Данни за последния 1 месец:

Дата LAFmax Час на LAFmax LAFmin Час на LAFmin Lнощ Lден Lвечер LAF10 LAF90 LА24 Report
2019-12-12 86.1 dB 07:14:42 34.4 dB 06:05:27 65.8 dB 72.4 dB 0.0 dB 72.8 dB 39.9 dB 73.5 dB
2019-12-11 95.8 dB 15:29:20 26.7 dB 00:11:12 28.8 dB 73.0 dB 66.0 dB 74.0 dB 38.5 dB 0.0 dB
2019-12-10 88.8 dB 08:20:34 22.9 dB 00:15:22 33.4 dB 73.3 dB 67.1 dB 74.3 dB 38.3 dB 0.0 dB
2019-12-09 92.3 dB 16:30:32 25.9 dB 03:06:02 32.5 dB 73.5 dB 68.7 dB 74.4 dB 52.5 dB 0.0 dB
2019-12-08 87.0 dB 17:11:43 28.3 dB 18:29:11 69.2 dB 70.9 dB 69.6 dB 72.6 dB 52.3 dB 0.0 dB
2019-12-07 87.6 dB 15:33:42 24.9 dB 03:32:41 69.7 dB 72.2 dB 66.1 dB 73.2 dB 42.0 dB 0.0 dB
2019-12-06 93.5 dB 14:16:22 27.6 dB 00:43:26 71.2 dB 73.6 dB 69.4 dB 74.7 dB 51.9 dB 0.0 dB
2019-12-05 92.8 dB 12:00:32 30.1 dB 01:39:09 71.3 dB 74.0 dB 66.9 dB 74.9 dB 39.1 dB 0.0 dB
2019-12-04 88.5 dB 16:45:07 35.6 dB 02:00:37 29.3 dB 73.7 dB 70.6 dB 74.9 dB 55.1 dB 0.0 dB
2019-12-03 88.2 dB 15:01:15 27.1 dB 06:16:13 71.0 dB 73.7 dB 65.6 dB 74.8 dB 40.5 dB 0.0 dB
2019-12-02 88.9 dB 12:32:07 30.2 dB 13:53:55 71.0 dB 73.5 dB 67.4 dB 74.4 dB 50.9 dB 0.0 dB
2019-12-01 89.6 dB 15:49:49 30.4 dB 13:50:18 30.2 dB 71.6 dB 65.7 dB 73.0 dB 53.6 dB 0.0 dB
2019-11-30 89.8 dB 15:32:24 24.1 dB 05:19:49 69.7 dB 72.2 dB 66.6 dB 72.9 dB 53.6 dB 0.0 dB
2019-11-29 88.2 dB 11:12:54 23.8 dB 05:08:45 71.7 dB 74.2 dB 68.8 dB 75.0 dB 40.6 dB 0.0 dB
2019-11-28 93.3 dB 13:51:55 26.1 dB 02:15:45 71.1 dB 73.5 dB 67.9 dB 74.4 dB 38.4 dB 0.0 dB
2019-11-27 88.6 dB 14:57:42 26.5 dB 06:25:41 30.2 dB 73.6 dB 66.4 dB 74.5 dB 41.1 dB 0.0 dB
2019-11-26 89.2 dB 08:06:07 39.8 dB 18:17:30 31.3 dB 73.9 dB 66.9 dB 74.8 dB 56.8 dB 0.0 dB
2019-11-25 88.7 dB 16:35:58 32.2 dB 02:28:49 31.3 dB 72.8 dB 64.7 dB 73.7 dB 44.3 dB 0.0 dB
2019-11-24 111.0 dB 14:41:03 41.3 dB 16:09:31 71.8 dB 74.6 dB 65.4 dB 73.3 dB 57.0 dB 0.0 dB
2019-11-23 88.6 dB 09:08:03 36.1 dB 03:15:04 31.1 dB 72.6 dB 65.7 dB 73.8 dB 57.1 dB 0.0 dB
2019-11-22 89.8 dB 16:36:34 42.7 dB 02:40:50 31.9 dB 74.0 dB 68.4 dB 75.0 dB 55.9 dB 0.0 dB
2019-11-21 89.5 dB 15:47:42 33.5 dB 03:26:52 29.7 dB 73.2 dB 65.9 dB 74.1 dB 42.5 dB 0.0 dB
2019-11-20 90.6 dB 12:08:45 32.2 dB 00:01:34 28.8 dB 73.1 dB 65.7 dB 74.0 dB 50.2 dB 0.0 dB
2019-11-19 93.8 dB 11:46:36 26.1 dB 02:43:10 30.2 dB 73.3 dB 65.5 dB 74.3 dB 51.1 dB 0.0 dB
2019-11-18 88.7 dB 13:47:24 30.0 dB 00:46:49 29.7 dB 73.4 dB 65.6 dB 74.3 dB 51.2 dB 0.0 dB
2019-11-17 93.0 dB 11:39:12 29.0 dB 01:01:33 27.3 dB 71.6 dB 66.0 dB 72.9 dB 53.4 dB 0.0 dB
2019-11-16 86.9 dB 08:48:53 24.1 dB 04:48:49 69.9 dB 72.2 dB 66.7 dB 73.3 dB 52.7 dB 0.0 dB
2019-11-15 88.5 dB 13:35:43 29.1 dB 06:05:39 31.4 dB 73.5 dB 68.8 dB 74.5 dB 53.9 dB 0.0 dB
2019-11-14 88.2 dB 15:27:02 28.9 dB 05:02:22 29.9 dB 73.0 dB 65.3 dB 73.9 dB 48.2 dB 0.0 dB
2019-11-13 89.1 dB 16:09:02 26.6 dB 00:09:32 29.9 dB 73.1 dB 67.8 dB 73.8 dB 54.2 dB 0.0 dB
2019-11-12 104.0 dB 11:30:31 24.3 dB 00:51:47 29.5 dB 73.5 dB 64.4 dB 74.3 dB 49.8 dB 0.0 dB

Към автоматизиран преброителен пункт № 3089 Път II-99, Бургас-Царево, км 15+810 (гр. Черноморец), от ляво (посока Царево)


Дневни показатели:  L24 = 73.5 dBL24денонощно ниво на шума, който е показател за шума, свързан с дискомфорта (дефиниран според “Закона за защита от шум в околната среда” – ЗЗШОС)

  Lнощ = 65.8 dBLAнощнощно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички нощни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987

Дефиниран период „нощен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 23 – 07ч.


  Lден = 72.4 dBInformationLAдендневно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички дневни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „дневен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 07 – 19ч.


  Lвечер = N/A dBInformationLAвечервечерно ниво на шума е А-претеглено осреднено еквивалентно ниво на шума за дълъг период от време, отнесено към всички вечерни периоди през годината, както е посочено в стандарта БДС ISO 1996-2:1987;

Дефиниран период „вечерен период: (според Наредба № 6 от 26 юни 2006 г. за „показателите на шум в околната среда”): 19 – 23ч.


  LAмакс = 86.1 dBInformationLAмаксмаксимално А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е максималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAмин = 34.4 dBInformationLAминминималното А-претеглено ниво на шума в децибели [dB(А)].
Това е минималната стойност на моментното А-претеглено ниво на шума за даден интервал от време.


  LAF10 = 72.8 dBLAF10Нивото на шума по крива А, което е превишено за 10% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на шума от основния измерван (представен) източник.


  LAF90 = 39.9 dBLAF90Нивото на шума по крива А, което е превишено за 90% от времето на измерване (T).
Параметърът се използва като измерител на околния (фонов) шум.