Настоящият уеб портал предоставя възможност за публичен достъп и визуализация на измервателните данни за шум в околната среда за пет броя терминали, собственост на АПИ и е част от системата за мониторинг на шум на Агенция "Пътна инфраструктура"

Системата позволява достъп до непрекъснато обновяващата се база данни от измервателните терминали на шум – във вид на графика(и)/таблица(и) за LAeq – dB(A), както и таблица(и) за стандартизирани шумови индекси (LAmin, LAmax, LAден LAвечер, LAнощ, L24, dB(A)), за: последен час, текущ ден, дневно, седмично, месечно, друго (история).

<= 35.0 dB
<= 40.0 dB
<= 45.0 dB
<= 50.0 dB
<= 55.0 dB
<= 60.0 dB
<= 65.0 dB
<= 70.0 dB
<= 75.0 dB
<= 80.0 dB
 >  80.0 dB