20 71.3 dB 74.0 dB 66.5 dB 74.6 dB 53.2 dB 0.0 dB
2023-11-13 90.6 dB 10:45:32 28.1 dB 03:15:16 30.5 dB 74.4 dB 66.6 dB 75.3 dB 51.6 dB 0.0 dB
2023-11-12 92.9 dB 13:41:14 25.9 dB 03:43:24 69.9 dB 72.4 dB 66.2 dB 73.6 dB 55.0 dB 0.0 dB
2023-11-11 102.9 dB 12:45:25 28.6 dB 03:21:53 30.8 dB 73.3 dB 66.7 dB 74.3 dB 55.5 dB 0.0 dB
2023-11-10 96.1 dB 15:05:53 27.0 dB 04:38:40 32.6 dB 74.0 dB 67.6 dB 74.8 dB 54.4 dB 0.0 dB
2023-11-09 94.0 dB 12:42:33 25.0 dB 04:07:50 71.3 dB 73.9 dB 66.9 dB 74.7 dB 51.1 dB 0.0 dB
2023-11-08 101.0 dB 13:23:09 23.0 dB 03:15:56 71.1 dB 73.8 dB 66.0 dB 74.4 dB 55.2 dB 0.0 dB
2023-11-07 93.8 dB 13:15:10 22.3 dB 01:48:04 71.2 dB 73.8 dB 66.2 dB 74.5 dB 57.0 dB 0.0 dB
2023-11-06 97.2 dB 13:28:41 24.8 dB 03:57:29 29.9 dB 73.8 dB 66.1 dB 74.5 dB 54.6 dB 0.0 dB
2023-11-05 96.5 dB 15:49:00 22.9 dB 03:49:36 31.5 dB 72.9 dB 66.9 dB 74.2 dB 57.4 dB 0.0 dB
2023-11-04 112.4 dB 18:21:57 24.9 dB 04:10:54 30.8 dB 78.3 dB 70.0 dB 77.8 dB 58.6 dB 0.0 dB
2023-11-03 90.6 dB 10:04:37 23.6 dB 01:32:27 71.4 dB 73.8 dB 68.2 dB 74.5 dB 52.9 dB 0.0 dB
2023-11-02 92.0 dB 09:35:07 25.4 dB 00:40:05 31.2 dB 74.2 dB 66.4 dB 75.2 dB 45.5 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 81.3 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 71.9 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 74.0 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 94.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 24.6 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 75.2 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 48.7 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.